.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czym grozi niespłacanie kredytu w kraju, gdy mieszka się za granicą?

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 10.06.2015

Mieszkając w Irlandii, uzyskałam kredyt w polskim banku na zakup domu. Kredyt jest we frankach szwajcarskich, więc miesięczne raty wzrosły, dom pozostaje niewynajęty i mam problemy ze spłatą kredytu. Próba jakiegokolwiek porozumienia się z bankiem nic nie dała –nie zaoferowali żadnej opcji i nie pozwalają sprzedać nieruchomości, chyba że otrzymają dowód, że mogę pokryć różnicę pomiędzy sumą kredytu do spłaty a ceną sprzedaży, która z uwagi na umocnienie się franka będzie spora. Nie zamierzam powrócić do kraju i rozważam zaprzestanie spłaty kredytu. Chciałabym się dowiedzieć, czym grozi niespłacanie kredytu w kraju, gdy mieszka się za granicą. Czy polski bank może ścigać mnie w Irlandii i zająć część pensji lub ścigać moich rodziców, którzy mieszkają w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fakt, że zamieszkuje Pani obecnie w innym państwie niż miejsce położenia kredytowanej nieruchomości oraz siedziba banku – wierzyciela, nie stanowi żadnej bariery do wytoczenia przeciwko Pani powództwa o zapłatę oraz egzekucji prawomocnego orzeczenia z majątku i dochodów osiąganych zarówno w Irlandii jak i w Polsce. Irlandia, podobnie jak Polska należą do krajów członkowskich Unii Europejskiej, gdzie od kilku lat, w związku z wprowadzeniem specjalnych regulacji prawnych dotyczących europejskiego postępowania nakazowego, bez przeszkód można dochodzić należności, jeśli występuje tzw. element transgraniczny, o czym w dalszej części odpowiedzi. Skoro są problemy ze spłatą kredytu, sugerowałabym w pierwszej kolejności – zamiast rozważania zaprzestania spłat – podjęcie bardziej intensywnych działań zmierzających do znalezienia najemcy (ogłoszenia internetowe, prasowe, pośrednictwo biura nieruchomości w kraju, pomoc rodziny i znajomych etc.), co pozwoli być może pozyskać stałe źródło środków finansowych, potrzebnych na regulowanie bieżących rat.

 

Wyjaśnić trzeba również, iż bez względu na ustanowienie hipotecznego zabezpieczenia spłaty kredytu bank nie ma prawa wypowiadać się w przedmiocie planowanej przez Panią transakcji sprzedaży nieruchomości, a więc udzielać zgody, czy też jej odmawiać. Zgodnie z treścią przepisu art. 72 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) niedopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które właściciel nieruchomości zobowiązuje się względem wierzyciela hipotecznego, że nie dokona zbycia lub obciążenia nieruchomości przed wygaśnięciem hipoteki. Postanowienie umowne, które uzależnia zbycie nieruchomości od zgody banku lub zakazuje sprzedaży obciążonej hipoteką nieruchomości przed pełną spłatą kredytu i wykreśleniem hipoteki, jako sprzeczne z ustawą (contra legem) jest bezwzględnie nieważne (art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego).

 

Rodzice nie muszą obawiać się odpowiedzialności za Pani długi, o ile nie zostali poręczycielami udzielonego kredytu na zakup nieruchomości. Jeśli nimi są i dysponują jakimś majątkiem oraz stałym dochodem pozwalającym na zajęcie, to bank w pierwszej kolejności zapewne skieruje swoje działania przeciwko nim. W myśl przepisu art. 881 K.c. – w braku odmiennego zastrzeżenia poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny. Oznacza to, że bank może wszcząć procedurę windykacji nawet całego długu wprost od poręczyciela i ma jedynie formalny obowiązek niezwłocznego powiadomienia poręczyciela, że dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia (art. 880 K.c.). Jeśli Pani rodzice nie poręczali kredytu, ani też ewentualnie nie zabezpieczali go hipotecznie na własnym majątku, to mogą odpowiadać za Pani długi tylko jako spadkobiercy, a więc w razie Pani śmierci, o ile dojdą do dziedziczenia w danej sytuacji rodzinnej i przyjmą spadek.

 

Problem wynikający z ewentualnej sprzedaży nieruchomości, gdyby znalazł się nabywca, sprowadza się w istocie do konieczności uzyskania zgody banku na przejęcie pozostałego długu przez tę osobę w Pani miejsce, a co za tym idzie do uprzedniego przeanalizowania jej zdolności kredytowej. Zgodnie z treścią przepisu art. 522 zdanie drugie K.c. – zgoda wierzyciela na przejęcie długu powinna być, pod rygorem nieważności, udzielona na piśmie. Jeśli tej zgody nie będzie, to i tak można sprzedać nieruchomość, ale to Pani nadal będzie dłużniczką osobistą banku z tytułu udzielonego kredytu, natomiast nabywca stanie się dłużnikiem rzeczowym i w razie zaległości w spłacie będzie odpowiadać zakupioną nieruchomością wobec wszczęcia egzekucji z tej nieruchomości (realizacja zabezpieczenia hipotecznego). Jeśli zaś zgoda zostałaby udzielona, to w umowie sprzedaży należy zawrzeć postanowienie o zwolnieniu Pani z długu i przejęciu go przez nabywcę; pisemną zgodę wierzyciela należy przedłożyć notariuszowi. Jak bowiem stanowi art. 519 § 2 pkt 2) K.c. – przejęcie długu może nastąpić przez umowę między dłużnikiem a osobą trzecią za zgodą wierzyciela.

 

Przechodząc do kluczowej, interesującej Panią kwestii możliwości dochodzenia należności na drodze sądowej i jej egzekucji z majątku w innym kraju UE, wskazać trzeba, iż europejskie postępowanie nakazowe reguluje Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. L 399, 30.12.2006 r., s. 1-32) wraz ze sprostowaniem do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz. Urz. L 070, 09.03.2007 r., s. 490-493). Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 12 grudnia 2008 r. i od tego dnia jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Koniecznym elementem każdego europejskiego postępowania nakazowego jest tzw. transgraniczność sprawy, którą w pozwie powód musi bezwzględnie wykazać. Sprawa transgraniczna to sprawa, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu w państwie członkowskim innym, niż państwo członkowskie sądu rozpoznającego sprawę (art. 3 ust.1 Rozporządzenia). Ta przesłanka zastosowania EPN jest w Pani sprawie spełniona. Miejsce zamieszkania i miejsce stałego pobytu oraz miejsce siedziby ustala się zgodnie z treścią art. 59 i 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 (tzw. rozporządzenie Bruksela I) z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. L 012, 16.01.2001 r., s. 1-23).

 

W świetle obowiązujących przepisów bank może dochodzić zapłaty niespłaconego kredytu wraz z odsetkami i domagać się wydania europejskiego nakazu zapłaty zarówno przed sądem polskim jak i przed sądem irlandzkim. Zasadą jest jednak, że pozwanie następuje przed sąd tego państwa, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (jurysdykcja ogólna, art. 2 Rozporządzenia nr 44/2001). Od tej zasady istnieje szereg wyjątków, które mogą mieć zastosowanie w Pani sprawie, a mianowicie np. pozwać można przed sąd miejsca wykonania umowy (Polska, kraj w którym powinna nastąpić spłata udzielonego kredytu). Gdyby jednak zawarła Pani umowę kredytu, która przeznaczona została na sfinansowanie zakupu rzeczy, nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, to jako konsument może Pani być pozwana wyłącznie przed sądem irlandzkim.

 

Jeśli bank doprowadzi do wydania europejskiego nakazu zapłaty, to będzie mógł następnie uzyskać stwierdzenie jego wykonalności. Sąd, który nakaz wydał, z urzędu stwierdza wykonalność nakazu, jeśli pozwany nie złożył w terminie sprzeciwu – roszczenie objęte nakazem jest wówczas traktowane jako bezsporne i może być egzekwowane w całej Unii, bez potrzeby dodatkowych potwierdzeń wykonalności w wybranym kraju wykonania. Kolejnym krokiem jest więc już egzekucja zasądzonych kwot z majątku dłużnika, a więc w grę może wchodzić zarówno zajęcie wynagrodzenia pobieranego przez dłużnika (pozwanego) w Irlandii, według przepisów tam obowiązujących (np. kwota wolna niepodlegająca zajęciu), jak i zajęcie majątku położonego w Polsce, jego sprzedaż licytacyjną etc.

 

Jeśli europejski nakaz zapłaty zostanie wydany, to powinna Pani przede wszystkim otrzymać go wraz z odpisem pozwu, co otwiera drogę do obrony i kwestionowania nakazu. Czynność techniczna doręczenia europejskiego nakazu zapłaty ma bardzo doniosłe znaczenie i aby uznać, że doręczenie było skuteczne, musi ono spełniać wiele wymogów standaryzacji unijnej, określonych w Rozporządzeniu (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (Dz. U. L 143, 30.04.2004 r., s. 15-39). W szczególności przesyłka powinna być doręczona przez listonosza. Jeśli będzie awizowana, to awizo powinno dokładnie określać, że przedmiotem doręczenia jest pismo sądowe i że wyrzucenie awizo spowoduje rozpoczęcie biegu terminów sądowych i ustawowych.

 

Środkiem zaskarżenia takiego nakazu jest sprzeciw, który pozwany może wnieść w terminie 30 dni od doręczenia mu nakazu. Dalsza problematyka zaskarżania europejskiego nakazu zapłaty nie dotyczy bezpośrednio Pani pytania. Na razie jest to tylko sytuacja hipotetyczna, że bank wszczyna procedurę sądowej windykacji, w aktualnym stanie faktycznym nie może to jeszcze nastąpić, skoro dłużnik nie jest w zwłoce z zapłatą żadnej raty kredytowej. Ponadto, zanim sprawa trafi przed sąd, polski lub irlandzki, bank z pewnością wystosuje do Pani wypowiedzenie umowy kredytowej, które stawia niespłacone raty i naliczone odsetki w stan natychmiastowej wymagalności oraz zakreśli dodatkowy termin do uregulowania długu. Aktualnie więc rozważania w tym temacie są zdecydowanie przedwczesne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »