.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przydział mieszkania spółdzielczego w trakcie małżeństwa a podział majątku

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 16.05.2008

Rzecz dotyczy podziału majątku po orzeczonym w lipcu 2007 r. rozwodzie. W roku 1991 uzyskałem zgodę na adaptację strychu z decyzją, w myśl której: „koszt poniesiony na adaptację będzie równowarty kosztowi wykupu”. W remont zainwestowałem własne pieniądze. W marcu 1994 roku zameldowałem się na pobyt stały, a w listopadzie się ożeniłem. Oficjalny przydział na warunkach spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu otrzymałem w maju 1999 roku. Czy w przypadku braku rozdzielczości majątkowej mieszkanie jest moje czy stanowi wspólną własność? Jakiego rozstrzygnięcia mogę się spodziewać w sądzie? Jak przygotować się do sprawy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przydział mieszkania spółdzielczego w trakcie małżeństwa a podział majątku

Spółdzielcze prawo do lokalu przyznane w drodze przydziału jednemu z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej a rozwód i podział majątku

Jak wynika z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy korzysta Pan z przedmiotowego lokalu od 1999 r. na zasadach spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu w oparciu o przydział spółdzielni co nastąpiło w trakcie trwania związku małżeńskiego. Obecnie jest Pan po rozwodzie. Podział majątku dorobkowego nie został przeprowadzony. Mając powyższe na uwadze informuję co następuje.

 

Zgodnie z art. 32 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w brzmieniu obowiązującym w dniu nabycia przez Pana prawa do lokalu dorobkiem małżonków (objętym majątkiem wspólnym) są przedmioty i prawa nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Odrębny majątek każdego z małżonków stanowią jednak m.in. przedmioty majątkowe i prawa nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe i prawa nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił oraz przedmioty i prawa majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa ze środków uzyskanych w zamian za przedmioty wymienione powyżej.

 

O powstaniu spółdzielczego prawa do lokalu decyduje data przydziału. Zatem spółdzielcze prawo do lokalu przyznane w drodze przydziału jednemu z małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej, stanowi zasadniczo przedmiot majątku wspólnego małżonków, chociażby wkład mieszkaniowy lub budowlany pochodził – w całości lub w części – z majątku osobistego jednego lub obojga małżonków i został wpłacony przed powstaniem wspólności ustawowej. Wpłata ta stanowi nakład z majątku osobistego jednego lub obojga małżonków na majątek wspólny.

Przydział mieszkania spółdzielczego został dokonany w następstwie wpłaty w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości spółdzielczego prawa do lokalu a podział majątku po rozwodzie

Zasada ta nie dotyczy jednak wypadku, gdy przydział mieszkania spółdzielczego został dokonany w następstwie wpłaty w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości spółdzielczego prawa do lokalu. W takim wypadku spółdzielcze prawo do lokalu wchodzi do majątku osobistego tego małżonka, który dokonał wpłaty. Jeżeli jednak taka wpłata pochodzi z majątków osobistych obojga małżonków, spółdzielcze prawo do lokalu staje się przedmiotem ich majątku wspólnego. Dwa powyższe akapity stanowią tezy I pkt 1 i 2 uchwały pełnego składu Izby cywilnej SN z dnia 30 listopada 1974 r., III CZP 1/74, OSNCP 1975, nr 3, poz. 37 i odzwierciedlają prawdopodobne stanowisko sądu w Pana sprawie.

 

Zwracam uwagę, że w razie sporu między małżonkami co do tego, czy dany przedmiot majątkowy wchodzi w skład majątku wspólnego czy też w skład majątku osobistego jednego z małżonków, każdy z nich może zarówno w czasie trwania wspólności ustawowej jak i po jej ustaniu na podstawie art. 189 K.p.c., w drodze powództwa wytoczonego przeciwko drugiemu małżonkowi żądać ustalenia, że przedmiot ten stanowi składnik majątku wspólnego bądź majątku osobistego jednego z nich. Pragnę podkreślić, że z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, wbrew Pana sugestii zawartej w pytaniu, wspólność majątkowa pomiędzy Panem, a byłą żoną ustała. Obecnie nabywacie już wszelkie prawa i rzeczy do swoich majątków osobistych. Kwestią odrębną jest podział majątku zgromadzonego w czasie trwania małżeństwa co jak wynika z Pana informacji jeszcze nie nastąpiło.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »