Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległe świadczenia dla pracownika, który zmarł w czasie zasiłku rehabilitacyjnego

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 03.01.2016

Pracownik z powodu choroby nowotworowej wykorzystał zasiłek chorobowy 182 dni, a następnie uzyskał zasiłek rehabilitacyjny. Z powodów humanitarnych stosunku pracy nie rozwiązano w czasie zasiłku rehabilitacyjnego, w którego trakcie pracownik zmarł. Czy za okres pobierania zasiłku rehabilitacyjnego należy naliczyć urlop wypoczynkowy i wypłacić żonie zmarłego ekwiwalent? Czy należna jest w takim przypadku odprawa pośmiertna?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 161 ustawy Kodeks pracy „pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo”.

 

W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać wymiaru wynikającego z przepisów art. 1551 (a więc wymiaru obliczonego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia).

 

W okresie wypowiedzenia pracownik może być zobowiązany do wykorzystania całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego. „Urlopem przysługującym” jest urlop, do którego pracownik nabył prawo w roku kalendarzowym, w którym dochodzi do ustania zatrudnienia, oraz urlop zaległy.

 

W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.

 

Prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy jest wyjątkiem od prawa pracownika do wykorzystania urlopu w naturze. Zwolnienie się pracodawcy z obowiązku udzielenia urlopu w naturze przez zapłatę w to miejsce ekwiwalentu pieniężnego w innych sytuacjach niż przewidziane prawem jest niedopuszczalne.

 

Ekwiwalent za urlop przysługuje proporcjonalnie do czasu pozostawania pracownika w stosunku pracy. Świadczenie rehabilitacyjne pobierane przez pracownika nie oznacza, że nie jest on już w stosunku pracy, więc za ten okres także należy wypłacić mu ekwiwalent.

 

Zgodnie z art. 93 § 1 „w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna”.

 

Odprawa przysługuje z tytułu śmierci pracownika pozostającego w stosunku pracy, niezależnie od podstawy jego nawiązania. Prawo do tego świadczenia nie jest zależne od wymiaru zatrudnienia. To, czy pracownik był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, czy w części i w jakiej, ma znaczenie jedynie dla wysokości odprawy. Jeżeli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców – odprawa przysługuje z tytułu każdego z tych stosunków pracy.

 

Wobec powyższego powinien Pan także wypłacić rodzinie zmarłego pracownika odprawę pośmiertną.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + VI =

»Podobne materiały

Ubezpieczenie w ZUS i w KRUS

Ponieważ jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę (na czas nieokreślony), płatnik jest zobowiązany do odprowadzania składek ZUS. W drodze darowizny otrzymam gospodarstwo rolne i w związku z tym muszę również opłacać KRUS. Czy jest możliwość prawna, aby były opłacane oba ubezpieczenia? Wiem, że

 

Zablokowanie poczty służbowej przez pracodawcę

Mam umowę na czas nieokreślony. Wczoraj przedstawiałam pracodawcy zaświadczenie o ciąży i zwolnienie lekarskie na okres jednego miesiąca. Dzisiaj zostałam, moim zdaniem, bezprawnie odłączona od poczty służbowej, zablokowano mi dostęp, co uniemożliwia mi kontakt z pozostałymi pracownikami. Czy pracod

 

Odpowiedzialność kadrowej

Pracuję w firmie na stanowisku kadrowej. Prowadzę ewidencję czasu pracy pracowników i sporządzam na jej podstawie harmonogram czasu pracy, który jest następnie zatwierdzany podpisem przez szefa. Ostatnio pracodawca nakazał mi (przekazał to w formie ustnej) wpisywać inne godziny niż pracownicy w rzec

 

Dane osobowe pracownika wymagane przez pracodawcę

Zatrudniając się u obecnego pracodawcy, podawałam mu swoje dane osobowe, a także dane o małżonku. Obecnie jestem w trakcie sprawy rozwodowej, zwróciłam się więc do kadr na piśmie z prośbą o usunięcie danych męża, ale otrzymałam odpowiedź, że może to nastąpić dopiero po dostarczeniu orzecze

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »