Mamy 11 826 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Założenie odrębnych ksiąg wieczystych dla dwóch domów na jednej działce

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 24.04.2017

Posiadam działkę z dwoma wolno stojącymi budynkami mieszkalnymi. Chciałbym założyć odrębne księgi wieczyste dla obu domów, by móc później rozdysponować majątek na dwoje dzieci. Czy do założenia odrębnych ksiąg wieczystych będą potrzebne zaświadczenia ze starostwa o odrębności lokali? Budynki mają odrębne wejścia, a nawet bramy i furtki, mają również inne numery pocztowe.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Założenie odrębnych ksiąg wieczystych dla dwóch domów na jednej działce

Fot. Fotolia

Podstawę prawną odpowiedzi stanowi ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (zwana dalej „ustawą”), Kodeks cywilny (K.c.) oraz Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.).

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustrój ksiąg wieczystych jest określony w wymienionej wyżej ustawie. Natomiast sama definicja nieruchomości została określona w art. 46 § 1 K.c., który stanowi, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), a także budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

W dalszej kolejności należy zauważyć, że w myśl ww. art. 24 ust. 1 ustawy – dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zasadą w księgach wieczystych jest, że budynek ujawnia się tylko i wyłącznie wtedy, gdy stanowi odrębny przedmiot własności lub wyodrębniono znajdujące się w nim lokale albo znajdują się w nim lokale będące przedmiotem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 

Zgodnie z § 20 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie elektronicznym – w rubryce 1.4 (Działu I-O) „oznaczenie” wpisuje się:

„2) w podrubryce 1.4.2 dane o oznaczeniu usytuowanych na nieruchomości budynków: budynków, stanowiących odrębną nieruchomość albo budynków, z których wyodrębniono lokale stanowiące odrębną nieruchomość, albo budynków, w których znajdują się lokale, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo budynków, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu; (…)”.

 

Natomiast w strukturze elektronicznej księgi wieczystej przewidziano następujące kategorie (typy) ksiąg wieczystych:

 

a) dla nieruchomości gruntowej odpowiednio: „nieruchomość gruntowa”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość”, „grunt oddany w użytkowanie wieczyste, budynek i urządzenie stanowiące odrębną nieruchomość”,

b) dla nieruchomości budynkowej: „budynek stanowiący odrębną nieruchomość”,

c) dla nieruchomości lokalowej: „lokal stanowiący odrębną nieruchomość”,

d) dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu”.

 

Jak z tego wynika, grunt stanowiący odrębny przedmiot prawa własności, zabudowany budynkami jednorodzinnymi, w strukturze księgi wieczystej elektronicznej będzie traktowany jako „nieruchomość gruntowa”. Składanie wniosków o ujawnienie budynku jest bezsensowne. Zbywalnym przedmiotem prawa własności w tym przypadku jest grunt, a nie budynek.

 

Zatem w pierwszej kolejności powinien Pani wydzielić nieruchomość (część działki z budynkiem), dla której ustanowi Pan księgę wieczystą. Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby dla każdej działki założyć oddzielną księgę wieczystą. Dopiero wyodrębnienie poszczególnych działek i założenie dla nich osobnych ksiąg wieczystych umożliwi dokonanie darowizny jednej z tych działek.

 

Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości dokonywane jest na podstawie wniosku zawierającego w szczególności:

 

„1) oznaczenie nieruchomości, miejsca jej położenia, obszaru oraz sposobu korzystania z nieruchomości,

2) wymienienie wszystkich uprawnionych, na których rzecz własność ma być wpisana oraz wskazanie ich adresów,

3) powołanie tytułu własności nieruchomości,

4) wyszczególnienie obciążających nieruchomość ograniczonych praw rzeczowych lub ograniczeń w jej rozporządzaniu albo oświadczenie wnioskodawcy, że nie wie o istnieniu takich praw lub ograniczeń”.

 

Do wniosku powinny być dołączone dokumenty stwierdzające nabycie własności nieruchomości określonej we wniosku (np. orzeczenie sądowe – postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu lub decyzja administracyjna) oraz dokumenty stanowiące podstawę oznaczenia nieruchomości (wyrys z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestrów gruntów).

 

Po założeniu księgi wieczystej powinien Pan ujawnić znajdujący się na działce budynek – czyli po wybudowaniu, odebraniu do użytkowania i wpisie do ewidencji rejestru gruntów – z mapką poglądową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - pięć =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki