Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Poprawka w zaakceptowanym akcie notarialnym

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 10.02.2011

Otrzymałem rok temu od rodziców w formie darowizny dom i działkę. W zaakceptowanym akcie notarialnym występuje jednak przypadkowy błąd (tzw. literówka) przy określeniu metrażu nieruchomości. Czy można dokonać zmian w istniejącym akcie notarialnym? Czy dokument może być uznany za nieważny albo niezgodny z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiedzi na Pańskie pytanie odnośnie możliwości dokonania zmian w zawartym akcie notarialnym szukać należy przede wszystkim w przepisach ustawy o notariacie, a zwłaszcza w treści art. 80 § 4 ustawy, zgodnie z którym „notariusz może sprostować protokołem niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Do protokołu nie stosuje się przepisów art. 5, art. 92 § 1 pkt 4-8 i art. 94 § 1”.

 

Jednocześnie za taką oczywistą omyłkę można uznać wprowadzenie do aktu notarialnego błędnego zapisu o metrrażu nieruchomości.

 

Wskazać jednocześnie należy, iż ustawodawca nie przewidział również terminu sporządzenia sprostowania, a zatem może nastąpić ono w każdym czasie.

 

W powyższej zatem kwestii, w opisanym przez Pana stanie faktycznym sprawy, uznać należy, że zachodzą przesłanki dokonania sprostowania przedmiotowego aktu notarialnego, w związku z czym należałoby umówić się z notariuszem, który dany akt sporządził, i omówić z nim pozostałe wymogi dokonania sprostowania aktu (np. to, jakie osoby powinny być przy tym obecne, jakie należy przedstawić dokumenty czy z jaką opłatą będzie się to wiązało – przy czym w zasadzie opłata ta nie powinna przewyższyć kwoty 200 zł).

 

Odnośnie zaś ważności aktu notarialnego, to odpowiedzi szukać należy w treści art. 92 § 1 cytowanej ustawy, stosownie do którego „akt notarialny powinien zawierać:

 

  1. dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu,
  2. miejsce sporządzenia aktu,
  3. imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządził zastępca notariusza – nadto imię i nazwisko zastępcy,
  4. imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
  5. oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty,
  6. stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,
  7. stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
  8. podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
  9. podpis notariusza”.

 

Jeżeli zatem akt notarialny zawiera powyższe elementy oraz dokonana za jego pomocą czynność prawna jest dopuszczalna i ważna, to również i sam akt notarialny jest ważny, a wszelkie jego niedokładności należałoby właśnie skorygować za pomocą instytucji sprostowania.

 

Na koniec należy także zaznaczyć, iż niedokładność aktu notarialnego wywołana oczywistą omyłką nie stanowi podstawy do podejmowania przez organy ścigania czynności karnych, a konsekwencją takiego stanu rzeczy jest właśnie konieczność usunięcia rozbieżności poprzez sprostowanie tego aktu.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że nasz serwis świadczy również usługi w zakresie przygotowania pism, reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - 3 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki