.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odmowa wypłaty nagrody jubileuszowej dla pielęgniarki

Autor: Elżbieta Kaczmarek • Opublikowane: 30.06.2021 • Zaktualizowane: 30.06.2021

Jestem pielęgniarką, pracuję na umowę o pracę w szpitalu, mam przepracowane 25 lat. Pracodawca nie wypłacił mi nagrody jubileuszowej, twierdząc, że według nowych przepisów muszę mieć 5 lat przepracowanych u jednego pracodawcy, a skoro w tym czasie zmieniłam miejsce pracy, to nagroda przepada. Rzeczywiście tak było w moim przypadku, ale nie chce mi się wierzyć, że zmieniając na krótko miejsce pracy, straciłam prawo do nagrody. Czy pracodawca ma rację? To szpital publiczny.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odmowa wypłaty nagrody jubileuszowej dla pielęgniarki

Warunki przyznania nagrody jubileuszowej

Nagroda jubileuszowa jest świadczeniem jednorazowym przysługującym pracownikowi z tytułu pozostawania w zatrudnieniu przez określony czas i ma charakter fakultatywny. Pracodawca ma obowiązek wypłaty tej nagrody, jeśli prawo do niej wynika z przepisów szczególnych lub gdy przewidują ją przepisy wewnątrzzakładowe (układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania). Takim przepisem szczególnym jest art. 62 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.; dalej „u.dz.l.”). Zgodnie z tym przepisem za długoletnią pracę pracownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:

 

  • 75% miesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy;
  • 100% miesięcznego wynagrodzenia – po 25 latach pracy;
  • 150% miesięcznego wynagrodzenia – po 30 latach pracy;
  • 200% miesięcznego wynagrodzenia – po 35 latach pracy;
  • 300% miesięcznego wynagrodzenia – po 40 latach pracy.

 

Szczegółowe warunki przyznania nagrody jubileuszowej w danym zakładzie pracy

Z kolei art. 64 u.dz.l. stanowi, że ustalanie okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej, a także szczegółowe zasady jej obliczania i wypłacania regulują przepisy o wynagrodzeniu obowiązujące u danego pracodawcy.

 

Ustawa o działalności leczniczej nie zawiera zatem szczegółowych zasad obliczania i wypłacania nagrody jubileuszowej, lecz pozostawia w tym względzie swobodę pracodawcy, który powinien te kwestie określić w obowiązujących w danym zakładzie przepisach płacowych.

 

Prawo do nagrody jubileuszowej nabywa pracownik, który w czasie zatrudnienia spełni przesłankę posiadania odpowiedniego stażu pracy. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 21 maja 1991 r., sygn. akt I PZP 16/91 – pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi podjęcia zatrudnienia.

 

Kiedy nagroda jubileuszowa staje się wymagalna?

Nagroda jubileuszowa staje się wymagalna niezwłocznie po nabyciu do niej prawa i od tej chwili należą się odsetki, choćby pracownik później wykazał okoliczności stanowiące przesłanki uprawniające do nagrody, a pracodawcy nie można było przypisać winy za opóźnienie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1999 r. sygn. akt I PKN 189/99).

 

Jest Pani pracownikiem podmiotu leczniczego – szpitala. Pracodawca nie wypłacił Pani nagrody za 25 lat pracy, wskazując, że do nabycia prawa do nagrody wymagane jest posiadanie pięcioletniego stażu pracy w tym szpitalu.

 

Nagroda jubileuszowa dla pracownika podmiotu leczniczego

Przepisy ustawy o działalności leczniczej nie określają zasad i trybu nabywania prawa do nagrody jubileuszowej przez pracowników podmiotów leczniczych, która co do zasady ma charakter fakultatywny. Wyjątek w tym zakresie stanowią jedynie pracownicy tzw. ZOZ-ów, którym prawo do nagrody gwarantuje art. 62 u.dz.l. Szczegółowe zasady wypłacania tego składnika wynagrodzenia muszą być jednak dookreślone w przepisach wewnątrzzakładowych.

 

Aby udzielić jednoznacznej odpowiedzi, czy faktycznie nie nabyła Pani prawa do nagrody jubileuszowej, musiałabym zapoznać się z treścią przepisów płacowych (regulaminu wynagradzania albo zakładowego układu zbiorowego pracy) obowiązującego w Pani szpitalu. Pracodawca powinien udostępnić Pani ten dokument do wglądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl