.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odwołanie dyrektora żłobka ze stanowiska

• Opublikowano: 01-10-2023 • Autor: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jestem dyrektorką żłobka miejskiego od półtora roku. Stworzyłam placówkę praktycznie od podstaw. Rozwijamy się, mamy dużo chętnych. Niestety od początku objęcia przeze mnie stanowiska burmistrz i jego zastępca są do mnie wrogo nastawieni. Wielokrotnie mnie obrażali. Ostatnio usłyszałam od burmistrza, że nie jestem osobą godną do rozmowy z nim. Nie wytrzymałam i wystąpiłam na sesji, opowiadając o wszystkim, co spotyka mnie ze strony władz. Po dwóch tygodniach dostałam wypowiedzenie umowy. Jestem trzy lata przed emeryturą. Czy naprawdę mogą mnie zwolnić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odwołanie dyrektora żłobka ze stanowiska

Odwołanie dyrektora ze stanowiska

Jak rozumiem, jest Pani dyrektorką żłobka publicznego na mocy powołania. Wszak kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Oczywiście, gdyby nikt się nie zgłosił do konkursu, to wówczas organ prowadzący powierza to stanowisko kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii rady przedszkola i rady pedagogicznej.

 

Generalnie stanowisko dyrektora żłobka powierza się na pięć szkolnych lat, ale w uzasadnionych przypadkach można to uczynić na okres krótszy, jednak nie mniejszy niż jeden rok szkolny. Natomiast kadencję dyrektora żłobka można również skrócić w innych przypadkach, tj. w razie złożenia rezygnacji przez samego dyrektora z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia albo z inicjatywy organu prowadzącego żłobek lub organu nadzorującego żłobek, jeśli mają ku temu uzasadnienie i to szczególne.

 

Artykuł 66 Prawa oświatowego wskazuje:

„1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce:

1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem,

b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 57 ust. 2 w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli – bez wypowiedzenia,

c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 56 ust. 3 (który stanowi: »Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w art. 56 ust. 1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania albo nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków, organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę«).

2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

2.  Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się w terminie 21 dni od dnia otrzymania wystąpienia organu, o którym mowa w ust. 1”.

 

Z kolei art. 67 stanowi:

„1. Przepisy art. 66 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 ust. 2 (tj. osoby kierującej placówką, która nie jest nauczycielem, a została powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny).

2. Przepisów art. 66 nie stosuje się do dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odwołanie ze względu na negatywną ocenę pracy

Nie wiem, jaką podstawę Pani wskazano, ale zapewne ustalenie negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 57 ust. 2 i odwołano Panią bez wypowiedzenia. Tutaj wskazuję, że zgodnie z wyrokiem WSA w Opolu z dnia 11 czerwca 2019 r. (sygn. akt II SA/Ol 329/19): „Gdy brak jest okoliczności nadzwyczajnych, a dyrektor – w ocenie organu, który mu powierzył to stanowisko – nie sprawdził się na nim, czy nie potrafi ułożyć relacji m.in. z podwładnymi, to istnieje tryb »zwykłego« odwołania. Przy czym w każdym wypadku okoliczności te muszą wynikać ze zgromadzonego materiału dowodowego, a nie z faktów, których organ w żaden sposób nie jest w stanie wykazać”.

 

Dyrektora szkoły można odwołać bez wypowiedzenia w trakcie roku szkolnego jedynie, jeżeli jest to usprawiedliwione niezwykle ważnymi przyczynami, a nie każdym naruszeniem prawa. NSA w wyroku z dnia 15 czerwca 2021 r. (sygn. akt II OSK 3173/21) wskazał, że: „»Szczególnie uzasadniony przypadek« nie może opierać się na subiektywnym przekonaniu, że to organ prowadzący szkołę jest w stanie najtrafniej ocenić skutki działalności dyrektora zarówno w sferze samego funkcjonowania szkoły, jak i również w sferze interesów gminy w ogólności”.

 

Co istotne, WSA w Poznaniu w wyroku z dnia 14 kwietnia 2021 r. (sygn. akt II SA/Po 858/20) wskazał, że: „Odwołanie ze stanowiska ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia, jako środek szczególnie dotkliwy, powinno być stosowane rozważnie i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Tryb ten nie służy natomiast wymianie kierownictwa placówki edukacyjnej, nawet jeżeli dyrektor takiej placówki negatywnie ocenia współpracowników”.

 

Doktryna prawa wskazuje, że: „Przyczyny odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego (dyrektora, wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego) w szkole lub placówce publicznej zostały określone w komentowanym przepisie w sposób wyczerpujący. Tym samym wykluczone jest odwołanie umotywowane wystąpieniem jakiejkolwiek innej przesłanki lub dokonane w innym trybie niż wynikający z komentowanego przepisu” – tak M. Pilich w Komentarzu do Prawa oświatowego, wydanie III.

 

Nie wiem, na jakiej podstawie piastuje Pani funkcję kierownika żłobka (czy było to powołanie?) i na jakiej podstawie odwołano Panią, dlatego wskazuję możliwe opcje.

Odwołanie z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Jeśli zaś organ nie skorzystał z żadnej z ww. opcji, to miał jeszcze możliwość z art. 70 Kodeksu pracy:

„§ 1. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie – odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony.

§ 11. Odwołanie powinno być dokonane na piśmie.

§ 12. Stosunek pracy z pracownikiem odwołanym ze stanowiska rozwiązuje się na zasadach określonych w przepisach niniejszego oddziału, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

§2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem.

§ 3. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53”.

 

Odwołanie dokonane z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie wymaga zatem w istocie nawet uzasadnienia.

Odwołanie w czasie ochrony

Artykuł 72 Kodeksu pracy wskazuje zaś:

„§ 1. Jeżeli odwołanie nastąpiło w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, bieg wypowiedzenia rozpoczyna się po upływie tego okresu. Jeżeli jednak usprawiedliwiona nieobecność trwa dłużej niż okres przewidziany w art. 53 § 1 i 2, organ, który pracownika powołał, może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia.

§ 2. W razie odwołania pracownicy w okresie ciąży organ odwołujący jest obowiązany zapewnić jej inną pracę, odpowiednią ze względu na jej kwalifikacje zawodowe, przy czym przez okres równy okresowi wypowiedzenia pracownica ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. Jeżeli jednak pracownica nie wyrazi zgody na podjęcie innej pracy, stosunek pracy ulega rozwiązaniu z upływem okresu równego okresowi wypowiedzenia, którego bieg rozpoczyna się od dnia zaproponowania na piśmie innej pracy.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w razie odwołania pracownika, któremu brakuje nie więcej niż 2 lata do nabycia prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 4. W razie naruszenia przepisów § 1–3 pracownikowi przysługuje prawo odwołania do sądu pracy”.

 

Jeśli więc była Pani powołana, to w przypadku odwołania Pani w trybie z art. 66 lub 67 Prawa oświatowego nie chronią Panią zapisy Kodeksu pracy w zakresie ochrony stosunku pracy pracownika w wieku przedemerytalnym, bo traktowane to jest jak tryb z winy pracownika powołanego. Gdy zaś w trybie z art. 70 Kodeksu pracy, to mocą art. 72 par. 2 jest Pani chroniona (jeśli jest Pani powołana), o ile kadencja – gdyby Pani nie odwołano – umożliwiłaby Pani nabycie prawa do emerytury.

 

Na pewno została Pani pouczona o prawie do odwołania, więc jeśli kwestionuje Pani odwołanie, ma Pani prawo się odwołać, przy czym odwołanie w trybie art. 70 Kodeksu pracy będzie zasadne, gdyby okres powołania umożliwił Pani osiągnięcie emerytury do końca Pani kadencji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Paulina Olejniczak-Suchodolska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z kancelariami prawnymi. Specjalizuje się głównie w prawie gospodarczym, prawie pracy, prawie zamówień publicznych, a także w prawie konsumenckim i prawie administracyjnym. Obecnie prowadzi własną kancelarię radcowską oraz obsługuje spółki i instytucje państwowe.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu