Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie komornicze a opłata za DPS

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 04.10.2018

Jestem pracownikiem socjalnym domu pomocy społecznej. Jeden z mieszkańców nie jest w stanie płacić całej kwoty za DPS – zgodnie z decyzją o odpłatności wydaną przez OPS – gdyż ma zajęcie komornicze. Czy ośrodek pomocy społecznej może odmówić wniesienia opłaty zastępczej za mieszkańca? Dla przykładu: gdyby ten nasz podopieczny opłacił swój koszt utrzymania, to zostałoby mu do dyspozycji jakieś 4 zł, ale pomocy społecznej to nie interesuje. Co mamy zrobić w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W poruszonej przez Panią sprawie musimy się odwołać w pierwszej kolejności do brzmienia ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016.0.930).

 

Przede wszystkim opłatę zastępczą za pobyt pensjonariusza DPS uiszcza gmina, ale jedynie w sytuacji, gdy ten konkretny pensjonariusz, ewentualnie jego członkowie rodziny mają prawnie określony obowiązek opłaty o oznaczonej wysokości, ale go nie realizują. Zasadniczo konkretyzacja taka powinna nastąpić w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 ww. ustawy o pomocy społecznej. Obowiązek partycypowania w kosztach utrzymania osoby korzystającej z DPS przez np. członków rodziny tej osoby powinien zostać określony już w decyzji o skierowaniu do DPS i o ustaleniu opłaty za pobyt. Zatem nawet udokumentowana okoliczność odmowy zawarcia umowy o ustaleniu opłaty za pobyt mieszkańca w DPS, o której stanowi art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, przez osobę wskazaną w art. 61 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, nie może stanowić wyłącznej podstawy do wydania decyzji o obowiązku zwrotu przez taką osobę na rzecz gminy części opłaty ponoszonej przez gminę – osoba ta musi być wymieniona w decyzji wydanej na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy są nimi w kolejności: mieszkaniec domu pomocy społecznej, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, małżonek, zstępni przed wstępnymi oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Przyjęta zasada kolejności w ww. przepisie oznacza, że w sytuacji, gdy osoba umieszczona w domu pomocy społecznej nie jest w stanie ponosić kosztów pobytu w placówce, obowiązek wnoszenia opłat spoczywa na małżonku, w następnej kolejności na zstępnych, w dalszej kolejności na wstępnych, a jeszcze w dalszej – na gminie, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. A zatem nie można gminy obciążać obowiązkiem opłat zastępczych w sytuacji, gdy opłata osób zobowiązanych nie jest określona decyzją administracyjną. Aby mówić o opłacie zastępczej, musi być uprzednio ustalona opłata podstawowa (pierwotna) – tak przyjął Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22.12.2011 r. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych w tym celu kwot.

 

Teraz co do dochodu osoby przebywającej w DPS podlegającemu potrąceniu na poczet opłaty za pobyt w DPS: Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej dochód jest interpretowany jako dochód, który dana osoba posiada bez potrąceń komorniczych. Nie podlegają egzekucji komorniczej w ogóle świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Zatem za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Ponadto do dochodu ustalonego zgodnie opisanymi wyżej zasadami nie wlicza się:

 

1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2) zasiłku celowego;

3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4) wartości świadczenia w naturze;

5) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

6) dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

Niestety zajęcia komornicze są wliczane do dochodu i od tego jest liczone 70% kosztów pobytu w DPS. Obliczając więc maksymalną kwotę ceny, jaką powinien ponieść pensjonariusz DPS-u, najpierw od kwoty wynagrodzenia trzeba odjąć kwotę należności egzekwowanych przez komornika na rzecz innych osób, i dopiero od takiej kwoty obliczyć 70% stanowiące cenę pobytu. Czyli należy liczyć 70% od wartości pomijającej wysokość zajętej np. emerytury przez komornika.

 

W przypadku świadczeń emerytalno-rentowych należy wskazać na kwoty wolne od potrąceń. Emerytowi lub renciści po zajęciu przez komornika powinno pozostać przynajmniej:

 

  • 20 proc. najniższej emerytury lub renty (w zależności od tego, jaki rodzaj świadczenia pobiera dana osoba) w przypadku potrąceń z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
  • 50 proc. najniższej emerytury lub renty przy potrącaniu należności z tytułu alimentów,
  • 60 proc. najniższej emerytury lub renty w przypadku potrącania świadczeń wypłaconych w kwocie zaliczkowej; nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń; nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych i świadczeń rodzinnych; świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego; zasiłków wypłacanych z tytułu pomocy społecznej oraz zasiłków stałych lub okresowych wypłacanych z pomocy społecznej w czasie, gdy osoba korzystająca z tych zasiłków miała prawo do emerytury lub renty; zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych wypłaconych za okres, kiedy bezrobotny miał prawo do emerytury lub renty.

 

Z emerytury lub renty komornik może natomiast potrącić:

 

  • 65 proc. emerytury lub renty w przypadku opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym albo zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
  • 60 proc. emerytury lub renty na rzecz alimentów;
  • 50 proc. na poczet egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym bądź zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym;
  • 50 proc. emerytury lub renty w razie potrącania świadczeń wypłaconych w kwocie zaliczkowej; nienależnie pobranych emerytur, rent i innych świadczeń; nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych lub pielęgnacyjnych i świadczeń rodzinnych; świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego; zasiłków wypłacanych z tytułu pomocy społecznej oraz zasiłków stałych lub okresowych wypłacanych z pomocy społecznej w czasie, gdy osoba korzystająca z tych zasiłków miała prawo do emerytury lub renty; zasiłków i świadczeń dla bezrobotnych wypłaconych za okres, kiedy bezrobotny miał prawo do emerytury lub renty;
  • 25 proc. w przypadku innych należności egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych niż wyżej wymienione.

 

Warto wiedzieć, że w przypadku zbiegu kilku postępowań komornik nie może zabrać ze świadczenia więcej niż 25 proc.

 

Jeżeli dochodzi do sytuacji, w której pensjonariusz DPS-u nie jest w stanie poradzić sobie z płatnością za swój pobyt, wówczas DPS może zwrócić się do MOPS-u o zastępcze wnoszenie opłaty. Dobrze byłoby, aby wcześniej rzeczony pensjonariusz, którego dotknął problem zajęcia komorniczego, zwrócił się do MOPS o częściowe zwolnienie z odpłatności (np. 65%) za pobyt w DPS-ie , na okres zajęcia komorniczego, tak aby miesięcznie mógł on dysponować kwotą 150-200 zł.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - 0 =

»Podobne materiały

Wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej

Wuj jest osobą schorowaną (po udarze) i niemającą dzieci. Jak napisać wniosek o przyjęcie go do domu pomocy społecznej? Wiem, że wuj powinien wyrazić na to zgodę, lecz ze względu na stan zdrowia nie może. Co robić?  

 

Opłata za DPS

Moja matka od niedawna przebywa w domu pomocy społecznej. Po odliczeniu kwoty, którą pokryje z własnej emerytury, pozostałe do zapłacenia jeszcze 2060 zł miesięcznie. Czy to ja muszę wnosić opłatę za DPS? Dodam, że od ponad dwudziestu lat mieszkam w Niemczech i nie mam obywatelstwa polskiego.

 

Odmowa MOPS dopłaty do DPS

Kuzyn mojego męża jest niepełnosprawny intelektualnie. Sprzedał rok temu mieszkanie, a mój syn zaciągnął kredyt i dzięki temu za sumę zakupu i kredytu syn zakupił na siebie mieszkanie, w którym obecnie mieszka i jest zameldowany chory kuzyn. Jego stan zdrowia wymaga jednak całodobowej pomocy, a my p

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »