.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zawieszenie egzekucji z nieruchomości

Kilka lat temu wzięliśmy kredyt hipoteczny, później pojawiły się problemy ze spłatą. Mąż ma od zeszłego roku komornika na pensji. Niestety, pojawił się drugi komornik na tym samym mieszkaniu. Była napisana skarga na czynność komorniczą. Licytacja mieszkania ma się odbyć za niecałe 3 tygodnie. W domu jest chora matka i moje najmłodsze dziecko. Czy możemy cofnąć licytację, skoro bank jest zaspakajany?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zawieszenie egzekucji z nieruchomości

Egzekucjia należności z tytułu kredytu zabezpieczonego poprzez ustanowienie hipoteki.

Podstawę prawną niniejszej odpowiedzi stanowi Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeks cywilny (K.c.).

 

Zanim ustosunkuję się bezpośrednio do pytania, odniosę się najpierw do instytucji egzekucji należności z tytułu kredyty zabezpieczonego poprzez ustanowienie hipoteki.

 

Z chwilą, kiedy przestaliście Państwo na bieżąco regulować należności banku z tytułu kredytu, bank najprawdopodobniej wypowiedział Państwu umowę kredytu.

 

Co do zasady, w chwili wypowiedzenia należność z tytułu kredytu stała się w całości wymagalna, a wobec Państwa toczy się egzekucja komornicza. Proszę mieć na uwadze, iż w sensie prawnym bank nie jest przez Państwa dobrowolnie zaspokajany, gdyż z jednej strony toczy się egzekucja komornicza, z drugiej strony – w chwili obecnej kredyt jest w całości wymagalny. Te kwestie powinny być szczegółowo uregulowane w umowie kredytu – jeżeli kredyt jest w całości, czy też w niespłaconej jeszcze części wymagalny, jesteście Państwo niestety w zwłoce.

Wszczęcie egzekucji z nieruchomości

Tym samym wierzyciel – bank jest uprawniony do żądania wszczęcia przez organ egzekucyjny również egzekucji z nieruchomości, szczególnie mając na uwadze, iż jest to główne i podstawowe zabezpieczenie kredytu.

 

Zgodnie z art. 799 § 1 K.p.c.: Wierzyciel może w jednym wniosku wskazać kilka sposobów egzekucji przeciwko temu samemu dłużnikowi. Spośród kilku sposobów egzekucji wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy dla dłużnika.

 

Tym samym to wyłącznie od woli wierzyciela zależy, z jakich przedmiotów majątkowych będzie przeprowadzana egzekucja z Państwa majątku. Zatem może być łączona zarówno egzekucja z wynagrodzenia jak i z nieruchomości do czasu pełnego zaspokojenia wierzyciela.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Możliwość zawieszenia egzekucji z nieruchomości w związku z egzekucją z innej części majątku dłużnika

Natomiast mogą Państwo wnieść o zawieszenie egzekucji z nieruchomości w związku z tym, że egzekucja z jednej części majątku dłużnika (wynagrodzenia) oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela. Podstawę prawną takiego wniosku stanowi art. 799 § 2 K.p.c.

 

Komornik orzeka o zawieszeniu postępowania po uprzednim wysłuchaniu stron.

 

Uzasadnionym jest również stanowisko, że naruszenie zakazu szykanowania dłużnika może powodować również cywilną odpowiedzialność wierzyciela za wyrządzoną szkodę, na zasadzie art. 415 K.c., który stanowi: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

 

Organ egzekucyjny – komornik, rozpoznając wniosek dłużnika (czy też dłużników; taki wniosek powinien być złożony przez wszystkich dłużników), powinien wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego lub też odmowie zawieszenia, na które przysługuje Państwu skarga na podstawie art. 767 K.p.c., tj. skarga na czynności komornika.

 

Art. 767 § 1 K.p.c.: „Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

§ 2. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone”.

Nadużywanie egzekucji

Co do zasadności wniosku złożonego w trybie art. 799 § 2 K.p.c. wypowiedzieli się również przedstawiciele nauki przedmiotu: „Panuje powszechna zgodność, że wskazanie kilku sposobów egzekucji nie może prowadzić do szykanowania dłużnika i nadużywania egzekucji, dlatego też wierzyciel powinien zastosować najmniej uciążliwy sposób egzekucji (ocena zależy od konkretnego stanu faktycznego), czego gwarancję stanowi § 2 przewidujący obligatoryjne zawieszenie egzekucji na wniosek dłużnika z tej części majątku, do której zbędnie skierowano egzekucję (konieczne jest precyzyjne ustalenie, czy egzekucja oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela)”.*

 

Co do zasady przysługuje – a raczej mając na uwadze termin licytacji – przysługiwało Pani prawo zaskarżenia opisu i oszacowania w terminie, który wynosi dwa tygodnie i liczy się od dnia jego ukończenia. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, termin do zaskarżenia liczy się od dnia doręczenia uczestnikowi zawiadomienia, a dla uczestników, którym nie doręczono zawiadomienia, od dnia obwieszczenia o ukończeniu. Stanowi o tym art. 950 K.p.c.

 

Zatem również zaskarżenie oszacowania mogło spowodować wydłużenie procedur – przesunięcie terminu licytacji, jednakże, jak przypuszczam, termin ten już upłynął.

 

Ze względu na fakt, że nie zaspokajacie Państwo w sensie prawnym należności banku na bieżąco, nie może to stanowić podstawy cofnięcia licytacji, natomiast pewną szansą jest tutaj złożenie przez Państwa wniosku, o którym była powyżej mowa.

Licytacja komornicza zamieszkiwanego lokalu

Niestety również lokatorzy zamieszkali w licytowanym mieszkaniu nie stanowią przesłanki do nieprzeprowadzania licytacji, aczkolwiek z doświadczenia mogę Pani wskazać, że tego typu mieszkania nie znajdują łatwo nabywców.

 

Mając na uwadze stan zaawansowania niniejszej sprawy, uzasadnionym wydaje się i jedynie możliwym skierowanie do komornika wniosku w oparciu o przepis art. 799 § 2 K.p.c., jak zostało to wyżej już wskazane.

Natomiast, co do szans powodzenia takiego pisma, trudno mi wyrokować.

 

 

 

 

* Olimpia Marcewicz, Komentarz aktualizowany do art. 799 Kodeksu postępowania cywilnego

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Marek Gola

Radca prawny, doktorant w Katedrze Prawa Karnego Procesowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, zdał aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym materialnym i procesowym, bliskie jest mu też prawo pracy, prawo rodzinne oraz prawo handlowe. Udzielił już ponad 2000 porad prawnych, pomagając osobom pokrzywdzonym przez nieuczciwych pracodawców, a także tym, w których życie (nie zawsze słusznie) wtargnęła policja i prokuratura.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu