Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak umowy z TVP a abonament RTV

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 09.07.2015

Dostałem upomnienie z poczty polskiej dotyczące nieopłaconego abonamentu RTV. Przed laty zarejestrowałem telewizor, ale nigdy nie podpisałem umowy z TVP. Czy mogę jakoś uniknąć windykacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, jeśli miał Pan zarejestrowany telewizor (rejestracji dokonuje się na poczcie), to był Pan obowiązany uiszczać abonament telewizyjny, mimo braku odrębnej umowy z Telewizją Polską. Opłata abonamentowa powinna być bowiem opłacana przez posiadacza odbiornika na konto poczty polskiej. Poczta polska, z woli samego ustawodawcy, pobiera i egzekwuje opłatę abonamentową za odbiornik radiowy lub telewizyjny.

 

Niestety Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 marca 2010 r., sygn. akt K 24/08, uznał, iż dochodzenie zarówno kary za niezarejestrowany odbiornik, jak i należności z tytułu abonamentu jest zgodne z prawem. Tym samym nie ma możliwości uniknięcia odpowiedzialności za nieziszczone opłaty abonamentowej, jeśli kiedyś zarejestrował Pan odbiornik.

 

Niemniej najpierw powinien Pan ustalić, czy roszczenie Poczty z tytułu opłat abonamentowych nie jest przedawnione. Roszczenia o zapłatę abonamentu jako roszczenia majątkowe ulegają bowiem przedawnieniu. Termin przedawnienia w tym wypadku wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności. Wezwanie skierowane do Pani obejmuje właśnie zaległość za 5 lat wstecz.

 

Nadto warto wiedzieć, iż ustawodawca przewidział krąg podmiotów, które mogą skorzystać ze zwolnienia z tej opłaty.

 

Kto jest zwolniony z obowiązku uiszczania abonamentu RTV ustawodawca wskazał w art. 4 ust. 1 ustawy o opłatach abonamentowych. Wyliczenie z art. 4 ustawy jest wyczerpujące, co oznacza, iż osoby niewymienione w tym przepisie są obowiązane do uiszczania abonamentu RTV. Niemniej zwolnienie nie przysługuje automatycznie, a od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba uprawniona na poczcie wykazała stosownym dokumentem, iż jest uprawniona do skorzystania ze zwolnienia.

 

I tak, „zwalnia się od opłat abonamentowych:

 

1) osoby, co do których orzeczono o:

 

 1. zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
 2. całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2), lub
 3. znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.3), lub
 4. trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416);

 

2) osoby, które ukończyły 75 lat;

3) osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;

4) osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);

5) osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15 %;

6) osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

7) osoby:

 

 1. które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),
 2. spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
 3. bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416),
 4. posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 5. posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252)”.

 

Nadto na podstawie ustaw szczególnych z abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnieni są:

 

 • inwalidzi wojskowi i wojenni,
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa (zgodnie z ustawą o kombatantach),
 • osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem, o których mowa w ustawie o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych.

 

Informuję, iż istnieje możliwość ubiegania się o umorzenie długu ze względu na trudną sytuację finansową czy życiową lub rozłożenia zaległości na raty (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.). Takowy wniosek należy skierować do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pocztą na adres: Departament Budżetu i Finansów w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa lub osobiście w Kancelarii Biura Rady.

 

Wniosek należy złożyć na piśmie i winien on zawierać:

 

 • imię i nazwisko / nazwę firmy/ oraz adres abonenta dłużnika,
 • NIP,
 • okres i kwotę zaległości, potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną,
 • uzasadnienie niepłacenia opłat abonamentowych.

 

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające wyjątkową sytuację finansową lub szczególne względy społeczne albo wypadek losowy (np. zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej ośrodka, zaświadczenie z urzędu pracy lub zakładu pracy o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci, zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiąganych dochodach lub kserokopię zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, upadłość lub likwidacja firmy).

 

Od decyzji rady przysługuje odwołanie. O sposobie wniesienia odwołania i terminie zostanie Pan przez radę pouczony.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • jeden - 9 =

15.04.2017

po pierwsze - TP SA , Poczta Polska SA to podmioty prawa handlowego, a więc musi być zawarta umowa ?
po drugie - brak umowy - nie płacę ?
po trzecie - nie został przeprowadzony proces kontroli używania odbiornika RTV ?
po czwarte - naruszone zostały przepisy prawa, w tym prawa europejskiego ?
po piąte - proszę poczytać przegrane sprawy przez Pocztę Polską ?
po szóste - PP nie ma prawa wydawać nakazu, Poczta Polska nie jest organem administracji publicznej ?

anty rtv

»Podobne materiały

Obciążenie kosztami egzekucji dłużnika rzeczowego

Czy komornik miał prawo obciążyć kosztem ogłoszenia dotyczącego licytacji nieruchomości osobę, która dała ową nieruchomość jako poręczenie kredytu? Dodam, że nie jest to poręczyciel kredytu, a tylko właściciel nieruchomości.

 

Uznanie amerykańskiego wyroku rozwodowego w Polsce

Czy powinnam ryzykować złożenie wniosku o uznanie orzeczenia zagranicznego – amerykańskiego wyroku rozwodowego, jeśli jedyne dokumenty rozwodowe z USA, jakie posiadam, są w wersji elektronicznej, a nie mam oryginałów w formie papierowej? Dodatkowo w tych dokumentach występuję pod nazwiskiem pa

 

Dziedziczenie przez konkubentów

Moja mama przez 30 lat żyła w konkubinacie. Wraz z partnerem wspólnie opiekowała się jego domem i ponosiła w równej części koszty remontów i wyposażenia. Ja (córka z pierwszego małżeństwa) do ostatnich dni życia ojczyma pomagałam mamie w opiece nad nim (był chory na raka), tymczasem jego synowie z p

 

Zwrot kosztów podróży dla świadka

Dostałam wezwanie do prokuratury w charakterze świadka – na konkretny dzień. Mieszkam jednak w Anglii. Czy mogę starać się o zwrot kosztów podróży? Jak to się robi?

 

Ponowne zdawanie egzaminu na prawo jazdy

Za jazdę pod wpływem alkoholu zatrzymano mi prawo jazdy kategorii B na dwa lata. W grudniu mija okres kary. Czy muszę ponownie zdawać egzamin?

 

Rejestracja jachtu jako statku pasażerskiego

Od kilku lat organizuję rejsy jachtami po jeziorze. Do tej pory wystarczyła mi zarejestrowana działalność gospodarcza, patent żeglarski i rejestracja jachtu w PZŻ. Teraz okazało się, że według Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie powinienem posiadać rejestrację taką jak na statek pasażerski, papier

 

Darowizna i sprzedaż działek ze spadku

Mój ojciec zmarł w listopadzie 2006 r. Zostałem ustawowo jedynym spadkobiercą działek budowlanych. Część ich zamierzam sprzedać – czy będę płacił podatek? Kto uiszcza taksę notarialną: kupujący czy sprzedający? Pozostałą część działek zamierzam podarować dzieciom. Czy korzystniej będzie,

 

Wynajem pracowników z branży budowlanej a podatek VAT

Obecnie przy montażu naszych urządzeń korzystamy z firm montażowych, którzy są naszymi podwykonawcami. Firmy montażowe wystawiają nam faktury z odwrotnym obciążeniem za usługi zawarte w załączniku nr 14 ustawy VAT. Chcielibyśmy od jednego naszego dostawcy usług „wynająć pracowników” i za

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »