Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do ustalenia danych uczestników postępowania spadkowego

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 07.01.2010

Mój zmarły wuj uczynił mnie jedynym spadkobiercą. Sąd w wezwaniu na sprawę zażądał danych osobowych i adresów członków rodziny bliższej i dalszej. Nie posiadam tak dokładnych informacji, czy mam obowiązek zdobyć dane dalszych krewnych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wezwanie do ustalenia danych uczestników postępowania spadkowego

Wskazanie uczestników postępowania spadkowego

Uczestnikami postępowania spadkowego są wszystkie osoby będące spadkobiercami testamentowymi i ustawowymi. Mimo że to Pan jest spadkobiercą testamentowym, w postępowaniu muszą wziąć udział spadkobiercy ustawowi wuja.

 

Pan, jako wnioskodawca, musi wskazać uczestników postępowania wraz z ich adresami.

 

Zgodnie z art. 511 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.) „wniosek o wszczęcie postępowania powinien czynić zadość przepisom o pozwie, z tą zmianą, że zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie”.

 

Natomiast według art. 126 § 1 K.p.c. „każde pismo procesowe powinno zawierać:

 

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  2. oznaczenie rodzaju pisma;
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  5. wymienienie załączników.”

 

Według art. 126 § 2 K.p.c. „gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt”.

Brak wskazania adresów miejsca zamieszkania stron postępowania spadkowego

Brak wskazania adresów miejsca zamieszkania stron postępowania jest brakiem formalnym, w którego wyniku sąd nie będzie rozpatrywał sprawy.

 

Dlatego najlepiej by było, gdyby ustalił Pan adresy osób, które powinny być uczestnikami postępowania spadkowego po Pana wuju i wskazał je sądowi.

 

Przepisy prawa pozwalają przeprowadzić postępowanie nawet w sytuacji, w której miejsce zamieszkania stron nie jest znane.

 

Stosownie do art. 143 K.p.c. „jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający”.

Ustanowienie kuratora w postępowaniu spadkowym dla osoby nie znanej z miejsca zamieszkania

Natomiast według art. 144 § 1 K.p.c. „przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie ojcostwa i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego”.

 

Składając odpowiedź na wezwanie, jeżeli nie zna Pan adresów najbliższych osób zmarłego (które wchodzą w grę jako spadkobiercy ustawowi), powinien Pan w owej odpowiedzi uprawdopodobnić, że miejsce zamieszkania tych osób jest nieznane i że wnosi Pan o ustanowienie dla tych osób kuratorów dla nieznanych z miejsca pobytu.

 

Może Pan w szczególności wskazać, że nie utrzymuje kontaktów z tymi osobami, nie zna ich adresów zamieszkania i nie ma Pan możliwości ustalenia ich samodzielnie.

 

Najlepiej by było również przedstawić kandydata na kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu stron postępowania.

 

Jednak powyższych okoliczności sąd może nie przyjąć jako uprawdopodobniających, że miejsce zamieszkania uczestników jest Panu nieznane.

 

Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 czerwca 1997 r., sygn. akt. II CKU 71/97: 

 

„Uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu strony jest nieznane, stanowi podstawowy warunek ustanowienia kuratora. Wynika to wyraźnie z art. 144 § 1 kpc. Zdanie pierwsze tego przepisu brzmi: »Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane« [...]

 

Nie można uznawać za uprawdopodobnienie samego twierdzenia strony, że nie zna aktualnego miejsca zamieszkania (pobytu) strony przeciwnej. W praktyce sądowej przesłanki ustanowienia kuratora dowodzone są przy pomocy takich dokumentów, jak pisemne informacje biur adresowych lub organów ewidencji ludności. Trafnie także w literaturze przedmiotu podnosi się, że wobec praktycznie nieograniczonej możliwości korzystania z wyjazdów i okresowych pobytów za granicą należy - odpowiednio - zaostrzyć kryteria oceny, czy doszło do uprawdopodobnienia. W miarę potrzeby, i dla zapobieżenia ewentualnym nadużyciom, należałoby przesłuchać na tę okoliczność w trybie art. 299 kpc przeciwnika strony, dla której ma być ustanowiony kurator, domowników, sąsiadów, właściciela lub administratora domu itp. Samo zwrócenie się przez Sąd do Posterunku Policji, który przytoczył dane przez powódkę znane i w jej pismach do Sądu orzekającego przedstawione, nie może stanowić wypełnienia wymagania przewidzianego w art. 144 § 1 zdanie 1 kpc”.

Jak pozyskać informacje o adresie zamieszkania spadkobiercy?

Jeżeli dysponuje Pan ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.

 

Do wniosku o udostępnienie danych meldunkowych należy dołączyć wezwanie z sądu, które potwierdza, że ma Pan interes prawny w ustaleniu danych konkretnych osób.

 

Można też zwrócić się z wnioskiem do Departamentu Centralnych Ewidencji Państwowych MSWiA (ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa) o udostępnienie informacji meldunkowych dotyczących spadkobierców ustawowych wuja.

 

Jeżeli na podstawie danych z gminy czy MSWiA nie będzie się dało ustalić miejsca pobytu spadkobierców ustawowych wuja, sąd ustanowi kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu. Przed ustanowieniem kuratora sąd wezwie zapewne Pana do wskazania kandydata na takiego kuratora. Najlepiej będzie, jeżeli wskaże Pan jako kandydata osobę z rodziny spadkobierców ustawowych.

 

Jeżeli nie zna Pan danych członków rodziny spadkobierców wuja, to można wnioskować, by sąd ustanowił kuratorem pracownika sądu.

Ustanowienie kuratorem osoby z bliskiej rodziny spadkobiercy nieznanego z miejsca zamieszkania

Tu muszę wskazać, iż z mojej praktyki wynika, że ustanowienie przez sąd kuratorem dla osoby nieznanej z miejsca pobytu członka bliskiej rodziny strony postępowania bardzo często powoduje, że nieznany z miejsca pobytu „odnajduje się”. Osoby z bliskiej rodziny strony ustanowione kuratorem niechętnie bowiem pełnią swoją funkcję (często błędnie myślą, że będą odpowiadały za zobowiązania osób, które reprezentują) i potrafią wpłynąć na stronę, dla której zostały ustanowione kuratorem, aby osobiście stawiła się w sądzie.

 

Głównym zadaniem kuratora jest ustalenie miejsca zamieszkania osoby, dla której został ustanowiony.

 

Opłata od wniosku składanego w gminie lub w MSWiA za udostępnienie danych meldunkowych wynosi 31 zł. Do tego dochodzi też konieczność poniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Jeżeli nie ustali Pan samodzielnie adresów spadkobierców ustawowych wuja, to najlepiej będzie jeszcze przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu wystąpić do sądu o przedłużenie tego terminu, np. o jeden miesiąc, motywując to tym, że w terminie wyznaczonym przez sąd nie jest Pan w stanie ustalić adresów tych osób.

 

Następnie powinien Pan wystąpić do gminy ostatniego znanego miejsca zamieszkania osób, których aktualnych adresów Pan nie zna, o udostępnienie danych tych osób.

 

Jeżeli w powyższy sposób nie uda się Panu ustalić miejsca zamieszkania stron postępowania, to może Pan, dysponując zaświadczeniem o tym, iż w zbiorach meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dane tych osób nie figurują, złożyć wniosek o ustanowienie dla tych osób kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + II =

»Podobne materiały

Koszt apelacji od wyroku w sprawie działu spadku i zniesienia współwłasności

W 2004 r. została wniesiona sprawa o dział spadku po dwóch osobach (nieżyjące małżeństwo, jedna nieruchomość). Następnie, już w toku postępowania w I instancji, sąd rejonowy połączył sprawę o dział spadku ze zniesieniem współwłasności. W 2009 r. sąd rejonowy wydał postanowienie, od którego jeden z u

 

Pełnomocnictwo od osoby przebywającej za granicą do załatwienia spraw spadkowych

Jak przygotować pełnomocnictwo dla mnie od mojego brata, abym mogła w jego imieniu występować w urzędach państwowych oraz zawierać umowy? Brat przebywa w USA. Niedawno na podstawie orzeczenia sądu został wraz z siostrą po połowie spadkobiercą spadku po rodzicach (nieruchomość). Zachodzi potrzeba dok

 

Czy konieczna jest obecność na sprawie spadkowej?

Rok temu zmarła moja teściowa. Za tydzień ma się odbyć sprawa o nabycie spadku po niej. Spadkobiercami są synowie mojej teściowej oraz ja (i moje dzieci) w miejsce mojego zmarłego męża, który był jej synem. Wniosek o nabycie spadku został złożony przez jednego z synów teściowej. Czy obecność moja i

 

Nieruchomość w spadku bez księgi wieczystej

Obecnie jestem uczestnikiem postępowania spadkowego po swojej mamie, która pozostawiła po sobie łącznie ze mną czworo dzieci. Zmarła w 2006 r. Wiem, że każdemu ze spadkobierców przysługuje 25% udziału w masie spadkowej. W skład masy spadkowej wchodzą dwie nieruchomości, z czego jedna z nich nie ma k

 

Zrzeczenie się majątku rodziców na rzecz brata w zamian za opiekę nad nimi

Wraz z bratem opiekuję się sparaliżowaną mamą. Brat robi to w większym stopniu, bo zamieszkuje w domu z rodzicami na odrębnym piętrze. Ja dojeżdżam na weekendy. Kontakt z mamą jest ograniczony, na pytania odpowiada „tak” lub „nie” albo „nie wiem”. Tato jest w dobr

 

Przekazanie gospodarstwa tylko jednemu dziecku

Moi rodzice prowadzą gospodarstwo rolne. Mam troje rodzeństwa, które dawno się wyprowadziło z domu rodzinnego. Rodzice wkrótce chcą mi przekazać na wyłączność swój majątek. Jakie powinny być zapisy w umowie, by do tego doprowadzić? Jak zabezpieczyć się przed roszczeniami o zachowek rodzeństwa po śmi

 

Spis inwentarza przed decyzją o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku

Tydzień temu zmarła moja mama. Zostawiła po sobie jakieś długi. Zastanawiamy się nad odrzuceniem spadku. Czy przed podjęciem takiej decyzji jest możliwe sporządzenie spisu inwentarza u komornika, czy spisu można dokonać dopiero po przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Pytałem o to jednego k

 

Pomyłka uczelni w kwocie stypendium a zwrot

Wskutek pomyłki uczelni otrzymałam w tym miesiącu 3000 zł stypendium zamiast 300 zł. Czy muszę zwrócić tę kwotę, jeśli ją już wydałam (oprócz stypendium nie mam żadnych innych dochodow)? Co mi grozi, jeśli tego nie zrobię?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »