Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kwota wolna od zajęcia ze świadczenia przedemerytalnego i umowy o pracę

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 05.03.2010

Pobieram zasiłek przedemerytalny i trafiła mi się okazja dorobienia sobie do wysokości najniższego wynagrodzenia. Mam jednak zajęcie komornicze, bo przed laty splajtowałam, prowadząc działalność gospodarczą. Chciałabym się dowiedzieć, jaka kwota zgodnie z przepisami jest zwolniona od zajęcia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 120, poz. 1252) do egzekucji ze świadczenia przedemerytalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227), przy czym kwotę wolną od potrąceń i egzekucji ustala się według zasad określonych dla emerytury.

 

Według przepisów ustawy potrącenia w toku postępowania egzekucyjnego mogą być dokonywane ze świadczenia przedemerytalnego, jeżeli chodzi o inne należności niż alimentacyjne i związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, do wysokości 25% świadczenia.

 

Według art. 141 ust. 1 ustawy emerytury (a więc i świadczenia przedemerytalne) są wolne od egzekucji i potrąceń w przypadku egzekucji zobowiązań innych niż powyżej wymienione, w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury.

 

Należy pamiętać, iż kwoty wolne od potrąceń i egzekucji ustala się dla emerytur i rent wraz ze wszystkimi wzrostami, zwiększeniami, dodatkami oraz innymi świadczeniami wypłacanymi wraz z emeryturą lub rentą na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych oraz dodatku dla sierot zupełnych i dodatku pielęgnacyjnego.

 

Natomiast przepisy dotyczące egzekucji z wynagrodzenia za pracę zawarte są w Kodeksie pracy.

 

Stosownie do art. 87 § 1 Kodeksu pracy, z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 

  1. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;
  2. sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  3. zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
  4. kary pieniężne przewidziane w art. 108.

 

Według § 3 art. 87 K.p., potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

 

  1. w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;
  2. w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

 

Tak więc potrąceniu należności innych niż alimentacyjne podlega wynagrodzenie za pracę do wysokości połowy tego wynagrodzenia.

 

Jednak należy pamiętać o art. 871 § 1 K.p., zgodnie z którym wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 

  1. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;
  2. 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
  3. 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

 

Jeżeli więc w Pani przypadku komornik prowadzi egzekucję świadczeń innych niż alimentacyjne, to będzie musiał Pani pozostawić kwotę najniższego wynagrodzenia (obecnie 1276 zł brutto) po odliczeniu składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy. Przy osiąganiu minimalnego wynagrodzenia za pracę komornik będzie musiał Pani pozostawić kwotę wolną od zajęcia, która w Pani przypadku wyniesie ok. 800 zł.

 

Przepis nie wskazuje, że wolna od egzekucji jest kwota najniższego wynagrodzenia po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne (prócz odliczenia składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy). Dlatego też kwota wolna od egzekucji jest nieznacznie niższa niż wynagrodzenie netto obliczone od kwoty 1276 zł (wypłacane pracownikowi „do ręki” po potrąceniu składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy).

 

Tu muszę wskazać, że niektórzy prawnicy, a także komornicy tak interpretują przepis art. 871 § 1 K.p., że składkę na ubezpieczenie zdrowotne zaliczają do składek na ubezpieczenie społeczne, o którym mowa w tym przepisie i w związku z tym według nich kwota wolna od egzekucji to kwota najniższego wynagrodzenia netto czyli 954 zł miesięcznie (przy zatrudnieniu na pełny etat).

 

Jeżeli będzie Pani zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna od egzekucji wskazana powyżej ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

 

Jeżeli będzie Pani „dorabiała” na podstawie umowy o dzieło lub umowy-zlecenia, to komornik może Pani zająć całą przypadającą Pani z tytułu wykonania zlecenia lub dzieła wierzytelność. Nie ma przepisów, które w przypadku osiągania dochody z tych tytułów wprowadzałyby kwoty wolne od egzekucji i inne ograniczenia egzekucji z tych wierzytelności.

 

Jednak w przypadku świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania (np. ma Pani podpisaną umowę-zlecenie na pół roku i zleceniodawca wypłaca Pani zapłatę za wykonanie zlecenia co miesiąc) należy pamiętać o art. 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Stosownie do tego artykułu wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

 

Natomiast § 2 art. 833 wskazuje, iż przepis § 1 stosuje się odpowiednio do uposażeń posłów i senatorów, należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzeń członków spółdzielni pracy oraz wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

 

Jeżeli wykonywałaby Pani zlecenie lub dzieło, a komornik zająłby całą wierzytelność z tytułu umowy-zlecenia lub dzieła, będzie Pani mogła złożyć w trybie art. 839 § 2 K.p.c. skargę na czynności komornika do sądu rejonowego i domagać się, aby egzekucja z wierzytelności z tytułu umowy-zlecenia czy dzieła, była prowadzona zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagrodzenia za pracę. W ewentualnej skardze będzie Pani musiała wskazać, że wypłata za wykonane zlecenie czy dzieło ma w Pani przypadku charakter świadczeń powtarzających się, a środki z tego tytułu przeznacza Pani na własne utrzymanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 + osiem =

»Podobne materiały

Bezprawne pobranie pieniędzy z konta

Bank bezprawnie pobrał dużą sumę pieniędzy z mojego konta. Rzekomo chodzi o zajęcie komornicze, jednak nikt mnie o nim nie poinformował. Minęło już kilka tygodni, a nie dostałam żadnej odpowiedzi na reklamację. Co robić?

 

Samochód zajęty przez urząd skarbowy

Ok. 1,5 roku temu kupiłem samochód. Oczywiście przerejestrowałem go bez problemu oraz opłaciłem podatek w urzędzie skarbowym. Następnie przekazałem połowę samochodu w darowiźnie mojemu ojcu (za co również zapłaciłem w urzędzie skarbowym), aby mógł być współwłaścicielem (chodziło tu głównie o zniżki

 

Po jakim czasie przedawnia się dług z karty kredytowej?

Po jakim czasie przedawnia się dług z karty kredytowej? Załączam dokumentację mojego przypadku.

 

Zobowiązania obdarowanego w związku ze skargą pauliańską

Darowizna na moją rzecz została przez sąd uznana za bezskuteczną. Czy ja jako obdarowany odpowiadam swoim pozostałym majątkiem w obliczu skargi pauliańskiej wierzyciela? Co się stanie, jeśli dług przekracza wartość przedmiotu darowizny? Czy możliwe jest przejęcie nieruchomości przez wierzyciela bez

 

Kolejność spłacania wierzytelności, które egzekwuje komornik

Czeka mnie egzekucja komornicza mieszkania kupionego na kredyt. Czy komornik może sprzedać mieszkanie za mniejszą kwotę jak moje zadłużenie w banku? Czy bank ma możliwość zrobić zastrzeżenie u komornika, że kwota ze sprzedaży domu nie może być mniejsza od mojego zobowiązania? Obawiam się, że może ni

 

Kto ma pierwszeństwo przy hipotece?

Jestem współwłaścicielem 1/2 nieruchomości. Mój wspólnik zaciągną kredyt hipoteczny (za moją zgodą) w kwocie np. 200 tys. zł. Zabezpieczeniem jest hipoteka na całej nieruchomości. Obecnie do hipoteki wpisał się ZUS za długi wspólnika w kwocie ok 80 tys. zł, ale tylko na udziałach wspólnika. Nierucho

 

Przywłaszczenie pożyczki

Udzieliłem przelewem koleżeńskiej pożyczki na kwotę 200 zł. Znajomy pieniędzy nie zwrócił. Nie dysponuję jednak mocnymi dowodami, że przywłaszczył sobie pożyczkę. Posiadam jedynie zapis rozmów w archiwum na Facebooku (osoba ta, gdy upomniałem się o zwrot pożyczki, mnie zablokowała) oraz dowód przele

 

Ugoda z wierzycielem i zawieszenie egzekucji komorniczej

Otrzymałam od komornika sądowego pismo z informacją, że moje mieszkanie zostanie zlicytowane za długi. Jest to mała kawalerka, w której mieszka ucząca się jeszcze córka. Co mogę zrobić, bo chcę spłacać w ratach, ale jednorazowo nie jestem w stanie zebrać całej sumy?

 

Licytacja połowy domu należącej do męża

Mam we współwłasności z byłym mężem dom (50/50). Po rozwodzie zostałam w domu z dziećmi. Mąż przestał płacić alimenty. Ma długi i ukrywa się. Dostałam informację, że zbliża się licytacja jego połowy domu (który jest niepodzielony). Czy jeśli ktoś to kupi, może się wprowadzić lub wynająć część mojego

 

Prawidłowa treść klauzuli wykonalności

Otrzymałam pismo od firmy windykacyjnej, która odkupiła mój dług od PKP za przejazd bez ważnego biletu z 2002 r. Napisałam do nich z prośbą o przedstawienie nakazu zapłaty oraz klauzuli wykonalności, na którą się powoływali, ponieważ w archiwum sądowym dokumenty te zostały zniszczone po 10 latach. O

 

Zwolnienie zajętego rachunku bankowego spod egzekucji

Czy komornik miał prawo zająć konto mojego męża, mimo że tylko ja jestem dłużniczką? Owszem, mam do tego konta pełnomocnictwo, bo mąż pracuje za granicą i ustanowił mnie pełnomocnikiem, abym mogła wypłacać jego pensję tutaj w kraju. Dzisiaj będąc w banku, dowiedziałam się, że konto jest zajęte przez

 

Czy komornik może zająć dotację na założenie firmy?

W 2012 r. firma (sp. z o.o.), w której byłem w zarządzie, popadła w długi i ponieważ nie można było wyegzekwować należności, komornik starał się wyegzekwować należność z mojego osobistego majątku. Ponieważ nie posiadałem majątku, egzekucja była nieskuteczna. W 2015 r. otrzymałem dotację na założenie

 

Termin i przesłanki złożenia skargi pauliańskiej

Prowadzona przeze mnie firma zbankrutowała. Wierzycieli jest kilku. Nieruchomość, której byłem właścicielem, podarowałem przed 3 laty dzieciom (notarialny akt darowizny). Z głównym wierzycielem mam zawarty układ, na mocy którego spłacam zadłużenie w kwocie po 2 tys. zł miesięcznie. Dług jest du

 

Szanse na zdjęcie hipoteki przymusowej

Mam zaległości w ZUS-ie z tytułu prowadzonej kiedyś działalności gospodarczej. ZUS potrąca mi zobowiązania z renty rodzinnej, tytuły wykonawcze są z 2012 r. W 2015 r wpisał mi hipotekę przymusową, o tym, że ją założył na mojej KW, dowiedziałem się dzisiaj. Czy są szanse na zdjęcie tej hipoteki przym

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »