.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kiedy można wymeldować członka rodziny który nie mieszka w domu?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 15.04.2010 • Zaktualizowane: 29.01.2022

W domu rodzinnym, który otrzymaliśmy od moich rodziców, od wielu lat zameldowana jest moja siostra. Nie mieszka ona w tym domu i nie przebywa ona pod adresem swojego zameldowania. W urzędzie powiedziano mi, że tylko siostra może się wymeldować, a jej wymeldowanie przeze mnie jest możliwe tylko, jeśli podam jej nowy adres (którego nie znam). Proszę o informacje jak wymeldować osobę która nie mieszka w domu, oraz kiedy można wymeldować członka rodziny bez jego zgody? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy można wymeldować członka rodziny który nie mieszka w domu?

Niedopełnienie obowiązku wymeldowania się po opuszczeniu miejsca pobytu stałego

Z artykułu 15 ust. 1 ustawy wynika, że obowiązek wymeldowania się ma osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące. Wymeldowania dokonuje się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Niewykonanie obowiązku meldunkowego, w tym przypadku obowiązku wymeldowania się, jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 147 § 1 Kodeksu wykroczeń „kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

Zawiadomienie przez właściciela mieszkania właściwego organu gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby oraz o opuszczeniu przez nią lokalu

Jeżeli osoba, która opuściła miejsce swojego pobytu stałego, nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego, obowiązek zawiadomienia właściwych organów gminy obciąża podmioty posiadające określone prawo do lokalu, w którym osoba, która nie dopełniła swego obowiązku meldunkowego, zamieszkiwała. Zgodnie z art. 29 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest „obowiązany do zawiadamiania właściwego organu gminy o stałym lub czasowym pobycie innej osoby w ich lokalach (pomieszczeniach) oraz o opuszczeniu przez nią tego lokalu (pomieszczenia), jeżeli osoba ta nie dopełniła obowiązku meldunkowego. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie po upływie terminu określonego do wykonania obowiązku meldunkowego”.

Wniosek o wymeldowanie osoby która bez wymeldowania się opuściła swoje dotychczasowe miejsce pobytu stałego

Wraz z zawiadomieniem właściciel lokalu powinien złożyć wniosek o wymeldowanie osoby, która bez wymeldowania się opuściła swoje dotychczasowe miejsce pobytu stałego. Podstawą prawną takiego wniosku jest art. 15 ust. 2 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z nim „organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się”. Osobą uprawnioną do złożenia wniosku jest strona, czyli zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Oczywiście osobą uprawnioną jest niewątpliwie właściciel lokalu.

Należy więc złożyć w odpowiednim z uwagi na miejsce położenia lokalu wydziale meldunkowym gminy wniosek o dokonanie wymeldowania siostry. Wniosek ten powinien zawierać wskazanie siostry z imienia i nazwiska, a jeżeli jest to możliwe, wskazanie także jej aktualnego adresu zamieszkania. Do wniosku powinien być także dołączony tytuł prawny do lokalu, np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny darowizny. Właściwe w sprawie przepisy nie przewidują, aby wnioskodawca miał obowiązek wskazania adresu zamieszkania (zameldowania) czy też numeru telefonu osoby, która ma być wymeldowana. Takie żądania nie znajdują więc uzasadnienia w przepisach prawnych. Należy zauważyć, że organ administracyjny nie dokona wymeldowania wskazanej we wniosku osoby w oparciu tylko o twierdzenia wniosku. W celu ustalenia, czy rzeczywiście Pana siostra nie zamieszkuje w przedmiotowym mieszkaniu, organ administracji przeprowadzi postępowanie dowodowe. Polegać ono będzie na przesłuchaniu świadków, dokonaniu oględzin. Urząd gminy prowadzi postępowanie administracyjne na podstawie obowiązujących przepisów, przeprowadzona zostaje kontrola meldunkowa przez organ policji, jak również oględziny miejsca w celu zbadania, czy dana osoba przebywa w lokalu mieszkalnym. Postępowanie dowodowe winno wykazać, że osoba, która ma być wymeldowana, faktycznie nie mieszka w lokalu i dobrowolnie opuściła lokal. W wyniku oceny zebranego materiału dowodowego orzeka się o wymeldowaniu w formie decyzji administracyjnej.

Czy organ gminy wydający decyzję w kwestii wymeldowania musi ją uzasadnić i wskazać podstawy jej podjęcia?

Dopiero jeśli wynik postępowania dowodowego potwierdzi Pana twierdzenia, organ administracji dokona wymeldowania w drodze decyzji administracyjnej.

 

W tym miejscu warto przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18.09.2007 r. (sygn. akt III SA/Lu 245/07), zgodnie z którym „długotrwały, utrzymujący się przez kilka lat stan faktyczny, w którym osoba zameldowana na pobyt stały w danym lokalu rzeczywiście w nim nie mieszka, przebywając w tym czasie w innym lokalu, nie wykazuje zamiaru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, a zatem opuszczenie dotychczasowego lokalu nosi znamiona trwałości i powinno skutkować wydaniem decyzji o wymeldowaniu w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy”.

Organ gminy wydający decyzję w kwestii wymeldowania musi ją uzasadnić i wskazać podstawy jej podjęcia. W przypadku gdyby organ wydał decyzję odmowną, przysługuje Panu prawo do wniesienia odwołania do właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Czy osoba zameldowana nabywa jakiekolwiek prawo do lokalu?

Zameldowanie jest jedynie czynnością tzw. administracyjno-techniczną. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu. Oznacza to, że dana osoba przez samo zameldowanie nie nabywa żadnych praw do lokalu – nie jest ono żadnym tytułem prawnym do zajmowania lokalu. Aby mieć prawo zajmowania lokalu, trzeba dysponować tytułem prawnym do niego, czyli np. prawem własności, prawem najmu.

 

Osoba, która nie legitymuje się takim tytułem prawnym do lokalu, nie ma prawa do jego zajmowania. W związku z powyższym Pana siostra przez sam fakt zameldowania nie ma prawa wejścia do Pana mieszkania bez Pana zgody.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - 2 =

26.01.2013

!!!-TRZEBA NA BIEŻĄCO ŚLEDZIĆ PRAWO! Patrz: "Ponieważ meldunek jest potwierdzeniem miejsca przebywania, to podstawą do wymeldowania (z urzędu, oraz na wniosek osoby zainteresowanej), jest fakt, że osoba nie przebywa w miejscu zameldowania. Jednakże wymeldowanie z pobytu stałego może nastąpić jedynie, jeśli dana osoba opuściła miejsce zameldowania dobrowolnie i trwale, tzn. nie zamierza tam powrócić. W innym przypadku wymeldowanie nie powinno nastąpić (wyrok NSA V SA 3169/00).
Dobrze podsumowuje to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 29 kwietnia 2010 r., (III SA/Łd 109/10): dla prawidłowego orzeczenia o wymeldowaniu niezbędne jest ustalenie, że konkretna osoba opuściła trwale i dobrowolnie lokal i w chwili orzekania w lokalu tym nie zamieszkuje, a nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.
Na przykład, jeśli ktoś został osadzony w zakładzie karnym, nie powinno nastąpić jego wymeldowanie, gdyż opuszczenie mieszkania nie było dobrowolne i można domyślać się, że po odbyciu kary osoba ta będzie chciała powrócić do poprzedniego miejsca zamieszkania. Osobę osadzoną można natomiast wymeldować, gdy została ona zatrzymana poza swoim miejscem zameldowania i nie przebywała w nim na stałe.
Jeżeli zatem jakaś osoba została usunięta z lokalu w drodze przymusu fizycznego czy psychicznego bądź uniemożliwiono jej dostęp do lokalu, np. wobec wymiany zamków w drzwiach lub uzasadnionego lęku przed współmałzonkiem, to nie można uznać tego za opuszczenie dotychczasowego miejsca stałego pobytu (por. np. wyrok NSA z 17 marca 2003 r., V SA 2323/2002).
Warunek dobrowolności nie ma zastosowania, jeśli została przeprowadzona eksmisja z lokalu. Przeprowadzona eksmisja jest podstawą do wymeldowania." (http://informator.zbpo.org.pl/pages/strona-glowna/podstrona-testowa/zameldowanie-wymeldo0

PRAWO

24.01.2013

Pytanie do tych co znają prawo administracyjne.
wyjechałem do uk zeby moja siostra mogła zamieszkać ze szwagrem i dzieckiem. czyli udostępniłem mój pokój na czas pobytu w uk. teraz siostra ma dwoje dzieci mieszka z szwagrem i nasza mama. mama chce mnie teraz wymeldować. czy ma takie prawo w związku z w/w okolicznościami. jestem w uk 8 lat i za każdym razem jak odwiedzam rodzinę mówiono mi że szukają mieszkania. a teraz chcą je wykupić od mamy bez mojego meldunku. czy mam jakąś szansę na obronę. praktycznie nie mieszkałem przed 6mcy w miejscu zamieszkania. ale to było spowodowane dobrem dziecka mojej siostry. tylko ze teraz wszystko się pochrzaniło. Proszę o podpowiedz jak się bronić. zaznaczam ze mama chce mnie zameldować gdzie indziej (tania garsoniera na patologicznym osiedlu) bo siostra tam mamę chce wygonić.

byn

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl