.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Upublicznienie zdjęcia wykonanego w miejscu pracy

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 23.11.2009

Moja koleżanka z pracy poprosiła mnie o zrobienie telefonem komórkowym wspólnego zdjęcia w naszym miejscu pracy, a dokładniej w jej biurze. Zdjęcie było dość osobiste (przytulaliśmy się do siebie). Po pracy wstawiła je do swojego profilu na „naszej-klasie”. Kiedy je tam zobaczyłem, uznałem, że to może nie był najlepszy pomysł. Następnego dnia poprosiłem, żeby je stamtąd szybko usunęła. Dziewczyna zrobiła to zaraz po powrocie do domu. Mimo to okazało się, że ktoś to zdjęcie wydrukował i pokazał szefom. Teraz oboje mamy z tego powodu nieprzyjemności, a ja obawiam się, że możemy ponieść gorsze tego konsekwencje.

Powodem tych problemów są regały, które widać w tle zdjęcia. Znajdują się na nich teczki z oznaczonymi symbolami wyrobów i o ten fakt, że ktoś mógłby symbol wyrobu skojarzyć z naszą firmą jest cała awantura. Nie widać znaku firmowego, ani nie sposób rozróżnić żadnej dokumentacji, niemożliwym jest też, aby ta fotka mogła ujawnić jakąkolwiek tajemnicę przedsiębiorstwa czy handlową. Dodam jednak, że jest to ogólnopolska, znana firma, ale niepaństwowa. Jakie ewentualne konsekwencje karne nam grożą i jak powinniśmy się bronić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Upublicznienie zdjęcia wykonanego w miejscu pracy

Czy przez publikację zdjęcia z miejsca pracy ujawniono informacje niejawne?

Opierając się na informacjach zawartych w Pana liście (niestety bez oglądu feralnego zdjęcia), stwierdzić mogę, że trudno dopatrzeć się jakiejkolwiek realnej podstawy dla Pana (lub Pana koleżanki) odpowiedzialności karnej.

 

Jedynym przepisem Kodeksu karnego zbliżonym tematycznie do przedstawionej przez Pana sytuacji jest art. 266 ust. 1 K.k., zgodnie z którym kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zdjęcie zrobione w miejscu pracy a ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa

W Pana przypadku trudno mówić o ujawnieniu jakiejkolwiek tajemnicy wskutek upublicznienia opisanego przez Pana zdjęcia. Jak sam Pan wskazywał jedyną informacją, w oparciu o którą osoba trzecia mogłaby w ogóle skojarzyć zdjęcie z Pana pracodawcą, są symbole wyrobów produkowanych przez zatrudniającą Pana firmę widoczne na stojących w tle regałach. Zakładam, że nie stanowią one żadnej informacji niejawnej, a są tylko pewnymi powszechnie stosowanymi w obrocie znakami, ewentualnie z elementami wyróżniającymi – wskazującymi na osobę producenta.

 

W świetle opisu sprawy, z analogicznych jak wyżej wymieniłem powodów, nie sposób również uznać Pana zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest m.in. przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy, przy czym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Czy symbole wyrobów są informacją poufną stanowiącą tajemnicę służbową

Symbole wyrobów nie są wreszcie informacją poufną stanowiącą przedmiot tajemnicy służbowej, o której mowa w ustawie z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

 

Inną sprawą jest odpowiedzialność Pana lub koleżanki na gruncie przepisów prawa pracy. Zgodnie z art. 100 ust. 2 Kodeksu pracy pracownik jest bowiem obowiązany w szczególności:

 

  1. przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
  2. przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
  3. przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
  4. dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
  5. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
  6. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Wykonywanie prywatnych zdjęć na terenie zakładu pracy

Sytuacja wykonywania prywatnych zdjęć na terenie zakładu pracy, w czasie pracy, w miejscu do tego nieprzeznaczonym, zwłaszcza jeżeli odbywać by się to miało kosztem obowiązków zawodowych, mogłaby za to zostać uznana za naruszenie obowiązków pracowniczych i stanowić podstawę wymierzenia Panu lub koleżance przez pracodawcę kary porządkowej (upomnienia, nagany), a w skrajnym przypadku – wypowiedzenia umowy o pracę. Aby obniżyć ryzyko takiego skutku, w razie potrzeby wyjaśnienia zdarzenia, sugeruję utrzymywać, że zdjęcie zostało zrobione wyłącznie dla celów prywatnych, bez zamiaru ujawnienia jakichkolwiek danych prawnie chronionych czy naruszenia dobra zakładu pracy (co zresztą jest prawdą), poza godzinami pracy (lub przynajmniej w ramach dopuszczalnej przerwy w pracy) z podkreśleniem, że problematyczne zdjęcie nie jest już dostępne dla osób trzecich, a zakład pracy nie poniósł przecież żadnej szkody z tytułu jego czasowego upublicznienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »