Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Radny prezesem stowarzyszenia a konflikt interesów

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 02.02.2020

Jestem prezesem zarządu stowarzyszenia, które prowadzi społeczną szkołę podstawową. Dzierżawimy od gminy budynek, w którym mieści się szkoła, i utrzymujemy się z dotacji otrzymywanej od gminy. Stowarzyszenie ma status organizacji pożytku publicznego, ale nie prowadzi działalności gospodarczej zgodnie z rejestracją w KRS. Zostałam radną rady gminy, czy w tej sytuacji występuje konflikt interesów i muszę zrezygnować z funkcji prezesa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Radny prezesem stowarzyszenia a konflikt interesów

Fot. Fotolia

Zakaz prowadzenia przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy

Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy w pierwszej kolejności sięgnąć do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Ograniczenia związane z wykonywaniem funkcji radnego sformułowane zostały m.in. w art. 24 f, który zacytuję:

 

„Art. 24f. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

2. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, sekretarzy gminy, skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.”

 

Jak z powyższego wynika, osoba spełniająca wymienione warunki, jeśli zostanie wybrana na radną na terenie danej gminy, powinna zrezygnować z jednej z funkcji. Na przykład: jeśli stowarzyszenie posiada lokal użyczony lub wynajmowany przez gminę i prowadzi w nim działalność gospodarczą, to prezes tego stowarzyszenia nie może być jednocześnie radnym.

 

Stowarzyszenie OPP nieprowadzące działalności gospodarczej

Zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym – mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Najczęściej przyjmuje się, że pojęcie to jest rozumiane wąsko i obejmuje wyłącznie aktywa, w tym różnego rodzaju wierzytelności, choć z wyłączeniem praw osobistych gminy (np. prawa do nazwy).

 

Niemniej jednak przepis art. 24f ustawy o samorządzie gminnym wspomina wyłącznie o działalności gospodarczej i jest to przepis, który wprowadza ograniczenia w zakresie swobody prowadzenia działalności przez radnego. Wobec zaś Pani deklaracji, że stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej – nie można przyjąć, że Pani jako osoba zarządzająca działalnością stowarzyszenia nie może pełnić funkcji radnego.

Konflikt interesów - łączenie działalności i mandatu radnego

Nie ulega jednak wątpliwości, że łączenie takiej działalności i mandatu radnego może w określonych przypadkach wywołać kontrowersje i podejrzenia o konflikt interesów. Należy zatem być ostrożnym i nie dopuścić do sytuacji, w której – z uwagi na przekroczenie warunków określonych w art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – działalność odpłatna, mimo iż pożytku publicznego, automatycznie z mocy ustawy zostanie uznana za działalność gospodarczą. Niemniej jednak przepis art. 24f ustawy należy interpretować ściśle i nie obejmować jego zakresem innych rodzajów działalności, nawet jeżeli wiążą się one z uzyskiwaniem przychodu przez zarządzane przez radnego stowarzyszenie. Proszę też zwrócić uwagę na treść art. 24e ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym radni nie mogą:

 

  • podejmować dodatkowych zajęć,
  • otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1,
  • powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami, bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami (art. 24e ust. 2 u.s.g.).

 

Stosowanie tych przepisów nie jest obwarowane żadną sankcją, jednakże radni powinni się do tych reguł stosować, a ich naruszenie może wiązać się chociażby z odpowiedzialnością o charakterze etyczno-politycznym. W przypadku np. dofinansowania (dotacja) przez gminę działalności stowarzyszenia zarządzanego przez Panią – jako radna powinna się Pani powstrzymać od udziału w głosowaniu dotyczącym tej sprawy (art. 25a u.s.g.).

 

Reasumując: radny, będąc we władzach stowarzyszenia, powinien uważać, czy łącząc różne aktywności zawodowe i społeczne z wykonywaniem mandatu radnego nie stwarza sytuacji stanowiących konflikt interesów i naruszających zaufanie do niego jako radnego. Natomiast prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego przez organizację, w której działalność jest zaangażowany, ponieważ nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej, nie powoduje wygaśnięcia mandatu na podstawie art. 24f ustawy o samorządzie gminnym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus trzy =

»Podobne materiały

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia?

Czy zastępca wójta może zostać prezesem stowarzyszenia lokalnego? Stowarzyszenie to, zgodnie ze statutem i KRS, może prowadzić działalność gospodarczą (z której dochód może być przeznaczony tylko na działalność statutową), ale jeszcze jej nie podjęło. Prezes pełni swoją funkcję nieodpłatnie. 

 

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika?

Czy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić działalność gospodarczą niezwiązaną z pełnioną funkcją urzędnika państwowego (np. wypożyczalnia narzędzi)?

 

Czy radny gminy może być prezesem OSP?

Czy wygrywając wybory samorządowe, mogę pełnić jednocześnie obowiązki prezesa zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości, w której mam mandat radnego? Pragnę dodać, że OSP działa na podstawie standardowego statutu, w którym jest zapis, że OSP może prowadzić działalność gospodarczą. Działalno

 

Czy radny prowadzący sklep może wystawić fakturę gminie?

Radny ma sklep. Czy to oznacza, że nie może wystawić gminie faktury za sprzedane jej produkty? Konkretnie – koło gospodyń, przygotowując poczęstunek dla gości, zakupiło produkty w sklepie radnego, a faktura miała być na gminę. Czy to nie narusza artykułów ustawy o samorządzie gminnym?

 

Utworzenie publicznego przedszkola przez gminę a obowiązek informowania rodziców

Gmina chce utworzyć publiczne przedszkole. Czy jest obowiązek informowania o takim zamiarze rodziców?

 

Zrzeczenie się diety przez radną

Od września do czerwca 2019 będę na urlopie dla poratowania zdrowia, równocześnie pełnię funkcję radnej miasta, chciałabym startować również w wyborach (nowa kadencja). Czy mogę zrzec się diety, aby nie wykonywać innej pracy zarobkowej?

 

Problem z dostępem do sieci kanalizacyjnej

Mam problem z uzyskaniem dostępu do sieci kanalizacyjnej. Pięć lata temu w mojej miejscowości zakończono budowę kanalizacji. W roku 2003 rozpocząłem swoją inwestycją, czyli budowę domu, którą zakończyłem w roku 2006. W momencie zakupu działki i rozpoczęcia budowy zgłosiłem chęć przyłączenia się do k

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »