.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy firma z konsorcjum może być podwykonawcą w tym samym przetargu?

Postanowiliśmy jako firma wejść w spółkę z kilku przedsiębiorcami w celu wzięcia wspólnie udziału w przetargu, czyli chcemy założyć konsorcjum i taką ofertę złożyć. Jednocześnie zostaliśmy poproszeni o wzięcie w tym przetargu udziału jako podwykonawcy innych firm. Czy możemy wystąpić w konsorcjum, będąc jednocześnie firmą wskazaną jako podwykonawca w innych ofertach na ten sam przetarg? Czy jeżeli wygramy jako konsorcjum, możemy zostać wykluczeni z postępowania, ponieważ byliśmy jednocześnie podwykonawcą innych firm?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy firma z konsorcjum może być podwykonawcą w tym samym przetargu?

Czy firma może występować w postępowaniu o udzielenie zamówienia zarówno jako wykonawca w ramach konsorcjum jak i podwykonawca innego z wykonawców również ubiegającego się o to zamówienie?

Udzielając odpowiedzi na Państwa pytanie przede wszystkim wskazać należy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego toczy się z udziałem zamawiającego oraz wykonawców (ich konsorcjów) ubiegających się o udzielenie właśnie im tego zamówienia.

 

Zasadą jest, iż każdy wykonawca składa ofertę do zamówienia samodzielnie i we własnym imieniu, a wyjątkowo – zgodnie z art. 23 wymienionej ustawy – wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (tworząc tzw. konsorcjum).

 

Ponadto zgodnie z art. 82 tejże wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oznacza to, że nie może on występować w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zarówno samodzielnie jak i w ramach konsorcjum z innymi wykonawcami z więcej niż jedną ofertą.

 

Wskazać w tym miejscu należy, iż w świetle przepisów Prawa zamówień publicznych poprzez wykonawcę należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zatem pojęcie to nie obejmuje podwykonawcy, który nie ubiega się o udzielenie mu zamówienia, a stanowi jedynie swoistą pomoc, wsparcie materiałowe, techniczne lub umysłowe wykonawcy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy ograniczenia dotyczące wykonawcy mogą być wprost stosowane wobec podwykonawcy?

Wobec tego, jak się wydaje, wszelkie ograniczenia dotyczące wykonawcy nie mogą być wprost stosowane wobec podwykonawcy, w związku z czym ciężko znaleźć jakiekolwiek podstawy, aby taki podwykonawca nie mógł w trakcie postępowania występować w ofertach kilku różnych wykonawców, a nawet – odnosząc powyższe na grunt Państwa pytania – nie wydaje się zasadnym robienie takiemu podwykonawcy przeszkód ze strony zamawiającego co do występowania z jednej strony jako wykonawca w ramach konsorcjum, a z drugiej jako podwykonawca zaproponowany przez innego z wykonawców.

 

Odnośnie zaś kwestii wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, wskazać należy, iż przepisy Prawa zamówień publicznych zawierają katalog zamknięty przypadków, gdy takie wykluczenie może nastąpić, i są one wyszczególnione w art. 24, który jednakże nie przewiduje konieczności (ani nawet możliwości) wykluczenia wykonawcy z tego względu, iż w tym samym postępowaniu pojawił się on jako podwykonawca innego z wykonawców. Przepisy natomiast nie przewidują wprost sytuacji, w których należałoby wykluczyć z postępowania podwykonawcę.

 

W tym miejscu jednak należy poruszyć kwestię dotyczącą nie tyle stosunku łączącego wykonawcę (podwykonawcę) z zamawiającym, ile kwestię takiego związku między wykonawcą oraz innymi wykonawcami działającymi w ramach tego samego konsorcjum lub wykonawcą korzystającym z usług podwykonawcy.

 

Otóż do stwierdzenia, czy dana firma może występować w postępowaniu o udzielenie zamówienia zarówno jako wykonawca w ramach konsorcjum, jak i podwykonawca innego z wykonawców również ubiegającego się o to zamówienie, należy dokonać szczegółowej analizy treści zarówno umowy konsorcjum, jak i umowy o podwykonawstwo.

 

Zaznaczyć bowiem należy, iż w praktyce powszechnym jest, aby umowy takie wyłączały możliwość działania danej firmy jednocześnie w obu wyżej opisanych rolach, tzn. umowa konsorcjum może zawierać zakaz działania poszczególnych firm wchodzących w jego skład we własnym zakresie w celu otrzymania zamówienia, jak i we współpracy z innymi niż wchodzące w skład konsorcjum firmami.

 

Także umowa o podwykonawstwo może ograniczać możliwości podwykonawcy uczestniczenia w tym samym postępowaniu w innych rolach niż to podwykonawstwo i może zakazywać podwykonawcy współpracy z innymi biorącymi udział w postępowaniu wykonawcami.

 

Dlatego też, podsumowując powyższe, raz jeszcze wskazać należy na konieczność przeprowadzenia analizy postanowień umów zarówno konsorcjum jak i o podwykonawstwo, celem ustalenia możliwości działania danej firmy w tym samym postępowaniu w obu powyższych rolach jednocześnie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Krzysztof Bigoszewski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aplikację adwokacką ukończył przy Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. Doświadczenie zdobywał w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawniczych oraz udzielając porad prawnych przez internet. Świadczy pomoc prawną z zakresu obrotu gospodarczego, w tym zamówień publicznych i procesu inwestycyjnego, prawa pracy, ubezpieczeń i odszkodowań oraz szeroko rozumianego prawa rzeczowego, rodzinnego, spadkowego i karnego, jak również egzekucji i spraw z zakresu prawa administracyjnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu