Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie komornicze a opłata za DPS

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 04.10.2018

Jestem pracownikiem socjalnym domu pomocy społecznej. Jeden z mieszkańców nie jest w stanie płacić całej kwoty za DPS – zgodnie z decyzją o odpłatności wydaną przez OPS – gdyż ma zajęcie komornicze. Czy ośrodek pomocy społecznej może odmówić wniesienia opłaty zastępczej za mieszkańca? Dla przykładu: gdyby ten nasz podopieczny opłacił swój koszt utrzymania, to zostałoby mu do dyspozycji jakieś 4 zł, ale pomocy społecznej to nie interesuje. Co mamy zrobić w tej sytuacji?

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

W poruszonej przez Panią sprawie musimy się odwołać w pierwszej kolejności do brzmienia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016.0.930).

 

Przede wszystkim opłatę zastępczą za pobyt pensjonariusza DPS uiszcza gmina, ale jedynie w sytuacji, gdy ten konkretny pensjonariusz, ewentualnie jego członkowie rodziny mają prawnie określony obowiązek opłaty o oznaczonej wysokości, ale go nie realizują. Zasadniczo konkretyzacja taka powinna nastąpić w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej. Obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania osoby korzystającej z DPS przez np. członków rodziny tej osoby powinien zostać określony już w decyzji o skierowaniu do DPS i o ustaleniu opłaty za pobyt. Zatem nawet udokumentowana okoliczność odmowy zawarcia umowy o ustaleniu opłaty za pobyt mieszkańca w DPS, o której stanowi art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, przez osobę wskazaną w art. 61 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, nie może stanowić wyłącznej podstawy do wydania decyzji o obowiązku zwrotu przez taką osobę na rzecz gminy części opłaty ponoszonej przez gminę – osoba ta musi być wymieniona w decyzji wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy są nimi w kolejności: mieszkaniec domu pomocy społecznej, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Przyjęta zasada kolejności w ww. przepisie oznacza, że w sytuacji, gdy osoba umieszczona w domu pomocy społecznej nie jest w stanie ponosić kosztów pobytu w placówce, obowiązek wnoszenia opłat spoczywa na małżonku, w następnej kolejności na zstępnych, w dalszej kolejności na wstępnych, a jeszcze w dalszej – na gminie, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. A zatem nie można gminy obciążać obowiązkiem opłat zastępczych w sytuacji, gdy opłata osób zobowiązanych nie jest określona decyzją administracyjną. Aby mówić o opłacie zastępczej, musi być uprzednio ustalona opłata podstawowa (pierwotna) – tak przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22.12.2011 r. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych w tym celu kwot.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Teraz co do dochodu osoby przebywającej w DPS podlegającemu potrąceniu na poczet opłaty za pobyt w DPS: Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej dochód jest interpretowany jako dochód, który dana osoba posiada bez potrąceń komorniczych. Nie podlegają egzekucji komorniczej w ogóle świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Zatem za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Ponadto do dochodu ustalonego zgodnie opisanymi wyżej zasadami nie wlicza się:

 

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

Niestety zajęcia komornicze są wliczane do dochodu i od tego jest liczone 70% kosztów pobytu w DPS. Obliczając więc maksymalną kwotę ceny, jaką powinien ponieść pensjonariusz DPS-u, najpierw od kwoty wynagrodzenia trzeba odjąć kwotę należności egzekwowanych przez komornika na rzecz innych osób, i dopiero od takiej kwoty obliczyć 70% stanowiące cenę pobytu. Czyli należy liczyć 70% od wartości pomijającej wysokość zajętej np. emerytury przez komornika.

 

W przypadku świadczeń emerytalno-rentowych należy wskazać na kwoty wolne od potrąceń. Emerytowi lub renciści po zajęciu przez komornika powinno pozostać przynajmniej:

 

  • 20 proc. najniższej emerytury lub renty (w zależności od tego, jaki rodzaj świadczenia pobiera dana osoba) w przypadku potrąceń z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
  • 50 proc. najniższej emerytury lub renty przy potrącaniu należności z tytułu alimentów,
  • 60 proc. najniższej emerytury lub renty w przypadku potrącania świadczeń wypłaconych w kwocie zaliczkowej; nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń; nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych i świadczeń rodzinnych; świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego; zasiłków wypłacanych z tytułu pomocy społecznej oraz zasiłków stałych lub okresowych wypłacanych z pomocy społecznej w czasie, gdy osoba korzystająca z tych zasiłków miała prawo do emerytury lub renty; zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych wypłaconych za okres, kiedy bezrobotny miał prawo do emerytury lub renty.

 

Z emerytury lub renty komornik może natomiast potrącić:

 

  • 65 proc. emerytury lub renty w przypadku opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
  • 60 proc. emerytury lub renty na rzecz alimentów;
  • 50 proc. na poczet egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
  • 50 proc. emerytury lub renty w razie potrącania świadczeń wypłaconych w kwocie zaliczkowej; nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń; nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych i świadczeń rodzinnych; świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego; zasiłków wypłacanych z tytułu pomocy społecznej oraz zasiłków stałych lub okresowych wypłacanych z pomocy społecznej w czasie, gdy osoba korzystająca z tych zasiłków miała prawo do emerytury lub renty; zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych wypłaconych za okres, kiedy bezrobotny miał prawo do emerytury lub renty;
  • 25 proc. w przypadku innych należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych niż wyżej wymienione.


Warto wiedzieć, że w przypadku zbiegu kilku postępowań komornik nie może zabrać ze świadczenia więcej niż 25 proc.

 

Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której pensjonariusz DPS-u nie jest w stanie poradzić sobie z płatnością za swój pobyt, wówczas DPS może zwrócić się do MOPS-u o zastępcze wnoszenie opłaty. Dobrze byłoby, aby wcześniej rzeczony pensjonariusz, którego dotknął problem zajęcia komorniczego, zwrócił się do MOPS o częściowe zwolnienie z odpłatności (np. 65%) za pobyt w DPS-ie , na okres zajęcia komorniczego, tak aby miesięcznie mógł on dysponować kwotą 150-200 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX minus cztery =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Obiady w szkole – czy mogę starać się o zwrot pieniędzy?

Na początku miesiąca opłaciłam posiłki dla dziecka w szkole (z góry za cały miesiąc). Dowiedziałam się jednak, że mogę starać się o dofinansowanie z ośrodka pomocy. Uzyskałam to świadczenie, ale teraz nie wiem, jak odzyskać wpłacone przeze mnie pieniądze. Proszę o pomoc.  

Jak możemy zapewnić opiekę ojcu?

Nasz ojciec jest alkoholikiem. Ostatnio przez nałóg trafił dwa razy do szpitala psychiatrycznego. Niedługo z niego wychodzi, jednak ja i brat nie możemy go wziąć pod swoje dachy. Ja możemy mu zapewnić opiekę? Czy ma szansę na miejsce w DPS-ie? Jakich dokumentów potrzebujemy i kto ponosi

Czy dziecko pominięte przy darowiźnie ponosi koszty pobytu rodziców w domu opieki?

Rodzice dwojga dorosłych dzieci przekazali notarialnie w formie darowizny jednemu z nich mieszkanie. Drugie dziecko zostało pominięte. Czy w przypadku pobytu rodziców w DPS koszty ponosić będzie także pominięta osoba?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »