Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyegzekwowanie zasądzonego zwrotu kosztów procesu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 21.12.2010

Trzy lata temu sąd rejonowy zasądził na moją korzyść zwrot kosztów procesu. Do dzisiaj nie otrzymałem jednak tego zwrotu. Czy mam na to jeszcze szansę? Czy narastają odsetki od danej kwoty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana zagadnienia stanowi art. 98 Kodeksu postępowania cywilnego:

 

§ 1. „Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

 

§ 2. Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.

 

§ 3. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

 

§ 4. Wysokość kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sądzie, a także wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego regulują odrębne przepisy”.

 

Przez koszty procesu należy rozumieć:

 

  1. koszty sądowe, a więc opłaty sądowe (opłata i opłata kancelaryjna) oraz podlegające zwrotowi wydatki sądowe (por. art. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych);
  2. koszty strony występującej osobiście lub przez pełnomocnika niebędącego adwokatem, radcą prawnym, prawnikiem zagranicznym albo rzecznikiem patentowym;
  3. koszty zastępstwa procesowego strony przez adwokata, radcę prawnego, prawnika zagranicznego albo rzecznika patentowego.

 

Art. 98 ustanawia dwie podstawowe zasady rozstrzygania o kosztach procesu: zasadę odpowiedzialności za wynik procesu oraz zasadę kosztów niezbędnych i celowych.

 

Zasada odpowiedzialności za wynik procesu oznacza, że strona, która sprawę przegrała, zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi poniesione przez niego koszty procesu. Z kolei z zasady kosztów niezbędnych i celowych wynika, że strona przegrywająca zobowiązana jest zwrócić przeciwnikowi tylko te poniesione koszty procesu, które były niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony. Oprócz tego w Kodeksie postępowania cywilnego funkcjonują – w zakresie kosztów – następujące zasady uzupełniające: zawinienia (art. 101, 103, 110 i 842 § 1), słuszności (art. 102) i kompensaty (art. 100 i 104).

 

W wyroku sąd zasądził na Pana rzecz koszty sądowe. Jeżeli koszty zasądził od strony przeciwnej, konieczne byłoby złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu i skierowaniu wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

Jeżeli sąd zarządził zwrot kosztów postępowania (np. w razie skutecznego cofnięcia pozwu), należałoby skontaktować się z sekretariatem sądu w celu wskazania rachunku bankowego, na który ten zwrot miałby nastąpić.

 

Niestety, w razie zasądzenia kosztów postępowania odsetki nie przysługują.

 

Reasumując, istotne jest, od kogo i w jakiej formie nastąpił zwrot kosztów postępowania (postanowienie, wyrok czy zarządzenie).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - VI =

»Podobne materiały

Długi w ZUS, komornik i wizyta policji

Mam stare długi w ZUS, komornik zajął już moje konta i ruchomości. Od dwóch lat mieszkam za granicą, wciąż jestem zameldowana w Polsce – w domu ojca. Niedawno u ojca była policja – pytano, czy przebywam pod tym adresem, czy mam jakiś majątek i że ściga mnie urząd skarbowy za długi. Boję

 

Przyłącze wodociągowe sąsiada na mojej działce - co zrobić?

Jestem nową właścicielką domu, który otrzymałam w darowiźnie od dziadków. Chciałabym przeprowadzić gruntowny remont, lecz okazało się, że pod jednym z pomieszczeń domu przebiega rura dostarczająca wodę do sąsiada, mieszkającego obok. Podłączenie do kanalizacji jest ogólnodostępne dla każdego i wszys

 

Gałęzie drzew sąsiada na mojej działce - co zrobić?

Mam problem związany z przycięciem gałęzi drzew sąsiada. Od roku proszę o przycięcie gałęzi rosnących na jego posesji, które znajdują się nad moją działką. Drzewa posadzone są blisko ogrodzenia, mają ponad 10 m wysokość, a nasze działki nie są zbyt duże. To powoduje bardzo duże zacienienie od s

 

Jak zabezpieczyć majątek przed długami?

Mój mąż jest prezesem i współwłaścicielem sp. z o.o. Od roku ja równie jestem zatrudniona w jego firmie. Obecnie spółka ma zadłużenie i powoli wychodzi na prostą. Mąż przed ślubem nabył nieruchomość na kredyt, który wciąż spłaca. Ja dostałam przed ślubem mieszkanie w formie darowizny. Jak możemy zab

 

Pismo z prokuratury w sprawie pomówienia na forum internetowym

Dostałem z prokuratury pismo, w którym informują mnie, że jest ustalana moja tożsamość po numerze IP komputera w sprawie dotyczącej pomówienia w internecie. Co to oznacza? Czy kogoś obraziłem, czy prokuratura ujawnia dane osobowe wszystkich uczestniczących w rozmowie na forum?

 

Prośba wójta o wykupienie drogi

Byłem u wójta z prośbą o wykupienie mojej drogi. Nakazano mi najpierw wydzielić z działkę tę drogę, co zrobiłem. Korzystają z niej jednak inne rodziny na zasadzie służebności. Obecnie wójt twierdzi, że nie ma pieniędzy na wykup i mam ją przekazać za darmo – wtedy gmina będzie o nią dbać (remon

 

Redakcja podstawy prawnej zarządzenia

Czy w podstawie prawnej np. zarządzenia burmistrza czy dyrektora jednostki samorządowej można powoływać całą ustawę np. o finansach publicznych, rachunkowości czy jakąkolwiek inną, zamiast wskazania konkretnego artykułu ustawy czy paragrafu rozporządzenia wykonawczego? Jak prawidłowo powinna być zre

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »