.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wątpliwości związane z przejściem na emeryturę

• Autor: Monika Cieszyńska

Pracuję w firmie od ponad 10 lat na stanowisku wiceprezesa zarządu i członka zarządu spółki z o.o. Niebawem skończę 65 lat. Mam w związku z tym następujące pytania: 1) Czy mam złożyć rezygnację ze stanowiska w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego? Jakie będą tego konsekwencje? 2) Czy gdy osiągnę wiek emerytalny, moja firma ma obowiązek wymówić mi umowę o pracę? 3) Czy powinno odwołać mnie ze stanowiska zgromadzenie wspólników? 4) Jaką odprawę emerytalną powinienem uzyskać?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wątpliwości związane z przejściem na emeryturę

Rezygnacja z pełnienia funkcji członka w zarządzie spółki

Ad 1

Należy odróżniać funkcję pozostawania w spółce w stosunku pracy od funkcji członka zarządu. Odwołanie z funkcji członka zarządu spółki nie pociąga za sobą automatycznie rozwiązania stosunku pracy w tej spółce, i odwrotnie.

 

Tym samym musi Pan zarówno doprowadzić do wygaśnięcia mandatu, jak i rozwiązać stosunek pracy.

 

Aby osiągnąć to pierwsze, winien Pan złożyć rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu. Wówczas spółka będzie musiała dokonać stosownych czynności zmierzających do wykreślenia Pana z rejestru KRS. Rezygnacja jest jednostronnym oświadczeniem woli, skutecznym z chwilą dojścia do pozostałych członków zarządu albo do osób (organu) powołującego zarząd. O zamiarze rezygnacji z powodu przejścia na emeryturę winien Pan wcześniej poinformować spółkę. Może Pan już w tej chwili złożyć rezygnację, w której zastrzeże Pan (wskazując konkretną datę), że koniec pełnienia funkcji w zarządzie nastąpi w przyszłości, a nie z dniem złożenia tego oświadczenia. Chodzi o to, by nie narażać spółki na szkodę.

 

Mimo złożonej rezygnacji do czasu przejęcia obowiązków przez spółkę, tj. przez nowych członków zarządu, rezygnujący ma obowiązek dochować należytej staranności, aby uchronić spółkę przed negatywnymi konsekwencjami. Dotyczy to ochrony majątku spółki, kontaktu z kontrahentami, przeciwdziałania powstaniu szkody.

 

W przypadku rezygnacji nie trzeba odrębnym aktem odwoływać członka zarządu ze składu zarządu. Mandat wygasa przez skuteczne złożenie spółce oświadczenia o rezygnacji z udziału w zarządzie spółki. Wygasa on z chwilą doręczenia spółce takiego oświadczenia, chyba że z jego treści wynika, że rezygnacja nastąpi w późniejszym terminie.

 

Istotne znaczenie będzie tu miała też sama umowa spółki. Jeśli bowiem uregulowano w niej kwestię rezygnacji odmiennie niż powyżej, to umowa będzie miała pierwszeństwo zastosowania. Umowa spółki może zawierać odmienne od wynikających postanowienia, np. określać termin, liczony od złożenia rezygnacji, po którego upływie wygaśnie mandat zarządcy, precyzować ważne powody zwalniające członka zarządu od odpowiedzialności odszkodowawczej, przewidywać kary umowne na wypadek złożenia rezygnacji. Niemniej jeśli w umowie spółki znalazłyby się postanowienia uniemożliwiające rezygnację z zarządu z ważnych powodów lub uzależniające jej skuteczność od zgody spółki, to takie postanowienia należy uznać za nieważne.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wypowiedzenie stosunku pracy i przejście na emeryturę

Ad 2

W świetle aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego osiągnięcie wieku emerytalnego i prawa do emerytury nie zmusza do rozwiązania stosunku pracy. Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę – tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 stycznia 2009 roku (sygn. akt: II PZP 13/08). Tym samym pracodawca, który wypowiada umowę o pracę pracownikowi tylko z powodu osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, dopuszcza się dyskryminacji pracownika ze względu na jego wiek.

 

Jeśli ma Pan zamiar rzeczywiście przejść na emeryturę, winien Pan wypowiedzieć stosunek pracy. Oczywiście będzie obowiązywał Pana 3-miesięczny termin wypowiedzenia, skoro był Pan zatrudniony w tej spółce co najmniej przez 3 lata. Okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy; w tym czasie otrzymuje Pan normalne wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę. W czasie wypowiedzenia może Pan wykorzystać urlop wypoczynkowy, jeśli pracodawca go Panu udzieli. Wypowiedzenie należy złożyć pozostałym członkom zarządu na piśmie. Nie musi Pan wskazywać przyczyny wypowiedzenia. Należy pamiętać, że okres wypowiedzenia kończy się zawsze w ostatnim dniu miesiąca. Jeśli np. złoży Pan wypowiedzenie 28 marca, to umowa rozwiąże się z dniem 30 czerwca.

 

Istnieje też możliwość rozwiązania Pana stosunku pracy na mocy porozumienia stron – wówczas okres wypowiedzenia nie musi zostać zachowany, a umowa o pracę może rozwiązać się w dowolnie ustalonym przez strony momencie.

 

Ad 3

W przypadku rezygnacji nie jest konieczne odwoływanie członka zarządu ze składu zarządu odrębnym aktem.

Przejście na emeryturę a odprawa

Ad 4

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikowi, który odchodzi na emeryturę, przysługuje odprawa w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Jest to tzw. minimum, poniżej którego pracodawca zejść nie może. Być może w spółce obowiązują przepisy wewnętrzne, które określają wyższą odprawę. Wówczas te wewnętrzne przepisy znajdą zastosowanie.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu