Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Otrzymanie kluczy do mieszkania po licytacji komorniczej

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 27.04.2016

Wygrałam licytację komorniczą mieszkania. Nie otrzymałam wciąż wezwania do zapłaty (wiem, że nie ma zażaleń od dłużników). Jaki czas ma na to sąd? Wiem, że mieszkanie jest puste. Czy jak otrzymam postanowienie o własności, mogę tam pójść i samodzielnie dokonać wymiany zamków? Zapewne dłużnicy nie będą chcieli dać mi kluczy do mieszkania. Co zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po zamknięciu przetargu sąd w osobie sędziego, pod którego nadzorem odbywa się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę.

 

Postanowienie o przybiciu ogłasza się niezwłocznie po ukończeniu przetargu (z reguły w ten sam dzień tuż po zakończeniu przetargu); ogłoszenie można (choć nie trzeba) jednak odroczyć najdalej na tydzień, jeżeli zgłoszono skargę, której natychmiastowe rozstrzygnięcie nie jest możliwe, jak również z innych ważnych przyczyn.

 

Ponadto jeżeli skargi lub zażalenia wniesione w toku postępowania egzekucyjnego nie są jeszcze prawomocnie rozstrzygnięte, sąd może (ale nie musi, wszystko zależy od oceny sądu) wstrzymać wydanie postanowienia co do udzielenia przybicia.

 

W postanowieniu o przybiciu wymienia się imię i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomości, datę przetargu i cenę nabycia. Postanowienie o przybiciu, które zapadło na posiedzeniu niejawnym, doręcza się wierzycielowi, dłużnikowi, nabywcy i osobom, które w toku licytacji zaskarżyły czynności związane z udzielaniem przybicia, jako też zarządcy, który nie jest dłużnikiem, postanowienie zaś o odmowie przybicia – wierzycielowi, dłużnikowi i licytantowi, który zaofiarował najwyższą cenę.

 

Na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie jednego tygodnia licząc od dnia ogłoszenia postanowienia co do przybicia bądź od dnia doręczenia uczestnikom postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym.

 

Rozumiem, że postanowienie o udzieleniu przybicia na Pani rzecz zostało już ogłoszone. Następnie więc należałoby ustalić (w sekretariacie sądu), czy postanowienie jest już prawomocne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, Pani jako nabywca uzyskuje prawo do przysądzenia na swoją rzecz własności nieruchomości, pod warunkiem że spełni Pani warunki licytacyjne. Postanowienie o przybiciu staje się prawomocne po pierwsze, z bezskutecznym upływem terminu do zaskarżenia (jeśli nikt z uprawnionych nie wniósł zażalenia), po drugie, w chwili wydania postanowienia w drugiej instancji, utrzymującego go w mocy, jeżeli zostało zaskarżone.

 

Jeśli nie wniesiono zażalenia na postanowienie, to sąd z reguły stwierdza jego prawomocność po upływie ok. 2 tygodni od daty ogłoszenia (doręczenia, jeśli wydanie postanowienia nastąpiło na posiedzeniu niejawnym).

 

Niestety ustawodawca nie ustalił konkretnie czasu, w jakim sąd powinien wysłać nabywcy (licytantowi) wezwanie do spełnienia warunków licytacyjnych. Z reguły po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu sąd wzywa licytanta, który uzyskał przybicie, aby w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy sądu cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy sąd może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

 

Po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu i wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd z urzędu wydaje postanowienie o przysądzeniu własności i doręczy je Pani również z urzędu (Pani ze swojej strony nie musi składać żadnego dodatkowego wniosku). Następnie będzie musiała Pani poczekać na uprawomocnienie się tego postanowienia, gdyż tylko prawomocne postanowienie o przysądzeniu przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest także tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Ponadto od chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności na rzecz nabywcy należą do niego pożytki z nieruchomości. Powtarzające się daniny publiczne przypadające z nieruchomości od dnia prawomocności postanowienia o przysądzeniu własności ponosi nabywca. Również, co ważne, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

 

Postanowienie o przysądzeniu uprawomocnia się w sposób i terminie jak postanowienie o przybiciu. Oznacza to, że na postanowienie o przysądzeniu służy zażalenie, które należy wnieść w terminie tygodniowym, licząc od dnia doręczenia postanowienia o przysądzeniu.

 

W postanowieniu o przysądzeniu własności nieruchomości sąd stwierdza, czy cała cena nabycia została uiszczona, albo czy na jej poczet zaliczona została wierzytelność nabywcy lub innego wierzyciela, jak też obowiązek dłużnika wydania nieruchomości nabywcy. Jeśli więc dłużnicy nie wydadzą Pani lokalu dobrowolnie (może Pani wyznaczyć im do tego termin), wówczas musi Pani wystąpić do komornika, by on wprowadził Panią w posiadanie nieruchomości. Zatem w świetle obowiązujących przepisów nie może Pani na własną rękę, bez udziału komornika, zmienić zamków w drzwiach.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - 10 =

31.08.2018

a opłata za przybicie 100 zł ?? jest to obowiązkowe ?

cezary

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki