Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy firma z konsorcjum może być podwykonawcą w tym samym przetargu?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 16.11.2009

Postanowiliśmy jako firma wejść w spółkę z kilku przedsiębiorcami w celu wzięcia wspólnie udziału w przetargu, czyli chcemy założyć konsorcjum i taką ofertę złożyć. Jednocześnie zostaliśmy poproszeni o wzięcie w tym przetargu udziału jako podwykonawcy innych firm. Czy możemy wystąpić w konsorcjum, będąc jednocześnie firmą wskazaną jako podwykonawca w innych ofertach na ten sam przetarg? Czy jeżeli wygramy jako konsorcjum, możemy zostać wykluczeni z postępowania, ponieważ byliśmy jednocześnie podwykonawcą innych firm?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Udzielając odpowiedzi na Państwa pytanie przede wszystkim wskazać należy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego toczy się z udziałem zamawiającego oraz wykonawców (ich konsorcjów) ubiegających się o udzielenie właśnie im tego zamówienia.

 

Zasadą jest, iż każdy wykonawca składa ofertę do zamówienia samodzielnie i we własnym imieniu, a wyjątkowo – zgodnie z art. 23 wymienionej ustawy – wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (tworząc tzw. konsorcjum).

 

Ponadto zgodnie z art. 82 tejże wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oznacza to, że nie może on występować w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zarówno samodzielnie jak i w ramach konsorcjum z innymi wykonawcami z więcej niż jedną ofertą.

 

Wskazać w tym miejscu należy, iż w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych poprzez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zatem pojęcie to nie obejmuje podwykonawcy, który nie ubiega się o udzielenie mu zamówienia, a stanowi jedynie swoistą pomoc, wsparcie materiałowe, techniczne lub umysłowe wykonawcy.

 

Wobec tego, jak się wydaje, wszelkie ograniczenia dotyczące wykonawcy nie mogą być wprost stosowane wobec podwykonawcy, w związku z czym ciężko znaleźć jakiekolwiek podstawy, aby taki podwykonawca nie mógł w trakcie postępowania występować w ofertach kilku różnych wykonawców, a nawet – odnosząc powyższe na grunt Państwa pytania – nie wydaje się zasadnym robienie takiemu podwykonawcy przeszkód ze strony zamawiającego co do występowania z jednej strony jako wykonawca w ramach konsorcjum, a z drugiej jako podwykonawca zaproponowany przez innego z wykonawców.

 

Odnośnie zaś kwestii wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, wskazać należy, iż przepisy Prawa zamówień publicznych zawierają katalog zamknięty przypadków, gdy takie wykluczenie może nastąpić, i są one wyszczególnione w art. 24, który jednakże nie przewiduje konieczności (ani nawet możliwości) wykluczenia wykonawcy z tego względu, iż w tym samym postępowaniu pojawił się on jako podwykonawca innego z wykonawców. Przepisy natomiast nie przewidują wprost sytuacji, w których należałoby wykluczyć z postępowania podwykonawcę.

 

W tym miejscu jednak należy poruszyć kwestię dotyczącą nie tyle stosunku łączącego wykonawcę (podwykonawcę) z zamawiającym, ile kwestię takiego związku między wykonawcą oraz innymi wykonawcami działającymi w ramach tego samego konsorcjum lub wykonawcą korzystającym z usług podwykonawcy.

 

Otóż do stwierdzenia, czy dana firma może występować w postępowaniu o udzielenie zamówienia zarówno jako wykonawca w ramach konsorcjum, jak i podwykonawca innego z wykonawców również ubiegającego się o to zamówienie, należy dokonać szczegółowej analizy treści zarówno umowy konsorcjum, jak i umowy o podwykonawstwo.

 

Zaznaczyć bowiem należy, iż w praktyce powszechnym jest, aby umowy takie wyłączały możliwość działania danej firmy jednocześnie w obu wyżej opisanych rolach, tzn. umowa konsorcjum może zawierać zakaz działania poszczególnych firm wchodzących w jego skład we własnym zakresie w celu otrzymania zamówienia, jak i we współpracy z innymi niż wchodzące w skład konsorcjum firmami.

 

Także umowa o podwykonawstwo może ograniczać możliwości podwykonawcy uczestniczenia w tym samym postępowaniu w innych rolach niż to podwykonawstwo i może zakazywać podwykonawcy współpracy z innymi biorącymi udział w postępowaniu wykonawcami.

 

Dlatego też, podsumowując powyższe, raz jeszcze wskazać należy na konieczność przeprowadzenia analizy postanowień umów zarówno konsorcjum jak i o podwykonawstwo, celem ustalenia możliwości działania danej firmy w tym samym postępowaniu w obu powyższych rolach jednocześnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + 2 =

»Podobne materiały

Czy odrębne firmy małżonków można potraktować jako grupę kapitałową?

Czy małżeństwo, w którym mąż posiada firmę i żona posiada firmę, tworzy grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych? Czy jeśli obie firmy małżonków wystartują do jednego przetargu, mogą zostać wykluczone z postępowania właśnie ze względu na przepisy o grupie kapitałowej?

 

Tryb bezprzetargowy sprzedaży nieruchomości przez gminę

Czy istnieją konkretne przepisy uprawniające fundację jako organizację użyteczności publicznej do pierwszeństwa przed innymi oferentami przy przetargu na lokal użytkowy? Jak wygląda procedura zgłoszenia fundacji do przetargu, czy w takiej sytuacji lokal zostaje wycofany z przetargu przez burmistrza?

 

Czy odrębne firmy małżonków można potraktować jako grupę kapitałową?

Czy małżeństwo, w którym mąż posiada firmę i żona posiada firmę, tworzy grupę kapitałową w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych? Czy jeśli obie firmy małżonków wystartują do jednego przetargu, mogą zostać wykluczone z postępowania właśnie ze względu na przepisy o grupie kapitałowej?

 

Tryb bezprzetargowy sprzedaży nieruchomości przez gminę

Czy istnieją konkretne przepisy uprawniające fundację jako organizację użyteczności publicznej do pierwszeństwa przed innymi oferentami przy przetargu na lokal użytkowy? Jak wygląda procedura zgłoszenia fundacji do przetargu, czy w takiej sytuacji lokal zostaje wycofany z przetargu przez burmistrza?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »