Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zakończenie egzekucji komorniczej alimentów po wyroku o podwyższeniu alimentów

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 29.02.2020

Od 2004 r. płacę alimenty przez komornika. W styczniu 2019 r. zapadł nowy wyrok: „Zasądzam alimenty w wysokości …, a to w miejsce alimentów zasądzonych w 1998 r., począwszy od 10.11.2018”. Obecna sytuacja przedstawia się następujący: płacę część komornikowi, a resztę wierzycielce. Tydzień temu otrzymałem wniosek o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzycielki złożony komornikowi – wierzycielka złożyła wniosek w momencie, gdy wszystkie alimenty z wyroku ze stycznia 2019 zostały uregulowane w całości, z nadwyżką. Jeśli rozumuję prawidłowo, to tytuł wykonawczy z 2008 roku utracił moc, bo został zastąpiony nowym, ze stycznia 2019 roku. Wobec tego egzekucja w oparciu o tytuł z 2004 r. powinna zostać zakończona. Do wszczęcia nowej brak podstaw, bo nie mam zaległości. Jak zakończyć tę egzekucje raz na zawsze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zakończenie egzekucji komorniczej alimentów po wyroku o podwyższeniu alimentów

Fot. Fotolia

Nowy wyrok w sprawie podwyższenia alimentów

Jeśli wydany został wyrok podnoszący wysokość alimentów, oznacza to, że od dnia wskazanego w wyroku (zazwyczaj od dnia złożenia pozwu) jest Pan zobowiązany uiszczać wyższą kwotę alimentów. O obowiązku tym matka dziecka z pewnością poinformowała komornika, przedkładając mu orzeczenie. De facto podwyższenie alimentów nie ma wpływu na bieg postępowania egzekucyjnego w części zaległości alimentacyjnych za okres sprzed podwyżki. Za okres do dnia wskazanego w wyroku zmieniającym orzeczenie zobowiązany komornik dokona egzekucji kwoty zasądzonej według pierwotnego wyroku.

 

Oczywiście jeśli zaległości są uregulowane, to w tym zakresie komornik nie będzie już Pana windykował. Jednak fakt wydania nowego wyroku nie kończy postępowania egzekucyjnego. Postępowanie toczy się bowiem dalej z tym zastrzeżeniem, iż od daty wskazanej w wyroku pobierane są alimenty w wyższej wysokości.

 

Potrzebne oświadczenie wierzycielki, aby komornik zakończył egzekucję

Co może Pan zrobić? Jeżeli spłacił Pan zaległości nie za pośrednictwem komornika, a bezpośrednio do rąk matki dziecka, to musi Pan przedłożyć komornikowi pisemne oświadczenie matki dziecka, że otrzymała ona od Pana całość zaległych alimentów lub też poprosić ją, by sama złożyła takie oświadczenie komornikowi. Bez takiego oświadczenia komornik nadal będzie prowadził egzekucję w tym zakresie.

 

Organ egzekucyjny zakończy egzekucję i umorzy prowadzone postępowanie w całości lub części na wniosek wierzyciela:

 

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel; jednakże w sprawach, w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji;

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc;

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

 

Tak więc do zakończenia egzekucji wobec Pana konieczne jest złożenie stosownego wniosku przez wierzyciela, czyli matkę dziecka. Pańska wola, a nawet dowody przedłożone przez Pana nie mają wpływu na decyzję komornika. Komornik jest bowiem tylko organem prowadzącym egzekucję, ale jej dysponentem (gospodarzem) jest wyłącznie wierzyciel i tylko od jego woli zależy, czy postępowanie ulegnie zakończeniu jeśli doszło do spłaty zaległości, a aktualne alimenty mogą być płacone bezpośrednio do rąk wierzyciela. Pan ze swej strony może jedynie przekazać komornikowi kopie potwierdzeń przelewów należnych alimentów lub pokwitowań wierzycielki, iż pieniądze otrzymywała do rąk własnych.

 

Proszę pamiętać, że jeżeli dokonywał Pan wpłat wierzycielce i ta złoży wniosek o zakończenie egzekucji w związku z zapłatą zaległych należności, to będzie Pan ponosił koszty egzekucji w niższej wysokość. Zgodnie bowiem z art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach i egzekucji w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych – w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

Tak więc zakończenie postępowania może nastąpić tylko na wniosek wierzycielki, czyli to z nią musi się Pan porozumieć, by komornik mógł zakończyć swoje czynności.

 

Wierzyciel, który bez potrzeby powoduje wszczęcie egzekucji

W swych uchwałach Sąd Najwyższy wielokrotnie wskazywał, że dłużnik, przeciwko któremu wszczęta została egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie zaspokajał alimenty w terminie i wysokości określonej w tytule wykonawczym, może skutecznie – stosownie do okoliczności – w drodze skargi kwestionować czynności komornika w zakresie obciążenia go kosztami egzekucyjnymi w oparciu o art. 767, 770 K.p.c. (uchwała z dnia 27 listopada 1986 r., sygn. akt. III CZP 40/86.)

 

W orzeczeniu z dnia 9 września 1987 r., sygn. akt. III CRN 233/87 (OSNCP 1989, nr 10, poz. 161 Sąd Najwyższy wskazał – wierzyciel, który bez potrzeby powoduje wszczęcie egzekucji, gdy dłużnik z tytułem wykonawczym dobrowolnie świadczy alimenty w wymaganej wysokości i ustalonym terminie, sam powinien ponieść wywołane tym postępowaniem koszty egzekucyjne, przysługujące organowi egzekucyjnemu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus 10 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki