.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Córka nie dokłada się do opłat za mieszkanie

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.05.2009

Jestem matką czworga dzieci. Zamieszkuje ze mną dorosła córka, która nie chce dobrowolnie łożyć na swoje utrzymanie. Córka pracuje i otrzymuje alimenty na swoje dziecko. Jest osobą bardzo kłótliwą i uciążliwą, nie szczędzi nam wulgaryzmów. Mieszkanie (spółdzielczy lokal) stanowiło własność moją i męża. Po podziale spadku po śmierci męża otrzymałam 1/4 jego udziału, a każde z dzieci – 3/16 udziału. Co zrobić w związku z zachowaniem córki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Córka nie dokłada się do opłat za mieszkanie

Córka nie chce pokrywać kosztów korzystania z mieszkania którego części jest właścicielem na skutek dziedziczenia

W zaistniałej sytuacji nie ma żadnych podstaw, aby utrzymywała Pani córkę. Córka jest dorosła, pracuje, ma własne dochody. Nie ma żadnych podstaw, aby łożyła Pani na utrzymanie swojej pełnoletniej, samodzielnej córki.

 

Pani córce przysługuje udział 3/32 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Wynika to z tego, że w skład spadku po Pani mężu wchodził udział 1/2 w prawie do lokalu, a córka odziedziczyła spadek w 3/16 części.

 

Córka ma prawo korzystania z lokalu, do którego przysługuje jej prawo (udział w prawie spółdzielczym własnościowym), jednak powinna ponosić koszty związane z zamieszkiwaniem w lokalu. Niczym nie jest uzasadnione to, aby to Pani ponosiła koszty związane z zamieszkiwaniem córki.

 

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

 

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 11 ustawy osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni.

 

Tu należy wskazać, że stosownie do art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych za opłaty należne spółdzielni (opłaty eksploatacyjne, fundusz remontowy) odpowiadają solidarnie z członkami spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.

 

Córka ma również obowiązek ponoszenia innych opłat związanych z zamieszkiwaniem, np. za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz itp.

Pozew przeciwko córce o pokrycie opłat mieszkaniowych

Z uwagi na powyższy przepis może Pani żądać, aby córka przyczyniała się do pokrywania opłat mieszkaniowych (również związanych z zużyciem energii elektrycznej, gazu itp.). Jeżeli Pani córka nie łoży na opłaty mieszkaniowe, to może Pani wystąpić przeciwko córce ze stosownym pozwem o zapłatę.

 

Do ewentualnego pozwu powinna Pani dołączyć dowody na to, że ponosi Pani opłaty związane z zamieszkiwaniem w lokalu: dowody wpłat do spółdzielni, opłacone rachunki za prąd, gaz itp.

 

Jeżeli uzyskałaby Pani orzeczenie nakazujące córce zapłatę na Pani rzecz odpowiednich kwot, a córka nie zapłaciłaby Pani tej kwoty, to będzie Pani mogła wszcząć przeciwko córce postępowanie egzekucyjne. W toku tego postępowania komornik może zająć wynagrodzenie córce. W ten sposób, jeżeli nie chce ona dobrowolnie spłacić swojej zaległości wobec Pani, uzyska Pani środki tytułem wkładu córki do opłat mieszkaniowych.

 

Zaznaczyć należy, że nie ma Pani możliwości uzyskania orzeczenia sądowego, w którym sąd nakazywałby córce opłacania rachunków na przyszłość, ponieważ ten obowiązek wynika wprost z przepisów prawa.

Zniesienie wspólności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Ponieważ w chwili obecnej prawo do lokalu przysługuje wspólnie 5 osobom – dzieci mają w nim udziały w wysokości 3/32, a Pani posiada udział 5/8 – może więc zostać dokonany dział spadku, w wyniku którego zostanie zniesiona wspólność spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Oczywiście będzie się to wiązało z koniecznością spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców, w przypadku gdyby prawo do lokalu miało przypaść wyłącznie Pani.

 

Jeżeli chodzi o spłatę na rzecz córki, to jej wartość będzie odpowiadała wartości udziału 3/32, jaki posiada córka we wspólnym prawie do lokalu, obliczoną na dzień dokonania działu spadku (a nie wartość prawa na dzień śmierci Pani męża).

 

Dokonując ewentualnej spłaty na rzecz córki, będzie można rozliczyć zaległości córki wynikające z korzystania przez nią ze wspólnego mieszkania.

Działu spadku można dokonać w drodze umowy pomiędzy spadkobiercami lub w toku postępowania sądowego.

 

Córka może też zbyć na Pani rzecz swój udział w prawie do mieszkania. Wówczas nie będzie koniecznym przeprowadzenie działu spadku.

Czy można eksmitować z mieszkania osobę która ma udział we wspólności spółdzielczego prawa do lokalu?

Zachowanie Pani córki jest rażąco naganne. Jednak ze względu na to, że posiada ona prawo do korzystania z mieszkania, wynikające z udziału we wspólności spółdzielczego prawa do lokalu, praktycznie nie ma możliwości jej wyeksmitowania z lokalu.

 

Gdyby córka nie posiadała udziału w prawie do lokalu (np. po dziale spadku lub po zbyciu na Pani rzecz udziału), Pani sytuacja byłaby o wiele korzystniejsza. W razie dalszego naruszania przez córkę porządku domowego i dalszego jej nagannego zachowania, o wiele łatwiej będzie ją można wyeksmitować z lokalu.

 

Niestety takie sytuacje jak opisana w pytaniu zdarzają się nader często. W wielu wypadkach dopiero podjęte kroki prawne uświadamiają niektórym osobom, jakie obowiązki na nich ciążą.

 

Pani córka powinna być Pani wdzięczna nie tylko za wychowanie, ale również za to, że ma szansę mieszkania w lokalu, do którego przysługuje jej niewielki udział – 3/32. Po spłacie jej udziału w mieszkaniu, gdy nie będzie jej już przysługiwało prawo do lokalu, jej sytuacja będzie o wiele gorsza, bo to, czy będzie mogła zamieszkiwać w lokalu, będzie zależało praktycznie od Pani (i ewentualnie od pozostałego rodzeństwa). Córka jako osoba dorosła powinna mieć też świadomość tego, że z środków, jakie uzyska z tytułu spłaty udziału w mieszkaniu, nie będzie w stanie zakupić mieszkania dla siebie.

 

Jeżeli chodzi o awantury i kłótnie wszczynane przez córkę, to radziłbym w takich sytuacjach prosić policję o interwencję. Istnieje możliwość, że zachowanie córki wyczerpuje znamiona przestępstwa znęcania się psychicznego, zwłaszcza jeśli awantury i wulgaryzmy są bardzo nasilone, a Pani i Pani dzieci nie jesteście w stanie się temu przeciwstawić.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton