Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dwa miejsca pracy w umowie o pracę – porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 15.12.2010

Obecnie pracownicy produkcji wykonują pracę w miejscowości A, ale za kilka miesięcy zostanie otworzony drugi zakład w miejscowości B – oddalonej od miejscowości A o ok. 30 km. Czy nowo przyjęci pracownicy mogą mieć w umowie o pracę wpisane dwa miejsca pracy i czy można w niej określić, że bezpośredni przełożony będzie informował z kilkudniowym wyprzedzeniem, w którym zakładzie pracownik będzie wykonywał pracę? Czy nie będzie to stanowiło nadużycia ze strony pracodawcy? Proszę o podanie podstawy prawnej. Nadmienię, że zatrudniamy powyżej 20 osób i ci pracownicy mają umowę na czas nieokreślony. Czy pracującym już pracownikom można dać porozumienie zmieniające, w którym będą dwa miejsca pracy? Jeśli pracownik nie zgodzi się na nowe warunki pracy i dostanie wypowiedzenie, czy należy mu się odprawa?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana stanu faktycznego stanowi art. 22 Kodeksu pracy, zgodnie z jego treścią:

 

„§ 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

 

Miejsce pracy stanowi istotny składnik treści umowy o pracę. Jego zmiana przez pracodawcę w trakcie trwania stosunku pracy może nastąpić na dwa sposoby, mianowicie w drodze porozumienia stron, bądź w drodze wypowiedzenia zmieniającego dokonanego przez pracodawcę.

 

W wypadku pracowników nowo zatrudnionych sytuacja wygląda zgoła odmienne. Stosunek pracy opiera się na dobrowolności odnoszącej się do samego faktu zawarcia umowy o pracę, jak też treści stosunku pracy (oczywiście musi się ona mieścić w granicach wyznaczonych normami prawa pracy). W obecnie obowiązującym stanie prawnym pracodawca w umowie o pracę może wskazać dwa miejsca wykonywania pracy, jeśli oczywiście wynika to z charakteru pracy.

 

Należy odróżnić „miejsce pracy” pracownika od „siedziby zakładu pracy”. Miejsce świadczenia pracy stanowi jeden z istotnych składników umowy o pracę, obustronnie uzgodniony, objęty ogólnym zakazem jednostronnej zmiany przez któregokolwiek z kontrahentów umowy. Strony zawierające umowę o pracę mają dużą swobodę w określaniu miejsca pracy. Może być ono określone na stałe, bądź jako miejsce zmienne, przy czym w tym ostatnim wypadku zmienność miejsca pracy może wynikać z samego charakteru (rodzaju) pełnionej pracy. Ogólnie pod pojęciem miejsca pracy rozumie się bądź stały punkt w znaczeniu geograficznym, bądź pewien oznaczony obszar, strefę określoną granicami jednostki administracyjnej podziału kraju lub w inny dostatecznie wyraźny sposób, w którym ma nastąpić dopełnienie świadczenia pracy. „Miejsce pracy” nie musi być wyposażone w zaplecze socjalne, kadrowe i techniczne. Wykonywanie pracy w uzgodnionym przez strony „miejscu pracy” pracownika nie rodzi obowiązku płacenia takiemu pracownikowi ani diet czy innych należności związanych z podróżą służbową, ani świadczeń rozłąkowych.

 

Warto dodać, że nie jest podróżą służbową stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, których wyboru dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy. Miejsce wykonywania pracy powinno być tak ustalone, by pracownik miał możliwość wykonywania zadań, wliczając w to czas dojazdu do miejsca ich wykonywania, w ramach umówionej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

 

Pojęcie „miejsca pracy” nie zostało określone w Kodeksie pracy. W literaturze pod tą nazwą rozumiana jest jednostka przestrzeni, gdzie pracownik stale rozpoczyna i kończy codzienną pracę. Nie musi to być miejsce, gdzie pracodawca ma swoją siedzibę. Od tak określonego miejsca pracy, będącego jednym z warunków umowy o pracę, należy odróżnić miejsce wypełniania obowiązków pracowniczych, które usytuowane jest bądź to w zakładzie pracy, bądź poza jego siedzibą, gdy pracownik wykonuje prace wymagające przemieszczania się w przestrzeni.

 

Niestety interpretacja przepisów Kodeksu pracy dokonywana przez Państwową Inspekcję Pracy uznaje, iż pracodawca może wyznaczyć pracownikowi dwa miejsca wykonywania pracy, jeżeli jest to zgodne z jej charakterem.

 

Podstawę prawną dla działań pracodawcy polegających na dowolnym kierowaniu pracownika raz do jednego a raz do drugiego zakładu (jeśli pracownik zaakceptował porozumienie zmieniające dotyczące miejsc pracy) stanowi cytowany wcześniej art. 22 K.p., który mówi, iż pracownik świadczy pracę w miejscu wskazanym przez pracodawcę. Miejsce pracy należy wskazać w umowie o pracę. Nie musi ono jednak znajdować się w siedzibie pracodawcy – można więc przyjąć, iż miejsce pracy jest w siedzibie jak i poza nią. Oczywiście dojazdy (30 km) należy w jakiś sposób uregulować – jeśli pracodawca będzie dowoził pracownia, to w zasadzie jego dniówka zaczynać się będzie od rozpoczęcia dowozu. Wykładnia przepisu 22 jest przyjęta przez doktrynę i orzecznictwo. Zwrot kosztów przewozu należy rozważyć jako odrębną kwestię. Mogą Państwo negocjować z pracodawcą zwrot kosztów przewozu, bądź ustalenie ryczałtu za benzynę. W razie zmiany warunków pracy za porozumieniem stron nie stosuje się przepisów o delegacji pracownika, jednakże w drodze negocjacji z pracodawcą mogą Państwo ustalić korzystniejsze warunki.

 

Pracownikowi należy się odprawa pieniężna, jeżeli pracodawca rozwiązał z nim umowę o pracę z przyczyn niezależnych od samego pracownika i jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.

 

Jeżeli po stronie pracownika nie nastąpiło naruszenie zasad Kodeksu pracy, przepisów BHP w pracy, zasad współżycia społecznego w pracy, a jednocześnie pracodawca nic takiego nie podnosi w wypowiedzeniu o pracę i przy tym zatrudniania co najmniej 20 pracowników – odprawa pracownicza przysługuje. Zwolnienia indywidualne reguluje art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Art. 10 ustawy stanowi, że odprawa pieniężna przysługuje w wysokości:

 

  • 1-miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • 2-miesięcznegowynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • 3-miesięcznegowynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus cztery =

»Podobne materiały

Odmowa przyjęcia wypowiedzenia zmieniającego

Dostałem wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, które przesyłam w załączniku. Firma jest w upadłości układowej. Czy jest szansa na odwołanie się od wypowiedzenia do sądu? Jakie będą konsekwencje w urzędzie pracy, jeśli odmówię przyjęcia nowego stanowiska?

 

Duplikat świadectwa pracy

Zgubiłam świadectwa pracy. W jednej z firm odmówiono mi wystawienia duplikatu ze względu na fakt, iż dokumenty potwierdzające moje zatrudnienie są niezgodne z wystawionym mi świadectwem (przez pewien okres pracowałam na pół etatu, a na świadectwie mam zapisane zatrudnienie na cały etat). Czy pracoda

 

Niestawienie się do pracy a oddanie krwi

Przełożony (mistrz zmiany) odjął mi część wynagrodzenia z tzw. premii za to, że nie było mnie w pracy, bo oddawałem krew. Twierdzi, że ma do tego prawo i że powinienem poinformować go wcześniej o planowanej nieobecności. Czy zabranie części wynagrodzenia ma podstawy prawne? Czy musiałem faktycznie p

 

Dlaczego alimenty musi ściągać komornik, a nie potrącać z pensji zakład pracy?

Od kilku lat – na podstawie sądowej ugody – żona zobowiązana jest do wypłacania mi alimentów na dzieci. Na tej podstawie jej zakład pracy wpłacał na moje konto alimenty. Taki układ odpowiadał i mnie i żonie. Jednak ostatnio jej zakład pracy poinformował mnie, że nie może już wypłacać ali

 

Refundacja okularów przez pracodawcę

Kierowca przewozi dzieci autobusem. W zaświadczeniu od lekarza jest napisane, że pracownik ma prowadzić w okularach korygujących. Czy pracodawca powinien za nie zapłacić? W tabeli przydziału odzieży ochronnej widnieją natomiast okulary przeciwsłoneczne.

 

Konsekwencje podania swoich danych osobowych przez telefon

Wczoraj zadzwonił do mnie telemarketer, jak się okazało z numeru „nękającego”. Pan powiedział, że mój numer telefonu został wylosowany i mam do odbioru tablet. Żeby ją odebrać, muszę podać swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania, a firma przyśle mi zaproszenie na spotkanie i prezent

 

Zablokowanie poczty służbowej przez pracodawcę

Mam umowę na czas nieokreślony. Wczoraj przedstawiałam pracodawcy zaświadczenie o ciąży i zwolnienie lekarskie na okres jednego miesiąca. Dzisiaj zostałam, moim zdaniem, bezprawnie odłączona od poczty służbowej, zablokowano mi dostęp, co uniemożliwia mi kontakt z pozostałymi pracownikami. Czy pracod

 

Zadłużenie komornicze a wykup mieszkania komunalnego

Mamy ostania szansę na wykup mieszkania komunalnego, ale problem w tym, że oboje z mężem mamy zadłużenie komornicze i wiadomo, że komornik od razu może zająć mieszkanie. Czy istnieje możliwość wykupu mieszkania komunalnego i przepisania na 17-letnią córkę z dożywotnim zabezpieczeniem bez utraty boni

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »