.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zakończenie budowy domu i brak zgody na użytkowanie

W 2011 roku zakończyłem budowę domu jednorodzinnego. Złożyłem dokumentację i zgłoszenie zakończenia budowy do PINB, w momencie składania pani w urzędzie odbierająca na moją prośbę przeglądnęła dokumentację. Wskazała mi braki ustnie:

 • Brak zgodności planu zagospodarowania terenu. Na mapce inwentaryzacji geodezyjnej nie było zaznaczonego tarasu ziemnego? Geodeta powiedział że takich rzeczy się nie zaznacza na mapach.
 • Szambo zbyt blisko sąsiada posesji – nie miałem zachowanej odległości szamba od granicy działki.

W związku z tym zwróciła mi dokumentację do uzupełnienia. Rozpocząłem rozmowy z geodetą rozwiązaliśmy temat. W międzyczasie gmina przystąpiła do budowy kanalizacji, kanalizacja została zrobiona i przyłączona do budynku w 2018 roku. W 2019 roku zmieniłem kocioł węglowy na kocioł gazowy. W 2011 roku mam ostatni wpis kierownika budowy o zakończeniu budowy. Kierownik budowy nie żyje od 3 lat. Z datą czerwiec 2011 roku podpisał wszystkie dokumenty i zgłoszenie na użytkowanie, ale już niektóre rzeczy się zdezaktualizowały. Wiem, że to moje zaniechanie, ale tak się sprawy potoczyły. Nie mam zgody PINB na użytkowanie domu. Jak mogę załatwić oddanie do użytku domu po tylu latach?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakończenie budowy domu i brak zgody na użytkowanie

Zgłoszenie zakończenia budowy

Zgłoszenie zakończenia budowy jest konieczne zawsze dla budowy zrealizowanej na podstawie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy z projektem budowlanym. Bez zgłoszenia zakończenia budowy nie można zgodnie z prawem rozpocząć użytkowania obiektu.

Kara za nielegalne użytkowanie domu

Użytkowanie budynku bez wcześniejszego zgłoszenia zakończenia budowy jest nielegalne. I w zasadzie to jedyne konsekwencje, z jakimi może się Pan liczyć. Kara za nielegalne użytkowanie. W wypadku domu jednorodzinnego to kwota 10 tys. zł wyliczana na podstawie wzoru z art. 59f Prawa budowlanego. Zgodnie z treścią ww. przepisu stawkę 500 zł mnoży przez dziesięć oraz odpowiedni współczynnik: kategorii obiektu i jego wielkości. Jednak przystąpił Pan do użytkowania wcześniej niż 5 lat temu, więc kara za ten czyn jest przedawniona.

 

Urząd może mimo to Pana zobowiązać do przedłożenia dokumentacji w określonym terminie – tej samej, jaką załącza Pan do zakończenia budowy. Może nakazać wstrzymanie użytkowania natychmiastowe. Oznacza to konieczność zaprzestania użytkowania domu w czasie trwania postępowania. Co więcej, po nowelizacji przepisów do skutku będzie mogła być nakładana kara za nielegalne użytkowanie.

Wniosek o oddanie domu od użytku

Do zgłoszenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest Pan obowiązany dołączyć:

 

 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami; w budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu tym zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z właściwymi przepisami;
 • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń;
 • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
 • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu, o ile jest wymagane;
 • w razie zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót, do zawiadomienia należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa wyżej, powinno być potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony;

Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę

Jednak tu pojawi się jeszcze jeden problem. Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zgodnie z prawem budowlanym bowiem budowę domu można uznać za zakończoną dopiero po dokonaniu zgłoszenia zakończenia budowy albo po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na jego użytkowanie. Brak tego powoduje, że po 3 latach od ostatniego wpisu w dzienniku (który ma być odzwierciedleniem procesu inwestycji) pozwolenia na budowę wygasa i wymagane jest ponowne uzyskanie pozwolenia.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 7 minus 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl