.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mobbing jako powód wypowiedzenia umowy o pracę

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 21.09.2022 • Zaktualizowane: 21.09.2022

Moje pytanie dotyczy sposobu wypowiedzenie umowy o pracę. Powodem jest mobbing, który doprowadził do pogorszenia mojego stanu zdrowia – obecnie przebywam na zwolnieniu, mam przyznane świadczenie rehabilitacyjne. Nie wiem, czy po takim długim czasie chorowania mogę podać za powód mobbing i wypowiedzieć umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mobbing jako powód wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym

Jeżeli powodem wypowiedzenia umowy o pracę jest mobbing, to jak najbardziej może Pani wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Proszę jednak pamiętać, iż w przypadku sporu sprawa trafi do sądu, bowiem pracodawca również musi uznać powyższy tryb rozwiązania. Wskazuję, iż w przypadku braku porozumienia z pracodawcą może Pani bowiem wypowiedzieć umowę o pracę z winy pracodawcy – jeżeli dochodziło wobec Pani do mobbingu.

 

Mając na uwadze treść art. 55 Kodeksu pracy:

 

„§ 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.

§ 11. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

§ 2. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem”.

Mobbing jako powód rozwiązania umowy

Katalog obowiązków pracodawcy jest niepełny – został bowiem częściowo zamieszony w treści art. 94. Należy także nadmienić, iż mobbing, wskazany w art. 943, również stanowi niniejszy powód. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 2015 r. „umyślne naruszanie przez przełożonego godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, nawet gdy nie wyczerpuje znamion mobbingu, może stanowić usprawiedliwioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę z winy pracodawcy (art. 55 § 1[1] w związku z art. 11[1] KP)” (sygn. akt II PK 157/14).

 

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego „Dla oceny, że doszło do naruszenia godności pracownika nie ma znaczenia to, czy on sam potraktował określone zachowanie osoby reprezentującej pracodawcę (np. wypowiedzi) jako godzące w jego wartość. Reakcja pracownika na takie zachowanie może mieć jednak znaczenie w procesie oceny, czy naruszenie godności obiektywnie wystąpiło. Do podstawowych obowiązków pracodawcy w rozumieniu art. 55 § 1[1] KP należy również obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

Ocena, czy nastąpiło ciężkie naruszenie przez pracodawcę obowiązku przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego wobec pracownika (art. 55 § 1[1] KP) wymaga uwzględnienia subiektywnych kryteriów oceny zachowania osób reprezentujących pracodawcę” (sygn. akt II PK 114/09). Pomimo tego realne uzyskanie niniejszego odszkodowania nie jest takie proste i przeważnie sprawa trafia do sądu.

 

Jak wskazał bowiem Sądu Najwyższy w wyroku z dnia 4 marca 1999 r., „nie w każdym przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownik uzyska prawo do odszkodowania. Prawo do wypłaty środków z art. 55 kp zależy bowiem od stwierdzenia, że rozwiązanie umowy było uzasadnione. Wynika to z faktu, że jedną z przesłanek odszkodowania jest dopuszczenie się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków” (sygn. akt I PKN 614/98). Należy przy tym podnieść, iż Sąd Najwyższy wskazał, że aby przypisać pracodawcy ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków, trzeba wykazać jego winę (sygn. akt I PKN 516/99).

Droga sądowa

Z uwagi na powyższe, jeżeli zachowanie przełożonego wypełnia powyższe znamiona – a więc jeżeli dochodziło do mobbingu, może Pani jak najbardziej wypowiedzieć umowę o pracę w trybie natychmiastowym – a także dochodzić naprawienia powstałej szkody. Jeżeli Pani wraca do pracy po okresie chorobowym, może Pani złożyć wypowiedzenie właśnie teraz. W przypadku jednak braku akceptacji takiego wypowiedzenia przez pracodawcę zasadna jest droga sądowa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl