.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Przegrana sprawa w sądzie pracy a zwrot kosztów

• Autor: Monika Cieszyńska

Mam sprawę w sądzie pracy z mojego powództwa. Czy w razie przegranej mogę być obciążona jakimiś kosztami? Czy przysługuje mi odwołanie od niekorzystnej dla mnie decyzji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Przegrana sprawa w sądzie pracy a zwrot kosztów

Jakimi kosztami sądowymi będzie obciążony pracownik występujący do sądu pracy przeciwko swojemu pracodawcy?

Z treści pytania domniemam, iż jest Pani pracownikiem występującym przed sądem pracy przeciwko swojemu pracodawcy, a Pani roszczenia są roszczeniami ze stosunku pracy.

 

Zasadą jest, iż pracownik wnoszący powództwo nie jest obowiązany do uiszczenia kosztów sądowych z następującymi wyjątkami:

– w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową, która wynosi 5% w postępowaniu zwykłym i 2% w postępowaniu grupowym – w każdym przypadku jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł,

– od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia pobiera się opłatę podstawową 30 zł.

 

Dla jasności przez koszty sądowe rozumie się:

1) opłaty (kwota pieniężna, którą należy uiścić wnosząc określone pisma do sądu np. opłata od pozwu),

2) wydatki poniesione w toku procesu.

 

Koszty sądowe nie obejmują natomiast wynagrodzenia należnego profesjonalnemu pełnomocnikowi drugiej strony (radcy prawnego, adwokata), które to koszty w przypadku przegrania sprawy pracownik obowiązany jest ponieść.

W razie przegrania sprawy będzie więc musiała Pani zwrócić pracodawcy koszty jego zastępstwa przez adwokata lub radcę prawnego, oczywiście o ile w ogóle pracodawca był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeśli pracodawcę nie reprezentował w tej sprawie adwokat czy radca prawny, to obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa oczywiście nie powstanie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy

Koszty zastępstwa procesowego kształtują się według stawek minimalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, Dz.U.02.163.1348 i Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, Dz.U.02.163.1349. Sąd może zasądzić, na rzecz profesjonalnego pełnomocnika, maksymalnie sześciokrotność stawki minimalnej.

 

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy o:

1) nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 60 zł;

2) wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż wymienione w pkt 4 – 75% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy;

3) inne roszczenia niemajątkowe – 60 zł;

4) ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty – 120 zł;

5) świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy.

 

Powyżej powołany § 6 wskazuje na następujące stawki w zależności od wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł kosztów zastępstwa;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Przegranie przez pracownika sprawy w sądzie pracy a wydatki powstałe w toku postępowania

Natomiast co do zasady pracownik w razie przegrania sprawy nie jest zobowiązany do zwrotu wydatków powstałych w toku postępowania, a które poniósł za pracownika tymczasowo Skarb Państwa, chyba że sąd uzna, iż zachodzą szczególne wypadki uzasadniające obciążenie nimi pracownika. Stanowi o tym art. 97 ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym.

 

Od wyroku będzie Pani przysługiwała apelacja. W celu wniesienia apelacji należy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku wystąpić do sądu, który wydał wyrok z wnioskiem o sporządzenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem (wniosek jest wolny od opłat). Apelację należy wnieść w terminie 14 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem do sądu II instancji za pośrednictwem sądu, który wydał wyrok. Od apelacji należy uiścić opłatę sądową w wysokości 30 zł, chyba że wartość przedmiotu zaskarżenia przewyższa kwotę 50 000 zł – wówczas opłata sądowa od apelacji wynosi 5% wartości przedmiotu zaskarżenia.

 

O sposobie i terminie wniesienia apelacji zostanie Pani przez sąd pouczona.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus dziewięć =

dzien dobry a co w przypadku
wniesienia oplaty stosunkowej np 10 000 i przegranej ? czy te srodki przepadaja ?
lub w przypadku przegranej w pierwszej instancji i wygranej czesciowej w 2 giej instancji czy sąd zwroci rzeczone srodki ?

mlody

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu