.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Konsekwencje niepodpisania umowy po zwycięskim przetargu

• Autor: Karol Jokiel

Zamawiający ogłosił przetarg, a po jego rozstrzygnięciu wybrał najkorzystniejszą ofertę. Ponieważ wykonawca nie podpisał umowy, przetarg został unieważniony. Czy wykonawca będzie mógł ponownie złożyć ofertę w nowo ogłoszonym przetargu? Czy unieważnienie przetargu z jego winy rzutuje w jakiś sposób na jego przyszłe uczestnictwo w przetargach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Konsekwencje niepodpisania umowy po zwycięskim przetargu

Konsekwencje uchylania się zwycięskiego wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Choć nie pisze tego Pani wprost, zakładam, że opisuje Pani sytuację zaistniałą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej w skrócie nazywanej ustawą).

 

Mając powyższe na uwadze, wskazuję, że – zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy – „jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1” (przepis ten określa przyczyny unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

 

Innymi słowy, podstawową konsekwencją uchylania się zwycięskiego wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego jest to, że zamawiający może wybrać kolejną ofertę, najkorzystniejszą spośród złożonych, bez powtarzania postępowania. W przypadku zaś, gdy np. brak innych ofert lub też zaistniały inne okoliczności, które uzasadniają unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może unieważnić całe postępowanie, co – jak wynika z Pani informacji – zrobił w niniejszej sprawie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Możliwość zatrzymania wadium przez zamawiającego

Dalszą konsekwencją opisanego stanu rzeczy jest możliwość zatrzymania wadium przez zamawiającego, jeżeli zostało ono przewidziane w SIWZ, a wykonawca je ustanowił.

 

Istota Pani pytania sprowadza się jednak do sytuacji prawnej wykonawcy, który mimo wygranej uchylił się od zawarcia umowy, w przypadku ponownego złożenia przezeń oferty w powtórzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W konkurencyjnych trybach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zasadą jest to, że każdy wykonawca – a więc każda osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – może złożyć swoją ofertę, która jeżeli nie podlega odrzuceniu (art. 86 ustawy), winna być rozpatrzona.

Wykluczenie wykonawcy z przetargu

W niniejszej sprawie, jeżeli zamawiający nie zażądał ustanowienia przez wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co zazwyczaj odstrasza od tego typu praktyk, jedyną szansą dla zamawiającego byłoby wykluczenie „niechcianego” wykonawcy (art. 24 ustawy), a w konsekwencji odrzucenie jego oferty.

 

Podstawą wykluczenia mógłby stać się przepis art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy, który w aktualnym brzmieniu (po zmianach z 24 października 2008 r.) stanowi, że „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania”. Podkreślona część przepisu ma istotne znaczenie, gdyż przed 24 października 2008 r. przepis art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy również umożliwiał wykluczenie wykonawcy, który wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jednak okoliczność ta nie musiała być potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądowym.

 

W powyższym kontekście znaczenie dla Pani może mieć przepis przejściowy do nowych regulacji ustawy, zgodnie z którym tylko do postępowań o udzielenie zamówienia i konkursów wszczętych przed 24 października 2008 r. stosuje się przepisy dotychczasowe (w tym dawne brzmienie art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Wykaz wykonawców którzy wyrządzili szkodę nie podpisując umowy po wygranym przetargu 

Przypominam, że prezes Urzędu Zamówień Publicznych prowadzi, ogłasza i aktualizuje na stronie internetowej Urzędu wykaz wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu. Jeżeli jest Pani zamawiającym, to sugeruję sprawdzić, czy dany wykonawca nie figuruje na przywołanej liście. Jeżeli zaś jest Pani wykonawcą, mogę tylko wskazać, że naraża się Pani na proces odszkodowawczy, choć zamawiającemu, w moim przekonaniu, trudno będzie wykazać poniesioną szkodę oraz jej wysokość, a w konsekwencji doprowadzić do wpisu do wspomnianego rejestru nierzetelnych wykonawców. Ewentualne wpisanie skutkować by mogło jednak licznymi wykluczeniami w przyszłości z uwagi na to, że wszyscy zamawiający będą śledzić ów rejestr.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Karol Jokiel

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym i prawie pracy oraz procedurze cywilnej jak również windykacji należności, w tym także za granicą. Dotychczas udzielił ponad 1000 porad! Jest praktykującym prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym w renomowanej kancelarii prawnej.

 

Naszym klientom pomaga sporządzać umowy, egzekwować należności od dłużników, odpowiada też na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorem licznych publikacji: artykułów, aktualności, kilku eBooków oraz członkiem i założycielem stowarzyszenia Lex et Veritas, które stawia sobie za cel szerzenie w społeczeństwie wiedzy prawnej.

 

Jest autorem poradnika Zwalczanie przewlekłości postępowania cywilnego oraz stronniczości sędziego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu