Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mąż może zameldować obcych ludzi w naszym wspólnym domu?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 29.01.2016

Pracuję za granicą, mąż mieszka w naszym wspólnym domu. Jesteśmy w trakcie rozwodu. Mąż odgraża się, że zamelduje w domu jakichś obcych ludzi. Czy może tak zrobić i jak tego uniknąć?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dom stanowi współwłasność małżeńską majątkową Pani i męża do czasu uprawomocnienia się wyroku sądu orzekającego rozwód. Po uprawomocnieniu się tego wyroku dom stanie współwłasnością w częściach ułamkowych i będzie Pani mogła znieść współwłasność, domagając się, żeby np. dom przypadł mężowi na własność z obowiązkiem spłaty Pani udziału w pieniądzu.

 

Do tej pory było tak, że uprawnienie do zameldowania lokatora mieli tylko małżonkowie wspólnie. Przyjmowano bowiem, że uprawnienie do przebywania w lokalu stanowiącym małżeńską wspólność majątkową zaliczyć należy do czynności przekraczających zwykły zarząd takim majątkiem, obciąża bowiem niewątpliwie majątek wspólny (lokal) i może mieć istotne znaczenie tak w wypadku sprzedaży rzeczy objętej wspólnością majątkową, jak i w razie ewentualnego zniesienia tej wspólności - tak np. uzasadnienie do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 1987 r., sygn. akt III SA 1198/86, czy uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 11 lutego 1993 r., sygn. akt III AZP 28.

 

Obecnie przepisy się zmieniły, a precyzyjniej art. 9 i 29 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 

Art. 29, który brzmiał następująco:

 

„1. Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące w tym lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są obowiązane do zawiadamiania właściwego organu gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach (pomieszczeniach) oraz o opuszczeniu przez nią tego lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego”

 

– utracił moc z końcem 2012 roku.

 

Wspomniany zaś art. 9 ust. 1 ustawy obecnie określa tylko, że „przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości”, nic ponadto. Do końca 2012 roku obowiązywał punkt 2a stanowiący, iż przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

 

Obecnie tego przepisu już nie ma, a więc nie ma obowiązku przedstawiania zgody obu współwłaścicieli, ale powiem szczerze, że urzędnicy do dnia dzisiejszego żądają w większości przypadków dokumentu uprawniającego do zajmowania lokalu, typu umowa najmu, np. dlatego też bardzo możliwe, że mimo zmiany przepisów to się nie uda. Tak naprawdę decyduje fakt, czy ktoś w danym lokalu naprawdę zamieszkuje, a nie czy ma ważną umowę uprawniającą go do zamieszkania.

 

Ponadto zameldowanie jest tylko czynnością administracyjną i niczym więcej, nie rodzi to żadnych praw ewentualnie mieszkających tam osób do tego domu. Potwierdza to np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 23 września 2010 roku, wydany w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 140/10, stanowiąc, że zameldowanie ma jedynie charakter ewidencyjny, nie rodzi żadnych uprawnień do lokalu, w którym się jest zameldowanym. Zamieszkiwanie na pobyt stały to zamieszkiwanie w lokalu będącym tzw. centrum życiowym.

 

Podobnie stanowi też wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 marca 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 747/11, zgodnie z którym zameldowanie i wymeldowanie jest wyłącznie rejestracją danych o faktycznym miejscu pobytu osoby w lokalu. Zameldowanie nie stanowi tytułu prawnego do lokalu, a wymeldowanie nie oznacza utraty uprawnień do lokalu np. utraty prawa własności. Decyzja o wymeldowaniu nie przesądza o uprawnieniach do lokalu uzyskanego w trakcie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej, jak również kwestii rozliczeń między byłymi małżonkami, gdyż spory te rozstrzygane są przez sądy powszechne.

 

Tak więc nawet jeśli ktoś się w tym domu hipotetycznie zamelduje, nijak nie wpłynie to na Pani roszczenia w zakresie podziału majątku i prawa do połowy domu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 5 =

»Podobne materiały

Ogródek działkowy po rozwodzie

Podczas trwania małżeństwa zakupiliśmy ogródek działkowy na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Koszt 8 tys zł. Dodam, że bez prawa do ziemi, jeśli w ogóle to ma znaczenie. Podczas zakupu na wniosku wskazaliśmy oboje nas jako współwłaścicieli. Potem nastąpił rozwód. Nie było podczas rozwodu ani

 

Dostęp do drogi publicznej poprzez zakup udziału

Jestem właścicielką działki, do której dojazd do drogi publicznej możliwy jest z drogi wewnętrznej. Ta droga jest własnością osób prywatnych i gminy w bardzo różnych częściach. Chciałabym sobie zapewnić dojazd do działki (poprzez wpis do ksiąg wieczystych). Dowiedziałam się, że najszybciej załatwię

 

Sprzedaż własnego samochodu bez zgody męża

Żona zakupiła samochód (umowa została zawarta pomiędzy nią a kupującym) i jest jedynym właścicielem pojazdu (wpis w dowodzie rejestracyjnym). Jesteśmy nadal w związku i mamy wspólnotę majątkową. Czy żona może sprzedać samochód bez mojej zgody? Czy w przypadku dokonania sprzedaży samochodu mam prawo

 

Wspólne drzwi wejściowe we wspólnocie

Jestem lokatorem ZGM, a mój sąsiad od nie dawna właścicielem i wspólnotą, a mamy wspólne drzwi wejściowe do przedpokoju. Problemy są od czasu podjęcia remontu klatki schodowej i decyzji o malowaniu drzwi, na co ja nie wyrażam zgody, ponieważ odnowiłem je jakiś czas temu we własnym zakresie i na włas

 

Zniesienie współwłasności bez zgody jednego z właścicieli

Rodzice razem z wujkiem są właścicielami nieruchomości – domu z działką. Wujem nie chce zgodzić się na proponowane podziały nieruchomości. Czy można znieść współwłasność bez jego zgody w postępowaniu sądowym? Czy sąd przychyli się do propozycji podziału rodziców?

 

Jak współwłaściciele nieruchomości powinni rozliczać koszty mediów?

Jesteśmy z żoną współwłaścicielami 3/4 nieruchomości. Udział, który mi przypada, wynosi ¾ przy ¼ części żony. Problem dotyczy podziału kosztów związanych z mediami. Jak rozliczać koszty utrzymania nieruchomości? Rozumiem, że wszystkie inwestycje, remonty, naprawy dzieli się według wiel

 

Kredyt mieszkaniowy z wkładem własnym partnerki

Razem z moją partnerką (związek nieformalny) planujemy zakup mieszkania o wartości ok. 280 tys. zł. Nie dysponujemy jednak taką gotówką, w związku z tym zmuszeni jesteśmy wziąć kredyt na zakup tej nieruchomości. Niestety do kredytu przystępuję tylko ja, z racji złej historii kredytowej partnerki. Wy

 

Sprzedaż działki bez przeprowadzonego spadku

Właścicielem działki, na której stoi dom, jest moja babcia, jej mąż (zmarły), dwie ciotki i mój tata (nie żyje). Babcia chce sprzedać kawałek działki, na co wszyscy wyrażają zgodę. Jako że nie żyje mój tata, to czy tę działkę babcia może sprzedać bez żadnych postępowań spadkowych po nim, jeżeli resz

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »