.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy mąż może zameldować obcych ludzi w naszym wspólnym domu?

Pracuję za granicą, mąż mieszka w naszym wspólnym domu. Jesteśmy w trakcie rozwodu. Mąż odgraża się, że zamelduje w domu jakichś obcych ludzi. Czy może tak zrobić i jak tego uniknąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy mąż może zameldować obcych ludzi w naszym wspólnym domu?

Czy mąż może domeldować obce osoby do wspólnego domu?

Dom stanowi współwłasność małżeńską majątkową Pani i męża do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu orzekającego rozwód. Po uprawomocnieniu się tego wyroku dom stanie współwłasnością w częściach ułamkowych i będzie Pani mogła znieść współwłasność, domagając się, żeby np. dom przypadł mężowi na własność z obowiązkiem spłaty Pani udziału w pieniądzu.

 

Do tej pory było tak, że uprawnienie do zameldowania lokatora mieli tylko małżonkowie wspólnie. Przyjmowano bowiem, że uprawnienie do przebywania w lokalu stanowiącym małżeńską wspólność majątkową zaliczyć należy do czynności przekraczających zwykły zarząd takim majątkiem, obciąża bowiem niewątpliwie majątek wspólny (lokal) i może mieć istotne znaczenie tak w wypadku sprzedaży rzeczy objętej wspólnością majątkową, jak i w razie ewentualnego zniesienia tej wspólności - tak np. uzasadnienie do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 1987 r., sygn. akt III SA 1198/86, czy uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1993 r., sygn. akt III AZP 28.

Obowiązek meldunkowy

Obecnie przepisy się zmieniły, a precyzyjniej art. 9 i art. 29 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 

Art. 29, który brzmiał następująco:

„1. Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

2. Osoby wymienione w ust. 1 są obowiązane do zawiadamiania właściwego organu gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach (pomieszczeniach) oraz o opuszczeniu przez nią tego lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego”

– utracił moc z końcem 2012 roku.

 

Wspomniany zaś art. 9 ust. 1 ustawy obecnie określa tylko, że „przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości”, nic ponadto. Do końca 2012 roku obowiązywał punkt 2a stanowiący, iż przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Czy mąż potrzebuje zgody żony żeby zameldować osobę w domu stanowiącym majątek wspólny małżonków?

Obecnie tego przepisu już nie ma, a więc nie ma obowiązku przedstawiania zgody obu współwłaścicieli, ale powiem szczerze, że urzędnicy do dnia dzisiejszego żądają w większości przypadków dokumentu uprawniającego do zajmowania lokalu, typu umowa najmu, np. dlatego też bardzo możliwe, że mimo zmiany przepisów to się nie uda. Tak naprawdę decyduje fakt, czy ktoś w danym lokalu naprawdę zamieszkuje, a nie czy ma ważną umowę uprawniającą go do zamieszkania.

Czy meldunek daje uprawnienia do zarządzania lokalem?

Ponadto zameldowanie jest tylko czynnością administracyjną i niczym więcej, nie rodzi to żadnych praw ewentualnie mieszkających tam osób do tego domu. Potwierdza to np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 września 2010 roku, wydany w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 140/10, stanowiąc, że zameldowanie ma jedynie charakter ewidencyjny, nie rodzi żadnych uprawnień do lokalu, w którym się jest zameldowanym. Zamieszkiwanie na pobyt stały to zamieszkiwanie w lokalu będącym tzw. centrum życiowym.

 

Podobnie stanowi też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 747/11, zgodnie z którym zameldowanie i wymeldowanie jest wyłącznie rejestracją danych o faktycznym miejscu pobytu osoby w lokalu. Zameldowanie nie stanowi tytułu prawnego do lokalu, a wymeldowanie nie oznacza utraty uprawnień do lokalu np. utraty prawa własności. Decyzja o wymeldowaniu nie przesądza o uprawnieniach do lokalu uzyskanego w trakcie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, jak również kwestii rozliczeń między byłymi małżonkami, gdyż spory te rozstrzygane są przez sądy powszechne.

 

Tak więc nawet jeśli ktoś się w tym domu hipotetycznie zamelduje, nijak nie wpłynie to na Pani roszczenia w zakresie podziału majątku i prawa do połowy domu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych branż. W obecnej praktyce zawodowej zajmuje się m.in. problematyką najmu lokali użytkowych.

 

Udziela porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, procedur cywilnych, w tym postępowania egzekucyjnego. W kręgu jej zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa i procedur administracyjnych.

 

Sporządza umowy, pisma przedsądowe i procesowe.

https://www.linkedin.com/in/katarzyna-siwiec-radca-prawny/


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu