.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pełnomocnictwo sporządzone za granicą

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 30.07.2012

Mój tata od lat przebywa i pracuje w Niemczech, gdzie ma własne mieszkanie. Poza tym od kilkunastu lat posiada mieszkanie w Polsce. Teraz chce je sprzedać. Jednak nie przyjedzie do Polski ze względu na pracę. Dlatego tata chce, aby jego pełnomocnikiem przy sprzedaży mieszkania został mój brat. Uzyskane pieniądze ojciec podaruje memu bratu (czyli swojemu synowi). Czy w takiej sytuacji należy sporządzić pełnomocnictwo za granicą? Czy potem należy udać się do tłumacza przysięgłego w Polsce?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pełnomocnictwo sporządzone za granicą

Czy pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości musi być udzielone w formie aktu notarialnego?

Przepisy polskiego Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.) wymagają, aby pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości było udzielone w formie aktu notarialnego. Wynika to z art. 99 § 1 K.c.:

„Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie”.

Zgodnie z art. 158 K.c. umowa sprzedaży nieruchomości powinna być pod rygorem nieważności sporządzona w formie aktu notarialnego. W związku z tym również pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego.

Jak zauważył Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 24 marca 1999 r. (II CKN 250/98): „ważność pełnomocnictwa stanowi element decydujący o skuteczności oświadczenia woli złożonego w umowie, a tym samym o ważności umowy”.

 

Z pytania wynika, że Pani ojciec przebywa obecnie za granicą i nie ma możliwości powrotu do Polski.

W jaki sposób sporządzić pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości przebywając za granicą?

W związku z powyższym proponuję skorzystać z możliwości, jaką dają przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na art. 19 tej ustawy, który stanowi:

„Art. 19. 1. Konsul wykonuje czynności notarialne, a w szczególności:

1) sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów;

2) poświadcza własnoręczność podpisów i znaków ręcznych na dokumentach;

3) poświadcza datę okazania dokumentów, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwo lub niestawiennictwo osoby;

4) przyjmuje oświadczenia.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, konsul wykonuje na wniosek obywateli polskich lub właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konsul może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, również na wniosek jakiejkolwiek osoby, jeżeli mają one wywrzeć skutek prawny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Konsul może sporządzić akt notarialny pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.

4a. Konsul nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia.

5. Do czynności konsula, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy prawa o notariacie. Czynności te mają taką samą moc jak czynności wykonane przez notariusza w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Czy konsul może sporządzić akt notarialny?

Zgodnie z art. 19 ust. 4 powyższego przepisu konsul może sporządzić akt notarialny pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.

 

Podkreślam – konsul może więc sporządzić akt notarialny pod warunkiem każdorazowego uzyskania pisemnego upoważnienia Ministra Sprawiedliwości wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych. Taki akt konsul może sporządzić tylko wówczas, jeśli leży to w interesie państwa lub obywatela polskiego i pod warunkiem, że wywrze on skutki prawne na terytorium RP. Pod uwagę brane są w zasadzie tylko akty notarialne, które dotyczą darowizny, zrzeczenia się dziedziczenia i pełnomocnictwa do przeniesienia prawa własności nieruchomości.

Najwłaściwsze wydaje się zadzwonienie przez Pani tatę, który przebywa za granicą, do konsulatu RP w Niemczech z zapytaniem, czy konsul ma upoważnienie do sporządzenia pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Jeśli konsul będzie posiadał takie upoważnienie, wówczas będzie on mógł sporządzić pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości. Pełnomocnik, dysponując takim pełnomocnictwem, powinien bez problemu móc zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości w Polsce.

Na marginesie pragnę jednak zauważyć, że wskazany wyżej art. 19 ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej budzi pewne trudności interpretacyjne.

Część prawników reprezentuje pogląd, zgodnie z którym konsul może sporządzić akt notarialny zawierający pełnomocnictwo bez zgody Ministra Sprawiedliwości udzielonej na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych (bo zgody tej wymaga jedynie sporządzenie umowy sprzedaży nieruchomości przez samego konsula).

Zgoda obu ministrów byłaby zatem wymagana, gdyby ta docelowa umowa sprzedaży miała być zawarta u konsula. Tymczasem chodzi jedynie o pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży.

Sporządzenie pełnomocnictwa przez notariusza w Niemczech

Drugim rozwiązaniem jest sporządzenie pełnomocnictwa przez notariusza w Niemczech.

 

Jednak pełnomocnictwem sporządzonym za granicą nie można się od razu posłużyć w Polsce. Należy bowiem dochować jeszcze pewnych formalności. Przede wszystkim w większości wypadków na pełnomocnictwie sporządzonym w innym kraju musi się znaleźć „klauzula apostille”. Apostille jest to poświadczenie dokumentu sporządzonego w jednym państwie umożliwiające legalne użycie go w innym państwie. Poświadczenie to wydawane jest przez właściwy organ państwa, z którego dokument pochodzi. Zasady używania ww. poświadczenia reguluje Konwencja haska z 5 października 1961 r., która w stosunku do Polski weszła w życie dnia 14 sierpnia 2005 r.

Apostille sporządza się według wzoru załączonego do Konwencji. Należy wskazać, iż apostille ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie. Zgodnie z postanowieniami ww. Konwencji (znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych) pełnomocnictwo sporządzone w formie aktu notarialnego, z dołączoną klauzulą apostille, jest wystarczające.
Ważne jednak, by notariusz sporządzający pełnomocnictwo zawarł w jego treści oświadczenie, że pełnomocnictwo spełnia warunki odnośnie formy wymaganej przez prawo miejsca sporządzenia pełnomocnictwa (w tym przypadku mowa o prawie niemieckim), a także powołał odpowiednią podstawę prawną.

 

Stanowisko takie reprezentuje Sąd Najwyższy, czemu dał wyraz w uchwale z dnia 13 kwietnia 2007 r. (sygn. akt III CZP 21/07): „Po przystąpieniu Polski do Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w dniu 5 października 1961 r. w Hadze jedyną czynnością wymaganą w celu poświadczenia autentyczności podpisu, charakteru, w jakim działała osoba, która podpisała dokument oraz, w razie potrzeby, tożsamości pieczęci lub stempla, jakim został on opatrzony, jest dołączenie apostille określonej w art. 4 Konwencji. Nie zwalnia to sądu z obowiązku badania, czy dokument opatrzony apostille spełnia, określone w prawie państwa, w którym dokument został sporządzony, wymagania dotyczące formy danej czynności prawnej”.

 

Oprócz klauzuli apostille dokument pełnomocnictwa sporządzonego za granicą musi być jeszcze w Polsce przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego języka, w którym dokument został sporządzony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X plus sześć =

04.01.2014

Bardzo ladnie no i bardzo urzedowo wyglada to napisane tutaj ale rzeczywistosc jest inna.
Nie spotkalem sie jeszcze z konsulem Polskim w USA lub Kanadzie ktory robilby to w sposob wyzej opisany (tylko w tych panstwach dokonywalem podpisow pod dokumentami o wadze prawnej urzedowej). Owszem podpisuja dokumenty ale jako Public Notary (nie Notariusz Polski) z klauzula apostille. Problem podobno lezy w tym ze jako Notariusz Polski wedlug poskiego prawa Konsul jest zobowiazany przechowywac orginal dokumentu u siebie a zaden konsulat nie chce robic sobie archiwum z Konsulatu.
Pozdrawiam.

meak

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »