Mamy 10 452 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakup pojazdu objętego zajęciem komorniczym

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 11.06.2010

Kilka miesięcy temu kupiłem ciężarówkę. Otrzymałem fakturę VAT. Udałem się do wydziału komunikacji w celu zarejestrowania pojazdu; otrzymałem tablice i czasowy dowód rejestracyjny. Zdążyłem już wyremontować pojazd, gdy otrzymałem z urzędu telefon, że na pojeździe jest zajęcie komornicze, auto nie powinno być w ogóle sprzedane, a ja nie dostanę dowodu rejestracji. Kontaktowałem się z komornikiem – okazało się, że faktycznie na ciężarówce ani w dokumentach nie zaznaczono, że pojazd jest przedmiotem egzekucji. Kupiłem samochód w celach zarobkowych, dokonałem jego renowacji, a teraz nie mogę z niego korzystać. Jak mogę wybrnąć z tej sytuacji?

Łukasz Poczyński

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Kwestię egzekucji z ruchomości regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.).

 

Zajęcie jest pierwszym etapem w egzekucji z ruchomości. Dokonując zajęcia ruchomości, komornik doręcza dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (art. 805 § 1 K.p.c.).

 

Skutkiem zajęcia jest to, że wierzyciel uzyskuje prawo zaspokojenia się z ruchomości, jednak dokonane zajęcie nie pozbawia dłużnika prawa własności zajętej ruchomości.

 

Zgodnie natomiast z art. 847 § 1 K.p.c. „komornik dokonuje zajęcia przez wpisanie ruchomości do protokołu zajęcia. Odpis protokołu zajęcia należy doręczyć dłużnikowi i współwłaścicielom zajętej ruchomości, którzy nie są dłużnikami”.

 

Protokół taki powinien zawierać oznaczenie miejsca i czasu dokonania czynności zajęcia, określenie osób biorących udział w czynnościach, ich wnioski i uwagi co do przebiegu czynności, w szczególności uwagi dłużnika o przysługujących prawach osób trzecich do zajętych ruchomości, ze wskazaniem adresów tych osób, wyszczególnienie zajętych ruchomości z zaznaczeniem ich cech wyróżniających i wartości (art. 853 K.p.c.), wzmiankę o odczytaniu protokołu, podpisy osób uczestniczących lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu oraz podpis komornika.

 

Z chwilą złożenia podpisu przez komornika na protokole dochodzi do zajęcia. Czynność ta ma charakter konstytutywny – wywołuje skutki prawne w momencie jego wydania. Udział dłużnika nie jest konieczny przy zajęciu. W wypadku nieobecności dłużnika przy tej czynności komornik powinien przywołać jednego lub dwóch świadków, chyba że zachodzi obawa, że wskutek upływu czasu na przywołanie świadków dojdzie do udaremnienia egzekucji (art. 812 § 2 K.p.c.).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

W przedmiotowej sprawie, żeby ustalić, kiedy dokładnie doszło do zajęcia, należałoby się przede wszystkim zapoznać z protokołem zajęcia, którego odpis powinien otrzymać dłużnik i wierzyciel.

 

Bez względu na to, czy dłużnik rozporządzi w jakiś sposób ruchomością, czy też nie, nie ma to znaczenia dla dalszego postępowania egzekucyjnego. Zgodnie bowiem z art. 848 K.p.c. „zajęcie ma ten skutek, że rozporządzenie ruchomością dokonane po zajęciu nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania, a postępowanie egzekucyjne z zajętej ruchomości może być prowadzone również przeciwko nabywcy. Przepis ten nie narusza przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze”.

 

Jak wynika z powyższego artykułu, zbycie przez dłużnika zajętej ruchomości po dokonaniu zajęcia nie ma wpływu na dalszy bieg postępowania egzekucyjnego i może być ono kontynuowane przeciwko nabywcy (art. 848 K.p.c.), którego komornik ma obowiązek poinformowania o stanie postępowania (§ 107 rozporządzenia w sprawie czynności komorników). O wykonaniu powyższego obowiązku komornik czyni wzmiankę w aktach sprawy.

 

Rozporządzenie przez dłużnika zajętą ruchomością jest, zgodnie z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego, czynnością bezwzględnie nieważną. Oznacza to, że nabywca zajętej ruchomości nie nabywa prawa własności tej ruchomości, chyba że działał w dobrej wierze. Uregulowania Kodeksu postępowania cywilnego (art. 848 zdanie 2) o rozporządzeniu zajętą ruchomością nie naruszają bowiem przepisów o ochronie nabywcy w dobrej wierze.

 

Przepisem, który reguluje kwestię nabycia ruchomości od osoby nieuprawnionej, jest art. 169 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 1 tego artykułu „jeżeli osoba nieuprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze”.

 

W dobrej wierze działa ten, kto ma błędne, ale usprawiedliwione okolicznościami przekonanie, że zbywca jest właścicielem rzeczy lub osobą upoważnioną do zbycia cudzej rzeczy. W złej wierze natomiast działa ten, kto albo wie, że zbywca nie jest osobą uprawnioną do rozporządzania rzeczą, albo wiedziałby, gdyby zachował wymaganą w danych okolicznościach staranność.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że jeśli doszło do sprzedaży samochodu po jego zajęciu przez komornika, to nabył Pan jego własność, o ile działał Pan w dobrej wierze.

 

Nabycie zajętej ruchomości przez osobę trzecią w dobrej wierze od dłużnika nie powoduje jednak ustania skutków zajęcia.

 

Nie powoduje to także wstrzymania postępowania egzekucyjnego, które może być prowadzone także przeciwko nabywcy samochodu.

 

Nabywca powołujący się na nabycie ruchomości w dobrej wierze może jednak domagać się ochrony swych praw do zajętej ruchomości tak jak osoba trzecia, przez wytoczenie powództwa z art. 841 K.p.c.

 

Zgodnie z tym artykułem „osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa”.

 

Powództwo o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji stanowi środek merytorycznej obrony osoby trzeciej, której prawa zostały przez egzekucję naruszone. Podstawa do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji zachodzi wówczas, gdy w toku zajęcia zostały naruszone prawa osoby trzeciej (np. dana rzecz jest własnością tej osoby), przy czym, co się podkreśla w piśmiennictwie, chodzi o naruszenie, w którym doszło do zajęcia takiego składnika majątkowego, z którego wierzyciel nie ma prawa zaspokoić swojej wierzytelności.

 

Jak zauważył Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23.04.1998 r. (sygn. akt I CKN 628/97), „prawo własności przedmiotu uzasadnia bezwarunkowo powództwo z art. 841 k.p.c.”

 

Powództwo należy wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. W literaturze wyrażany jest pogląd, że miesięczny termin do wytoczenia powództwa o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji ma charakter materialnoprawny i dlatego nie podlega przywróceniu. Powództwo z art. 841 K.p.c. najpóźniej można wytoczyć do chwili zakończenia postępowania egzekucyjnego. Radzę więc, aby razem z pozwem złożył Pan do sądu wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

 

Stronami w procesie o zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji jest osoba trzecia jako powód i wierzyciel jako pozwany, a także w sytuacji, gdy dłużnik zaprzecza prawom osoby trzeciej do zajętego przedmiotu, pozwanym obok wierzyciela będzie również dłużnik.

 

W przypadku wielości wierzycieli w egzekucji osoba trzecia występująca z roszczeniem o zwolnienie od egzekucji pozywa wszystkich wierzycieli łącznie.

 

Zanim jednak zdecyduje się Pan wnieść powództwo, proponuję wystosować pismo do wierzyciela, by ten zwolnił zajęty przedmiot, a w uzasadnieniu tego pisma przedstawić wierzycielowi wyczerpującą uzasadnienie tego zwolnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Kupno mieszkania obciążonego hipoteką

Kupuję mieszkanie o wartości 300 000 zł, obciążone hipoteką zabezpieczającą kredyt o bieżącej wartości 250 000 zł. Sprzedający dostanie więc ode mnie 50 000 zł, resztę wpłacę do banku. Bank, w którym sprzedający ma kredyt, wystawił pismo, w którym zobowiązuje się do zwolnienia hipoteki pod warunkiem całkowitej spłaty kredytu, przy czym ja mam dokonać przelewu na specjalnie utworzone tzw. konto techniczne. W piśmie jest informacja, że z tego konta pieniądze mogą zostać następnie przeznaczone tylko na spłatę kredytu i nie mogą być pobrane przez kredytobiorcę. Jest tam jednak jeszcze wzmianka mówiąca, że kredytobiorca musi wydać osobno dyspozycję spłaty kredytu ze środków zgromadzonych (czyli przelanych przeze mnie) na tymże koncie technicznym. Taki obowiązek sprzedającego oczywiście zostanie wpisany do aktu notarialnego. Bank poinformował mnie jednak, że w przypadku niewydania takiej dyspozycji pieniądze z tego konta technicznego nie mogą zostać pobrane w całości samodzielnie przez bank; w takiej sytuacji bank będzie pobierał środki z tego konta zgodnie z harmonogramem kredytu i oczywiście nie zwolni hipoteki. Jak mogłabym się zabezpieczyć przed taką sytuacją? Myślałam o uzyskaniu pełnomocnictwa od kredytobiorcy, ale może ono być w każdej chwili odwołane…

Kłopoty ze spłatą kredytu samochodowego

Mam komornika na koncie z powodu niespłaconego kredytu. Mam też samochód, którego współwłaścicielem w 49% jest inny bank (tu raty spłacam regularnie). Czy w tym przypadku komornik może odebrać mi samochód? Mam też pytanie, czy mogę sprzedać samochód żonie (mamy rozdzielność), zanim komornik się nim zainteresuje?

Czy komornik może zająć samochód kupiony od męża?

Mam z mężem od początku małżeństwa rozdzielność majątkową. Rok temu kupiłam od niego samochód (za gotówkę, zapłaciłam podatek), ale go nie przerejestrowałam. Mąż ma spore długi. Kilka dni temu, gdy byłam w pracy, do domu przyszedł komornik i powiedział mężowi, że zajmuje samochód. Komornik o niczym mnie nie powiadomił. Czy może on zająć auto i je zlicytować, mimo że widział umowę sprzedaży i dowód zapłaty podatku? Czy mogę, udając niewiedzę, sprzedać teraz samochód za cenę rynkową?

Działka ze wszczętą egzekucją komorniczą

Zamierzam kupić działkę ze wszczętą egzekucją komorniczą (wpis w księgach wieczystych). Jakich formalności muszę dopilnować, by zakup takiej nieruchomości był dla mnie w 100% bezpieczny? Kto ma spłacić dług z tej działki – ja czy sprzedający? Czego powinienem oczekiwać i na co uważać?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »