.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy można uzyskać dostęp do rozmów telefonicznych przeprowadzonych w pracy?

Czy mogę uzyskać dostęp do treści rozmów telefonicznych, które prowadziłam w pracy? Jestem niesłusznie oskarżana przez podwładnego o szantażowanie. Zamierzam zwrócić się w tej sprawie do prokuratury.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy można uzyskać dostęp do rozmów telefonicznych przeprowadzonych w pracy?

Czy operatorzy telekomunikacyjni rejestrują treści rozmów?

Co do zasady operatorzy nie rejestrują treści rozmów telefonicznych klientów. Jest to nawet niezgodne z prawem. Taka czynność może mieć miejsce tylko w określonych przypadkach.

Kiedy sąd może zarządzić kontrolę i utrwalenie treści rozmów telefonicznych?

Zgodnie z art. 237 Kodeksu postępowania karnego:

§ 1. Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa.

§ 2. W wypadkach niecierpiących zwłoki kontrolę i utrwalanie rozmów telefonicznych może zarządzić prokurator, który obowiązany jest zwrócić się w terminie 3 dni do sądu z wnioskiem o zatwierdzenie postanowienia. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni na posiedzeniu bez udziału stron.

§ 3. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne tylko wtedy, gdy toczące się postępowanie lub uzasadniona obawa popełnienia nowego przestępstwa dotyczy:

 1. zabójstwa,
 2. narażenia na niebezpieczeństwo powszechne lub sprowadzenia katastrofy,
 3. handlu ludźmi,
 4. uprowadzenia osoby,
 5. wymuszania okupu,
 6. uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego,
 7. rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego,
 8. zamachu na niepodległość lub integralność państwa,
 9. zamachu na konstytucyjny ustrój państwa lub jego naczelne organy, albo na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 10. szpiegostwa lub ujawnienia tajemnicy państwowej,
 11. gromadzenia broni, materiałów wybuchowych lub radioaktywnych,
 12. fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami płatniczymi albo zbywalnymi dokumentami uprawniającymi do otrzymania sumy pieniężnej, towaru, ładunku albo wygranej rzeczowej albo zawierającymi obowiązek wpłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach lub stwierdzenie uczestnictwa w spółce,
 13. wytwarzania, przetwarzania, obrotu i przemytu środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych,
 14. zorganizowanej grupy przestępczej,
 15. mienia znacznej wartości,
 16. użycia przemocy lub groźby bezprawnej w związku z postępowaniem karnym,
 17. łapownictwa i płatnej protekcji,
 18. stręczycielstwa, kuplerstwa i sutenerstwa,
 19. przestępstw określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 5-8 Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708), zwanego dalej  »Statutem«.

§ 4. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne w stosunku do osoby podejrzanej, oskarżonego oraz w stosunku do pokrzywdzonego lub innej osoby, z którą może się kontaktować oskarżony albo która może mieć związek ze sprawcą lub z grożącym przestępstwem”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uzyskanie dowodu w postaci treści podsłuchanej rozmowy

Podsłuch jest sposobem uzyskania dowodu (środka dowodowego) w postaci treści podsłuchanej rozmowy lub innego przekazu informacji. Pojęcie procesowego podsłuchu obejmuje nie tylko kontrolę, ale i utrwalanie rozmowy lub innego przekazu informacji.

 

Podsłuch można zarządzić w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnienia nowego przestępstwa, lecz wyłącznie wtedy, gdy dotyczy to przestępstw określonych w art. 237 § 3.

 

Nic Pani nie da wystąpienie do prokuratury, jeśli nie ma urządzenia rejestrującego rozmowy w zakładzie pracy (niektórzy przedsiębiorcy takowe instalują) – prokuratura w żaden sposób nie zapewni Pani dostępu do treści rozmów.

Ponadto jeśli chodzi o tego typu przestępstwo – oszczerstwa – jest ono ścigane z oskarżenia prywatnego. Zawiadomienie do prokuratury nie przyniesie tu pożądanego efektu.

Może Pani dochodzić swoich racji przed sądem karnym lub cywilnym w sprawie o naruszenie dóbr osobistych. W obu przypadkach będzie Pani musiała udowodnić swoje racje.

Proponuję obecnie rejestrować na własną rękę przeprowadzane rozmowy – inaczej nie uzyska Pani do nich dostępu.

 

Biling od operatora może pobrać tylko właściciel numeru, jednak jeśli sprawa trafi do sądu, sąd może zażądać takich wydruków i operator udostępni je na potrzeby sprawy.

 

Źródła:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296
2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego - Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu