Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Świadczenie rodzinne, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 28.12.2015

Pobierałam zasiłek rodzinny w Polsce. Mąż pracował w Niemczech i tam pobierał zasiłek rodzinny na dzieci pomniejszony o kwotę, którą ja pobierałam w Polsce. Obecnie otrzymałam pismo, z którego wynika, że mam spłacić kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z ustawowymi odsetkami. W aktach sprawy zalega decyzja z instytucji niemieckiej, z której wynika, iż ze świadczeń rodzinnych przyznanych w Niemczech potrącono kwotę świadczeń rodzinnych pobranych w Polsce. Urząd polski ma wystąpić do instytucji niemieckiej celem ewentualnego zwrotu kwoty potrąconej. Świadczenia zwrócone przez instytucję niemiecką zostaną w sposób proporcjonalny zaliczone na poczet kwoty głównej i odsetek. Czy mam spłacić kwotę naliczoną przez polski urząd, czy czekać aż rozstrzygnie się sytuacja z urzędem niemieckim?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Nie podaje Pani, co jest podstawą żądania zwrotu zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami, wypłacanego Pani w Polsce, jako osobie pozostającej w niej wraz z dzieckiem. Niestety nie pisze Pani również, czy będąc z dzieckiem w Polsce, podczas gdy mąż pracuje w Niemczech, pozostaje Pani w zatrudnieniu, czy też nie. Ponadto być może został przekroczony dochód na członka rodziny… nie wiem. Ale po kolei.

 

W myśl art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ) „osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:

 

  • świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
  • świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
  • świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
  • świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego”.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jak z tego wynika, ważne z punktu widzenia cytowanego przepisu jest to, czy otrzymuje się na dziecko świadczenia rodzinne w innym państwie na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zasady te dotyczą m.in. ustalania, który kraj ma wypłacać świadczenia rodzinne, gdy jeden z rodziców pracuje za granicą. Są to przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 (j.t. Dz. U. UE L z 1997 r. Nr 28, s. 1) oraz rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek (...).

 

Ogólna zasada ustalania, który kraj wypłaca zasiłek, mówi, że w sytuacji, gdy jeden z rodziców pracuje zagranicą, a drugi zostaje z dziećmi w kraju i nie pracuje, to właśnie kraj pracy ma wypłacać świadczenia (art. 73 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 ). Jeżeli zaś oboje rodzice pracują, decyduje miejsce pobytu rodzica z dziećmi. Jednak aby dziecko otrzymało jak najwyższe świadczenie, kraj, który ma wyższy zasiłek, wypłaca różnicę ich wysokości.

 

Regułą jest bowiem, że kiedy jeden z rodziców pracuje za granicą, a drugi z dziećmi mieszka w innym kraju (tutaj Polska), nie mogą pobierać dwóch zasiłków w pełnej wysokości w obu krajach.

 

Napisała Pani, że mąż świadczenie rodzinne pobiera w miejscu swojego zatrudnienia, czyli w Niemczech.

 

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku obywatele polscy mieszkający i pracujący na terenie Niemiec mogą starać się o uzyskanie świadczeń rodzinnych w postaci pieniędzy na dzieci, tzw. „kindergeld”. Zasiłek ten przyznawany jest przez Niemiecki Urząd Rodzinny (Familienkasse) także na dzieci mieszkające w Polsce, do ukończenia przez nie 25 roku życia, jeśli nadal uczęszczają do szkoły lub studiują (to ważne, ponieważ czasami urzędy niemieckie żądają wykazania, iż dziecko rzeczywiście pobiera nauki w szkole) osobie, która mieszka w Niemczech i podlega tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

 

Niemniej jednak, aby pieniądze z Kindergeld zostały wypłacone, niezbędna jest decyzja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS), iż w Polsce nie istnieją zaległości z żadnymi świadczeniami, i w czasie, za jaki dana osoba stara się o zasiłek w Niemczech, nie są pobierane świadczenia w Polsce. Jeżeli zasiłek rodzinny jest w Polsce pobierany, otrzymuje się jedynie różnicę w wysokości pobieranych świadczeń. Czyli świadczenie wypłacane z Niemiec będzie pomniejszone o rodzinne pobierane w Polsce, ponieważ jeśli dziecko nie mieszka w Niemczech, kwota ta jest dostosowywana do przepisów państwa, w jakim dziecko zamieszkuje.

 

Jednakowoż zasiłek rodzinny w Polsce nie będzie się należał, jeżeli dochód na osobę w Pani rodzinie przewyższy 504 zł* na osobę. No i tu właśnie być może leży przyczyna Pani kłopotów, których źródłem jest zmiana przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych. Bowiem do końca 2011 roku osiągnięty przez rodzinę dochód był dzielony przez liczbę wszystkich miesięcy w roku kalendarzowym. Po zmianach od początku 2012 r. dochód jest dzielony tylko przez liczbę miesięcy, w których był faktycznie przez rodzinę uzyskiwany. Dla przykładu, jeżeli rodzic rozpoczął pracę od sierpnia, to jego dochód zostanie podzielony nie przez 12, ale przez 5 miesięcy. Tym samym nowe przepisy spowodowały, że mniej rodzin może skorzystać ze wsparcia na dzieci. Jeżeli zatem Pani mąż, pracując w Niemczech, przekroczył wyżej wskazany próg dochodu na osobę w rodzinie, powinien o tym powiadomić ROPS. Brak powiadomienia w stosownym czasie mogło sprowokować sytuację, w której się Pani obecnie znajduje. Ale to tylko są domysły.

 

Tak czy inaczej, jeżeli zasiłek rodzinny w Polsce zostanie wycofany, Pani mąż winien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Familienkasse, ponieważ w przeciwnym razie będzie otrzymywał nadal zasiłek pomniejszony o kwoty rzekomo wypłacane w Polsce.

 

Natomiast, co do decyzji o zwrocie otrzymanych świadczeń (powód?), to podlegają one egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Trzeba jednak pamiętać, że organ właściwy, który wydał taką decyzję, może umorzyć kwotę nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny.

 

Albo może się Pani odwołać od decyzji wzywającej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego dla miejsca Pani zamieszkania.

 

Gdyby wskazała Pani, jakie jest uzasadnienie żądania zwrotu, być może łatwiej byłoby podpowiedzieć, jak należy dalej postępować.

 

 

 

 

* Opis stanu faktycznego z grudnia 2012 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć + dwa =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Uczennica opiekująca się niepełnosprawnym dziadkiem a świadczenie pielęgnacyjne

Uczęszczam do szkoły średniej, jestem w klasie maturalnej. Od pewnego czasu zajmuję się dziadkiem, który jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Przez pół roku pobierałam z tego tytułu świadczenie, a teraz mi go odmówiono. MOPS uznał, że jako osoba ucząca się nie mogę pobierać świadczenia z tytułu opieki. Czy MOPS ma rację?

Nienależne świadczenie – była żona otrzymuje alimenty na dziecko z funduszu alimentacyjnego i od ojca dziecka

Z byłą żoną mamy syna, rozwiedliśmy się przed 3 laty. Zasądzono mi na niego alimenty w wysokości 600 zł. To był dla mnie trudny czas, musiałem wszystko sobie poukładać, wyjechałem z kraju, szukałem pracy, dlatego na początku nie miałem z czego płacić. Po siedmiu miesiącach zacząłem regularnie wysyłać zasądzoną kwotę. Jednak była żona założyła mi sprawę u komornika, zapłaciłem jej tyle, ile chciała, a ona zapewniła, że sprawę wycofała, od tamtej pory na bieżąco płacę. Rok temu założyłem rodzinę, mam narzeczoną, urodziło nam się dziecko. W grudniu zeszłego roku moja matka otrzymała pismo z funduszu alimentacyjnego, że byłej żonie przyznano zasiłek alimentacyjny na rok, a w styczniu tego roku z inicjatywy żony odbyła się sprawa w sądzie o przyznanie naszemu synowi paszportu, bo była żona zeznała, że nie ma ze mną kontaktu (co jest nieprawdą!). Na rozprawę wezwano moją matkę. Rzeczywiście wtedy nie mogłem przylecieć do Polski, żeby sprawę wyjaśnić, gdyż obowiązki w pracy na to nie pozwoliły. Nie wiem, co robić, nadal regularnie płacę, mam kontakt z byłą żoną, ale nie sposób się z nią porozumieć i czegokolwiek dowiedzieć, powiedziała mi tylko ostatnio, żebym nie wysyłał im pieniędzy, bo ich nie będzie odbierać.

Żądanie zwrotu zasiłku wypłacanego przez MOPR

Obecnie pracuję w Anglii, gdzie wykonuję zlecenia. Mam dużą rodzinę – czworo dzieci i niepracującą żonę. MOPR żąda zwrotu zasiłku, który był udzielany mojej rodzinie, podczas gdy ja pracowałem w Anglii (zarabiając naprawdę niewiele), nie pobierając tam żadnych innych świadczeń. Czy MOPR ma do tego prawo?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »