.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wywiad środowiskowy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 27.11.2012

Mój ojciec jest chory na schizofrenię, chodzi do psychiatry. Jest komunikatywny, radzi sobie, ale nie potrafi zarządzać własnymi pieniędzmi – większość wydaje na papierosy. Trochę pieniędzy przekazuje mi na opłaty (mieszkamy razem). MOPS przydzielił ojcu obiady, które mają być dostarczane do domu. Tak naprawdę tata wcale nie potrzebuje tych obiadów – ja dbam o zaopatrzenie domu. Ojciec ma wysoką emeryturę, więc ma płacić za obiady. Teraz MOPS chce przeprowadzić wywiad środowiskowy. Dobrze zarabiam, odkładam pieniądze, bo chcę wyprowadzić się z domu. Czy MOPS może kazać mi pokrywać koszty ww. obiadów? Czy muszę zgodzić się na wywiad środowiskowy i podać im kwotę mojego wynagrodzenia? Czy mogę zakwestionować sens dostarczania obiadów do domu, skoro ojciec może sam o siebie zadbać w tej kwestii? Te obiady są zwykłą zachcianką, a nie jego faktyczną potrzebą.

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Według ustawy o pomocy społecznej:

 

„Art. 11. 1. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

 

2. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

3. W przypadku odmowy przyznania albo ograniczenia wysokości lub rozmiaru świadczeń z pomocy społecznej należy uwzględnić sytuację osób będących na utrzymaniu osoby ubiegającej się o świadczenie lub korzystającej ze świadczeń.

 

Art. 12. W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia”.

 

Przepisy ustawy nie przewidują obciążenia członka rodziny opłatami za obiady. Być może w gminie obowiązują inne zasady, ale przepisy ustawy nie przewidują odpłatności.

 

Przepisy wskazują, że MOPS może odmówić świadczenia, jeśli uzna, że sytuacja uprawnionego jest korzystna na tyle, że może on – w tym wypadku Pana ojciec – zapewnić je sobie we własnym zakresie. Nie ma jednak przepisów umożliwiających zobowiązanie syna uprawnionego do odpłatności za obiady.

 

Odpowiadając na pytanie: może Pan odmówić podania swoich zarobków. MOPS może odmówić świadczenia. Dokonanie analizy sytuacji osoby ubiegającej się o wsparcie wygląda tak: po zgromadzeniu wszystkich wymaganych dokumentów, łącznie z rodzinnymi wywiadami środowiskowymi (osób zobowiązanych do alimentacji), pracownik socjalny analizuje sytuację rodzinną (pod kątem zapewnienia opieki przez rodzinę) i zdrowotną osoby ubiegającej się o przyznanie usług opiekuńczych, a potem wnioskuje o przyznanie tej formy pomocy bądź jej odmowę.

 

Wywiad środowiskowy powinien zawierać diagnozę sytuacji osoby/ rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy oraz wnioski pracownika socjalnego w kwestii zasadności ubiegania się o przyznanie usług opiekuńczych. Na podstawie zebranych dokumentów i oceny sytuacji osoby starszej pracownik socjalny zobowiązany jest do przygotowania propozycji planu pomocy obejmującego m.in.:

 

  • indywidualny zakres usług opiekuńczych, opracowany z udziałem osoby starszej oraz realizatora usług,
  • wymiar usług (ilość godzin dziennie, ilość dni świadczenia usług w tygodniu),
  • wysokość odpłatności (zgodne z prawem lokalnym),
  • zakres i formy pracy socjalnej, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi pracy socjalnej.

 

Być może obecnie są jakieś inne przesłanki do wywiadu środowiskowego, np. zapewnienie opieki czy innych usług specjalistycznych.

 

Generalnie może Pan odmówić składania oświadczenia.

 

Każdy z podanych przez Pana argumentów spowoduje, że ojciec zapewne otrzyma odmowną decyzję w jakiejkolwiek formie pomocy z MOPS.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton