Mamy 10 894 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odliczenie wypłaconych emerytur od kapitału początkowego

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 05.07.2019

Czy mam szanse wygrać z ZUS-em? W 2010 roku przeszedłem na wcześniejsza emeryturę. Prawo do emerytury powszechnej uzyskałem w 2015 roku. W marcu 2018 roku przeszedłem na emeryturę powszechną, ale ZUS odliczył z kapitału początkowego kwotę wypłaconych emerytur.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Od 2013 r. obowiązuje przepis art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym „jeżeli ubezpieczony pobrał emeryturę częściową lub emeryturę na podstawie przepisów art. 46, 50, 50a, 50e, 184 lub art. 88 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379), podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24, ustaloną zgodnie z ust. 1, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Tak więc wysokość pomniejszenia zależy pośrednio od ustalonej kwoty emerytury przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego i okresu jej pobierania.

 

Przepis ten został dodany do ustawy emerytalnej na mocy art. 1 pkt 6 lit. b ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS i prowadzi niewątpliwie do obniżenia wysokości pobieranych emerytur, bowiem dotyczy on szczególnie osób, które w momencie wejścia tego przepisu w życie pobierały już emerytury, a zawarty jest w rozdziale poświęconym emeryturom ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.

 

Przepis ten był przedmiotem licznych analiz, zarówno przedstawicieli nauki prawa, jak i orzecznictwa. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 października 2014 r., sygn. akt III AUa 98/1 przyjęto, że przez wprowadzenie tego przepisu nie doszło do naruszenia zasad konstytucyjnych, w szczególności naruszenia praw nabytych, ekspektatyw maksymalnie ukształtowanych ani nawet zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wyprowadzanej z zasady państwa prawnego. Sąd uznał, iż prawo do emerytury w obniżonym wieku, które przysługiwało na podstawie art. 46 ustawy emerytalnej  stanowiło szczególne uprawnienie emerytalne dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po 1948 r. To uprzywilejowanie nie powinno się rozciągać - poprzez uznanie dopuszczalności stosowania dotychczasowych przepisów emerytalnych – również na uprawnienia emerytalne wynikające z osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego.

 

Z podobnym twierdzeniem spotkać się można w późniejszych orzeczeniach, np. w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt II UK 78/15, oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 15 kwietnia 2015 r., sygn. akt III AUa 1006/14, w których stwierdzono, że szczególne potraktowanie osób pobierających emeryturę wcześniejszą w dacie wejścia w życie art. 25 ust. 1b ustawy byłoby uprzywilejowaniem w stosunku do osób urodzonych później.

 

W wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r., sygn. akt III AUa 217/17, sąd ten wskazał, iż „skorzystanie z przywileju przejścia i pobrania wcześniejszych emerytur na podstawie przepisów szczególnych dotyczących emerytur dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r., o których mowa w rozdziale 3 Działu I u.e.r.f.u.s., albo na podstawie art. 8 Karty Nauczyciela, uzasadnia i proporcjonalnie usprawiedliwia pomniejszenie podstawy wymiaru emerytury ustalonej na podstawie art. 24 ust. 1 i nast. u.e.r.f.u.s. o sumy poprzednio pobranych wcześniejszych emerytur, przy zastosowaniu mechanizmu ustalania wysokości świadczeń emerytalnych w zależności od proporcjonalnego prognozowanego »średniego trwania życia« osoby uprawnionej. Pobranie bowiem emerytur na podstawie wskazanych wyżej przepisów oznacza skonsumowanie części kapitału składkowego, w związku z czym od 1 stycznia 2013 r. odlicza się od niego sumę wypłaconych emerytur”. Taki pogląd wyraził również Sąd Najwyższy w wyroku z 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt II UK 78/15 (LEX nr 2041117).

 

Niestety, osiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego w sytuacji pobrania emerytury „wcześniejszej” wiązać się będzie z odpowiednim obniżeniem wysokości emerytury nabywanej z tego tytułu na podstawie art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + I =

»Podobne materiały

Emerytura dla pracownika Wojska Ochrony Pogranicza

Służyłem w Wojskach Ochrony Pogranicza od 12.01.1972 r. do 15.10.1986 r., gdzie za rok służby liczono półtora roku wysługi. Przez cały czas do dzisiaj pracuję zawodowo na odcinku cywilnym, mam 56 lat. Czy mogę starać się o emeryturę wojskową i jakie przepisy prawne to regulują?  

Brak pieczątki imiennej na świadectwie pracy a uznanie tego dokumentu przez ZUS

Złożyłam do ZUS wniosek o emeryturę, której mi nie przyznano, ponieważ brakuje mi 15 miesięcy zatrudnienia. Nie zostały one uznane, gdyż na świadectwie pracy z lat 1957-1959 nie ma pieczątki imiennej referenta kadr. Czy ta pieczątka jest taka ważna? Co powinnam zrobić, by udowodnić fakt zatrudnienia

Emerytura nauczycielska a ponowne podjęcie pracy

31 grudnia 2007 roku rozwiązałem umowę o pracę ze szkołą, przechodząc na emeryturę nauczycielską (wniosek złożyłem 03.01.2008 r.). Ponownie zatrudniono mnie w tej samej szkole od 2 stycznia 2008 roku, a emerytura została mi przyznana 01.01.2008 r. W lutym 2009 r. złożyłem rozliczenie o osiągany
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »