.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Rozliczenie mieszkania na kredyt po rozpadzie związku

• Opublikowano: 14-03-2023 • Autor: Radca prawny Tomasz Krupiński

Przed 8 laty zaciągnęliśmy razem z partnerem (nie byliśmy małżeństwem) kredyt hipoteczny na zakup mieszkania (okres kredytowania 30 lat). Niecałe 3 lata później rozstaliśmy się i partner się wyprowadził. Od kilku lat mieszka z nową partnerką w jej domu. Ja wciąż mieszkam wraz z trójką naszych dzieci w mieszkaniu kupionym przez nas na kredyt. Były partner nigdy nie dążył do sprzedaży mieszkania czy podziału majątku, bo wspólnie uznaliśmy, że dzieci są małe i potrzebują bezpiecznego miejsca do życia. Od 4 lat sama spłacam raty kredytu. Obecnie mój tata chce mi dać w darowiźnie pieniądze, żebym spłaciła część tego kredytu. Będzie się to wiązało z podpisaniem przez nas aneksu do umowy z bankiem. Czy w przyszłości – gdyby doszło między nami do rozliczeń dotyczących tego mieszkania – zostanie uwzględniony fakt, że te środki otrzymałam w darowiźnie? Czy powinnam teraz podpisać z byłym partnerem jakiś dodatkowy dokument (ale nie mam na myśli zniesienia współwłasności, bo on raczej nie zgodzi się na tym etapie na taką umowę). Czy wystarczy dla ewentualnego przyszłego postępowania sądowego udokumentowanie otrzymania tej darowizny? Czy roszczenia o zwrot spłaconego kredytu mają jakiś termin przedawnienia? Czy dopiero kiedy kredyt zostanie spłacony w całości mam jakiś czas na ubieganie się o zniesienie współwłasności, podział majątku, rozliczenie nakładów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Rozliczenie mieszkania na kredyt po rozpadzie związku

Stosunki majątkowe pomiędzy konkubentami

Prawo pozytywne nie zawiera definicji legalnej konkubinatu. Można jednak przyjąć, że chodzi o związek trwały, połączony więzami uczuciowymi, fizycznymi i ekonomicznymi, to jest wspólnym planowaniem i podejmowaniem ważnych decyzji oraz wspólnym ponoszeniem kosztów egzystencji. Jednakże samo istnienie konkubinatu nie jest źródłem jakichkolwiek roszczeń majątkowych pomiędzy konkubentami co do majątku nabytego w czasie trwania konkubinatu.

 

Nie ma możliwości wypracowania jednej, uniwersalnej podstawy prawnej mającej zastosowanie do rozliczeń majątkowych między konkubentami. Różnorodność i komplikacja stosunków majątkowych pomiędzy konkubentami nakazuje poszukiwanie właściwej podstawy prawnej, co wynikać ma z konkretnie ustalonego stanu faktycznego. Do rozstrzygnięcia zaistniałych na tym tle problemów mają zastosowanie przepisy o współwłasności, spółce cywilnej, bezpodstawnym wzbogaceniu, zleceniu, świadczeniu usług, czy nawet przepisów prawa pracy. W niektórych sytuacjach jest możliwe stosowanie analogii z majątku wspólnego małżonków (art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – K.r.o.), co jednak wymaga szczególnej weryfikacji.

 

Rozliczenie wydatków poniesionych na zakup mieszkania pomiędzy byłymi konkubentami

Dla dokonania rozliczeń w zakresie wydatków poniesionych na zakup mieszkania pomiędzy stronami możliwe jest zastosowanie w drodze analogii przepisów dotyczących rozliczeń miedzy małżonkami po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

 

W odniesieniu do majątku wspólnego małżonków obowiązuje zasada równych udziałów w majątku wspólnym (art. 43 § 1 K.r.o.). Zgodnie z art. 45 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Zgodnie bowiem z art. 45 § 3 K.r.o. przepisy dotyczące zwrotu wydatków i nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty stosuje się odpowiednio, gdy dług jednego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.

 

W okresie trwania konkubinatu strony wspólnie spłacały kredyt. Jak już wskazano środki, z których były regulowane zobowiązania związane ze spłatą kredytów i wydatkami na zakup mieszkania, miały charakter zbliżony swą funkcją do majątku wspólnego małżonków. Spłata wspólnego zobowiązania konkubentów w czasie trwania konkubinatu nie skutkuje jakimkolwiek roszczeniem jednego z konkubentów po ustaniu związku.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Konkubenci jako dłużnicy solidarni wobec banku

Natomiast kwoty spłat wspólnego zobowiązania kredytowego dokonane przez konkubentów po ustaniu związku podlegają rozliczeniu. Domniemywam, iż z treści umowy kredytu wynika bezpośrednio, że Państwa zobowiązanie z tytułu spłaty kredytu ma charakter długu solidarnego. Można jednak przyjąć, że zobowiązanie to dotyczyło wspólnego mienia (wspólnej inwestycji) i jako takie ma charakter solidarny (art. 370 K.c.).

 

Żądanie zwrotu części zapłaconych rat przez każdego z dłużników znajduje więc swe źródło w treści art. 376 § 1 K.c. Przepis ten stanowi, że jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenia, treść istniejącego między współdłużnikami stosunku prawego rozstrzyga o tym, czy i w jakich częściach może on żądać zwrotu od współdłużników. Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.

 

Zwrot połowy wartości spłaconych rat kredytu po ustaniu konkubinatu

Jak już wskazano, istota zobowiązania (kredyt na wspólny dom) oraz istota łączących strony relacji (konkubinat) pozwala na przyjęcie, że udział w spłacie wspólnego zobowiązania winien być jednakowy. Dlatego też Pani, jak i byłemu partnerowi, należy się od drugiej strony zwrot połowy wartości spłaconych rat kredytu po ustaniu konkubinatu.

 

Zobowiązania z tytułu zwrotu wydatków oraz roszczenia regresowe mają charakter zobowiązania bezterminowego. Jego wymagalność należy więc określić na podstawie dyspozycji art. 455 K.c., który stanowi, że jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. W myśl art. 481 § 1 K.c. – jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Darowizna na spłatę kredytu

Darowizna udzielona Pani przez rodzica może być potraktowana jako składnik majątku osobistego i zostać rozliczona w sposób powyżej przedstawiony, tzn. spłata kredytu (pozostałej części) przez Panią spowoduje powstanie na Pani rzecz roszczenia o zwrot połowy nadpłaconej wartości kredytu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Tomasz Krupiński

Radca prawny, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (studia ukończył z wynikiem bardzo dobrym) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami europejskimi. Radca prawny z siedmioletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Specjalista z zakresu prawa rodzinnego oraz szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Uczestnik programów ministerialnych dotyczących problematyki prawnorodzinnej. Od kilku lat doradza prawnie zarządom wspólnot mieszkaniowych oraz zarządcom nieruchomości. Posiada również uprawnienia zarządcy nieruchomości.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu