.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy nauczyciel akademicki jest funkcjonariuszem publicznym?

• Autor: Aleksandra Jocz

Czy nauczyciel akademicki jest traktowany jako funkcjonariusz publiczny w rozumieniu Kodeksu karnego? Czy w każdym czasie, czy tylko w trakcie wykonywania swoich obowiązków? Może dotyczy to tylko określonych osób na uczelni, takich jak: rektor, prorektor, kanclerz, dziekan, prodziekan? Proszę o wyjaśnienie!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy nauczyciel akademicki jest funkcjonariuszem publicznym?

Funkcjonariusz publiczny wg Kodeksu karnego

Przede wszystkim należy odróżnić pojęcie funkcjonariusza publicznego od pojęcia pełnienia funkcji publicznej.

 

Definicję pojęcia funkcjonariusza publicznego zawiera art. 115 § 13 Kodeksu karnego (K.k.). Zgodnie z tym przepisem funkcjonariuszem publicznym jest:

 

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) poseł, senator, radny;

2a) poseł do Parlamentu Europejskiego;

3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;

5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;

6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;

7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;

8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;

9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Osoba pełniąca funkcję publiczną

Z kolei zgodnie z treścią art. 115 § 19 Kodeksu karnego – osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.

 

Zarówno zgodnie z orzecznictwem, jak i doktryną należy uznać, że nauczyciel akademicki niebędący na przykład rektorem – tj. osoba nie zajmująca stanowiska kierowniczego, nie jest funkcjonariuszem publicznym, jest natomiast osobą pełniącą funkcję publiczną.

 

Powyższe zostało potwierdzone przez Radosława Krajewskiego w artykule „Funkcjonariusz publiczny i osoba pełniąca funkcję publiczną jako kategorie prawa karnego istotne z perspektywy funkcjonowania administracji publicznej”, w której autor wskazuje, że: „W konsekwencji za J. Piórkowską-Flieger przyjąć trzeba, że funkcjonariuszem publicznym jest osoba zajmująca kierownicze stanowisko np. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jak też na państwowej uczelni, w której będą to rektorzy, prorektorzy, dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr i zakładów. Natomiast nauczyciel akademicki nie jest funkcjonariuszem publicznym, jeśli nie pełni żadnej funkcji w administracji uczelni, choć jest on osobą pełniącą funkcję publiczną”.

 

Nauczyciel akademicki pełniący funkcję publiczną

Podobnie Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 25 czerwca 2004 r. (V KK 74/04) wskazał, że trzeba opowiedzieć się za konsekwentnym traktowaniem pojęć „funkcjonariusz publiczny” i „osoba pełniąca funkcję publiczną”, jako pojęć o różnych zakresach. „Te wszystkie okoliczności prowadzą do przekonania, że działania nauczyciela akademickiego związane z wykonywaniem przez niego obowiązków, o jakich mowa w art. 99 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 ze zm.), stanowią realizację jednego z konstytucyjnych zadań państwa (art. 70 ust. 1 Konstytucji RP) i spełniają kryterium pełnienia funkcji publicznej. W tych warunkach należało zaaprobować pogląd wyrażony w kwestionowanym przez skarżącego orzeczeniu, iż przyjmowanie przez oskarżonego korzyści majątkowych w zamian za udostępnienie pytań egzaminacyjnych oraz wystawienie pozytywnych ocen bez przeprowadzenia egzaminu pozostawało w bezpośrednim związku z wykonywaniem zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego jako osoby pełniącej funkcję publiczną i trafnie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo łapownictwa”.

 

A zatem, nauczyciel akademicki, który nie pełni kierowniczej funkcji, pozostanie osobą pełniącą funkcję publiczną w rozumieniu Kodeksu karnego, nie będzie zaś funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu tego aktu prawnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksandra Jocz
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu