.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Termin otrzymania ostatniej wypłaty pracy pracownika zwolnionego na mocy art. 52 K.p.

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 21.01.2010

Przez pierwszy tydzień grudnia pracowałem zgodnie z grafikiem przedstawionym przez pracodawcę. Później, przez dwa tygodnie przebywałem na planowanym urlopie. W pracy stawiłem się zaraz po nim i tego dnia wręczono mi wypowiedzenie umowy o pracę na mocy art. 52 Kodeksu pracy. Kilka dni później pocztą otrzymałem świadectwo pracy. Zgodnie z umową wynagrodzenie zawsze było mi wypłacane do 10. każdego miesiąca. Minął więc termin otrzymania wypłaty za grudzień, a pieniądze wciąż nie wpłynęły na moje konto. Czy pracodawca postępuje zgodnie z prawem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Termin otrzymania ostatniej wypłaty pracy pracownika zwolnionego na mocy art. 52 K.p.

Zwłoka w wypłacie wynagrodzenia

Pracodawca jest zobowiązany terminowo i prawidłowo wypłacać pracownikowi wynagrodzenie za wykonywaną przez niego pracę (art. 94 pkt 5 Kodeksu pracy, w skrócie K.p.). Jeżeli narusza ten obowiązek, czyli nie wypłaca wynagrodzenia w ustalonym terminie, bezpodstawnie je obniża albo dokonuje nieuzasadnionych potrąceń, to dopuszcza się wykroczenia przeciwko prawom pracownika i naraża się na karę grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł. Postępowanie takie powoduje również konieczność wypłaty odsetek ustawowych oraz odszkodowania, jeżeli pracownik wykaże przed sądem, że wskutek zwłoki w wypłacie wynagrodzenia poniósł szkodę.

 

Pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenia za pracę co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (art. 85 § 1 K.p.). Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być określony w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy (np. w układzie zbiorowym pracy czy w regulaminie wynagradzania).

Termin wypłaty wynagrodzenia odchodzącemu pracownikowi

Wypłacenie wynagrodzenia odchodzącemu pracownikowi w terminie przyjętym w danym zakładzie jest prawidłowe, nawet gdy termin ten następuje po rozwiązaniu stosunku pracy. Obowiązek określenia daty wypłaty wynagrodzenia w przepisach wewnątrzzakładowych służy z jednej strony pracownikowi, wskazując dokładnie, kiedy otrzyma pensję, a z drugiej strony pracodawcy, pozwalając mu na swobodne gospodarowanie środkami finansowymi przez cały miesiąc i zgromadzenie odpowiedniej sumy na pensje dla zatrudnionych na z góry wskazany dzień miesiąca. Rozwiązanie umowy o pracę nie unieważnia automatycznie terminu wypłaty wynagrodzenia określonego w regulaminie pracy. Pracodawca może, ale nie musi, wypłacić pensję wcześniej. Kwestię tę może rozstrzygać porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, zawarte między stronami. Jeżeli pracodawca nie uzgodnił z pracownikiem tej kwestii odmiennie, to wynagrodzenie za pracę będzie wymagalne w terminie przyjętym w firmie na dzień wypłaty.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie przysługuje Panu wobec pracodawcy roszczenie o wypłatę wynagrodzenia za miesiąc grudzień – oczywiście nie za cały miesiąc, gdyż całego miesiąca Pan nie przepracował.

Wynagrodzenie za czas urlopu

Wykonywał Pan pracę przez pierwszy tydzień grudnia – przysługuje więc Panu wynagrodzenie w pełnej wysokości za ten okres. „Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował” (art.172 K.p.). Szczegółowe zasady ustalania wynagrodzenia urlopowego zawiera rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

 

Jeśli w dniu otrzymania oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia świadczył Pan pracę, to za ten dzień również przysługuje Panu wynagrodzenie.

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w wypadku niewypłaceni wynagrodzenia przez pracodawcę?

Na koniec warto zastanowić się, jakie roszczenia przysługują pracownikowi w wypadku niewypłaceni wynagrodzenia przez pracodawcę.

 

W takiej sytuacji pracownik może żądać od pracodawcy wypłaty odsetek za okres, w którym nie wypłaca on wynagrodzenia za pracę mimo istniejącego obowiązku. Roszczenie o wypłatę odsetek istnieje niezależnie od przyczyny opóźnienia, czyli nie będzie miało znaczenia, czy opóźnienie było zawinione, czy niezawinione przez pracodawcę. Nieistotny jest również fakt, czy pracownik poniósł szkodę, czy nie.

 

Ponadto pracownik niezależnie od odsetek za zwłokę może żądać od pracodawcy wypłaty odszkodowania. W tym celu musi wystąpić z powództwem do sądu pracy, w którego okręgu znajduje się siedziba pracodawcy, lub gdzie praca była wykonywana. W postępowaniu sądowym pracownik będzie musiał wykazać wysokość szkody oraz związek przyczynowy między opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia a szkodą. Pracodawca może uwolnić się od wypłaty odszkodowania, jeżeli wykaże, że niewypłacenie wynagrodzenia w terminie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 + 4 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »