Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie osób mieszkających za granicą

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 30.12.2016

Od czterech lat mój mąż jest właścicielem domu rodzinnego. W tym domu nadal jest zameldowane jego rodzeństwo (dwie siostry i brat), które od 20 lat mieszka za granicą. Tam mają stały pobyt, a nawet zmienili obywatelstwo. Czy można ich wymeldować i czy jest to konieczne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymeldowanie osób mieszkających za granicą

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (zwanej dalej „ustawą”).

 

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Organ gminy może jednak podjąć działanie na wniosek właściciela. Na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu organ gminy wydaje decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

 

Z uwagi na powyższe należy wskazać na pogląd wyrażony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. akt IV SA/po 634/13, zgodnie z którym „opuszczenie lokalu jest to nie tylko fizyczne nieprzebywanie, ale i zamiar opuszczenia danego lokalu, z jednoczesnym zerwaniem związków z dotychczasowym lokalem i założeniem w nowym ośrodku swoich osobistych i majątkowych interesów”.

 

Innymi słowy, jeżeli rodzeństwo wyprowadziło się z mieszkania i ustanowiło dla siebie nowe miejsce zamieszkania, w którym będą koncentrować się ich interesy życiowe, krótkotrwały pobyt, a nawet jednodniowy, celem odwiedzin choćby Pani męża, nie będzie świadczył o tym, że nie mamy do czynienia z opuszczeniem lokalu.

 

W treści uzasadnienia przywołanego wyroku wskazano, że: „O opuszczeniu stałego miejsca zamieszkania można mówić wtedy, gdy jest ono dobrowolne i ma charakter trwały, a zgodnie z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 5 stycznia 2007 r. (sygn. akt II OSK 133/06, LEX 327831) – który to pogląd sąd orzekający w sprawie podziela, opuszczenie lokalu jest to nie tylko fizyczne nieprzebywanie, ale i zamiar opuszczenia danego lokalu, z jednoczesnym zerwaniem związków z dotychczasowym lokalem i założeniem w nowym ośrodku swoich osobistych i majątkowych interesów. O opuszczeniu miejsca pobytu stałego w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych można mówić także wówczas, gdy dana osoba nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych umożliwiających powrót do lokalu (por. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2000 r., sygn. akt V SA 1424/99, LEX nr 79243, z dnia 22 sierpnia 2000 r., sygn. akt V SA 108/00, LEX nr 49954 i z dnia 12 kwietnia 2001 r., sygn. akt V SA 3078/00, LEX nr 78937), a także kiedy opuszczenie lokalu jest konsekwencją wykonania wyroku orzekającego eksmisję (wyrok NSA z dnia 6 października 2006 r., sygn. akt II OSK 65/05), bądź też samego wyroku orzekającego eksmisję (por. wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2009 r., sygn. akt II OSK 1895/07)”.

 

Zauważyć należy nadto, iż sformułowanie „opuszczenie miejsca pobytu stałego” nie oznacza jedynie fizycznego przebywania w miejscu innym niż miejsce pobytu stałego. Dla zaistnienia tej przesłanki konieczne jest, aby fizycznemu przebywaniu osoby w tym innym miejscu towarzyszyła wola opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu oraz zamiar stałego związania się z nowym miejscem (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 września 2013 r., sygn. akt IV SA/Po 669/13).

 

Z uwagi na opieszałość rodzeństwa, obecnie po złożeniu wniosku o ich wymeldowanie zasadnym jest złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu z sąsiadów celem wykazania, że rodzeństwo wyprowadziło się z domu z zamiarem opuszczenia dotychczas stałego miejsca pobytu. Nadto jeżeli nie była przeprowadzana wizja lokalna, zasadnym jest złożenie takiego wniosku o jej przeprowadzenie. Na podstawie wizji lokalnej pracownik administracji stwierdzi, czy rodzeństwo ma w domu jeszcze jakiekolwiek rzeczy, które świadczyłyby o ich pobycie w tymże domu, czy też nie.

 

Wymeldowanie rodzeństwa nie jest jednak obowiązkiem. Może mieć miejsce, ale nie musi. Samo zameldowanie natomiast nie powoduje, że osoby te mają prawo własności do nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + 0 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki