Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawdzić, czy doszło do ustalenia granic działki?

Autor: Kinga Karaś • Opublikowane: 15.10.2018

W 2009 r. geodeta zawiadomił mnie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki. Stawiłam się i podpisałam protokół. Teraz dowidziałam się od kierownika powiatowego ośrodka zasobu geodezyjno-kartograficznego że prace nie zostały zakończone, a geodeta od 2015 r. nie prowadzi działalności. Jak sprawdzić, czy prawnie doszło od ustalenia przebiegu granic działki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

 

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z rozgraniczeniem nieruchomości. Rozgraniczenie nieruchomości dokonywane jest po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o rozgraniczeniu. Organem właściwym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Postępowanie w przedmiocie rozgraniczenia jest kilkuetapowe. W pierwszej kolejności wydawane jest postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, następnie prowadzone są czynności w przedmiocie ustalenia granic (w tym etapie sporządzany jest protokół w obecności geodety) w następnym etapie wydawana jest decyzja o rozgraniczeniu, ewentualnie o umorzeniu postępowania.

 

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia w sprawie rozgraniczania nieruchomości „w toku prac przygotowawczych geodeta wykonuje następujące czynności:

 

1) zgłasza pracę geodezyjną w ośrodku dokumentacji,

2) przeprowadza analizę informacji zawartych w dokumentach uzyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz znajdujących się w księgach wieczystych, a także w dokumentacji uzyskanej od strony,

3) sporządza, w razie potrzeby, szkic zawierający informacje o przebiegu granic, uzyskane w wyniku wcześniej wykonywanych pomiarów,

4) określa termin rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i doręcza stronom wezwania do stawienia się na gruncie.

§ 19 wskazuje jakie dokumenty powinny być sporządzone do zakończenia procedury rozgraniczenia nieruchomości, zgodnie z tym przepisem:

Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości obejmuje:

1) postanowienie właściwego organu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego,

2) upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic,

3) zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji,

4) dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie,

5) pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony,

6) dokumenty dotyczące przebiegu granic, wydane przez ośrodek dokumentacji oraz uzyskane z innych źródeł,

7) protokół graniczny lub akt ugody,

8) opinię geodety dotyczącą przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony w postępowaniu administracyjnym,

9) ostateczną decyzję właściwego organu o rozgraniczeniu nieruchomości lub umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego”.

 

Zgodnie z art. 32 ustawy geodezyjnej i kartograficznej:

 

„1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a ustalenie przebiegu granicy nastąpiło na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

2. Wydanie decyzji poprzedza:

1) dokonanie przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami; w wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności upoważnionemu geodecie zwraca się dokumentację do poprawy i uzupełnienia;

2) włączenie dokumentacji technicznej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi”.

 

Podsumowując, jeżeli nie została wydana decyzja administracyjna o rozgraniczeniu nieruchomości, to powinna Pani udać się do właściwego organu i poprosić o udostępnienie akt. Może Pani również zwrócić się do tego organu pisemnie z wnioskiem o udzielenie informacji i wskazanie sygnatury akt sprawy z 2009 r. W aktach tych dobrze byłoby zweryfikować, czy postępowanie zostało umorzone, czy może nie wydano żadnej decyzji w sprawie pomimo jej wszczęcia. Można też rozważyć złożenie nowego wniosku o rozgraniczenie.  

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 0 =

»Podobne materiały

Opłata adiacencka

Jestem współwłaścicielem działki, którą chcemy podzielić sądownie poprzez wyjście ze współwłasności. Czy w takim przypadku grozi nam opłata adiacencka naliczona przez gminę?

Przeznaczenie działki na drogę przez urząd miasta

Od kilkunastu lat jestem notarialnym właścicielem działki. Została ona parę lat temu bez mojej wiedzy przeznaczona przez urząd miasta na drogę w ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego. Czy w takiej sytuacji mogę się domagać wykupu działki po cenach rynkowych lub żądać działki zastępczej o ta

Czy mogę nabyć działkę bez przetargu?

Moja rodzina użytkuje działkę w formie dzierżawy od 1950 r. Działka ta początkowo miała status nieruchomości rolnej będącej własnością Skarbu Państwa. Po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego miasta owa działka została przekształcona na budowlaną (z przeznaczeniem pod budownictwo je
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »