.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niewywiązanie się z umowy w terminie przez wykonawcę

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 27.03.2021 • Zaktualizowane: 27.03.2021

Podpisaliśmy pokwitowanie dania zaliczki w wysokości 2 tys. zł na zrobienie nam 25 mb balustrad, wykonawca zapewniał nas, że wykona w ciągu 5–6 tygodni nasze zamówienie, lecz tylko ustnie się dogadywaliśmy, czyli zawarliśmy umowę ustną. Niedługo miną 4 miesiące, a fachowiec nie wywiązał się umowy w terminie, tylko zamontował niecałe 5 mb balustrady, reszty nie ma, pomimo że zapewnia zawsze, że następnego dnia przyjedzie. Czy mam szansę oddać nieskończoną balustradę? I odzyskać całą zaliczkę? Wykonawca nie chce odebrać tej części balkonu, a zgadza się oddać tylko resztę zaliczki. Mam jakieś prawa? Mamy dom na kredyt, do końca roku musimy oddać dom do odbioru, a fachowiec zapewniał, że balustrady będą gotowe na połowę sierpnia. Mamy tylko wpłatę zaliczki, pokwitowanie, kilka wiadomości od Pana fachowca i kawałek balkonu, który chcemy mu oddać, a odzyskać całą zaliczkę z powodu wykonywania balustrad z opóźnieniem.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewywiązanie się z umowy w terminie przez wykonawcę

Wykonywanie balustrad – umowa o dzieło

Zgodnie z treścią art. 627 Kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową, przez którą przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, zamawiający zaś zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Wynagrodzenie stanowi element przedmiotowo istotny umowy o dzieło – jest to więc umowa zawsze odpłatna. Wobec przedstawionych okoliczności, w mojej ocenie powinna Pani powołać się na regulację wskazaną w treści art. 635 Kodeksu cywilnego lub art. 636 Kodeksu cywilnego, bowiem wykonanie balustrad należy do umów nazwanych, a w szczególności umowy o dzieło.

Duże opóźnienie w wykonywaniu balustrad

Zgodnie z treścią art. 635 Kodeksu cywilnego „jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła”. Zgodnie natomiast z treścią art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego „jeżeli przyjmujący zamówienie wykonywa dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie”.

Reakcja zamawiającego na opóźnienia

O ile art. 635 Kodeksu cywilnego dotyczy nieprawidłowości dotyczących terminowego wykonania dzieła, o tyle art. 636 Kodeksu cywilnego dotyczy sytuacji, w których powstają nieprawidłowości dotyczące sposobu wykonywania dzieła, mianowicie wadliwe lub sprzeczne z umową wykonywanie dzieła. Uprawnienia zamawiającego w takim wypadku uszeregowane są w porządku chronologicznym. Najpierw przysługuje mu uprawnienie do wezwania przyjmującego zamówienie do zmiany sposobu wykonywania świadczenia na prawidłowy. Następnie, w razie bezskutecznego upływu tego terminu, zamawiający może dokonać wyboru między odstąpieniem od umowy albo powierzeniem poprawienia lub dalszego wykonania dzieła innej osobie.

 

Z uprawnień przewidzianych w art. 636 § 1 Kodeksu cywilnego zamawiający nie może skorzystać po odebraniu dzieła (por. np. wyrok SN z 4.4.1997 r., sygn. akt II CKN 65/97; w kwestii pojęcia odebrania dzieła zob. komentarz do art. 643 Kodeksu cywilnego). Po odebraniu dzieła możliwe jest już jedynie dochodzenia odpowiedzialności ex contractu, zwłaszcza skorzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi (wyrok SA w Szczecinie z 19.12.2013 r., sygn. akt I ACa 792/13).

Odstąpienie od umowy na wykonanie balustrad

Z uwagi na nieterminowe wykonanie – brak zakończenia balustrad, proponuję skierować do wykonawcy oświadczenie pisemne o odstąpieniu od umowy – powołujące się na przepis art. 635 Kodeksu cywilnego, a więc złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Z uwagi na powyższe, powinna Pani– w przypadku braku ostatecznego zakończenia balustrad we wskazanym terminie – wysłać do wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zaznaczę, iż wykonanie prawa odstąpienia na podstawie art. 635 Kodeksu cywilnego pociąga za sobą skutki określone w art. 494 Kodeksu cywilnego.

Zwrot wzajemnych świadczeń

W konsekwencji strony są zobowiązane do zwrotu świadczeń oraz naprawienia wynikłej stąd szkody. Zgodnie bowiem z art. 494 § 1 Kodeksu cywilnego „strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania”. Z uwagi na powyższe, jeżeli nie dojdzie do polubownego zakończenia sporu, a więc wykonawca nie zakończy dzieła ani nie zgodzi się na odstąpienie od umowy i zwrot wszystkich dokonanych płatności na podstawie art. 635 Kodeksu cywilnego, a więc zwrot zaliczki i zabrania swojej pracy, proszę złożyć pozew o zapłatę – w sądzie rejonowym miejsca siedziby pozwanego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl