.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jeśli dostanę premię, czy utracę prawo do renty rodzinnej?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 24.11.2009

Skończyłem w tym roku studia i od października podjąłem naukę na nowym kierunku. Mam 23 lata i pobieram rentę po ojcu. W czasie wakacji zacząłem też pracować – zarabiam podstawę w ramach progu dozwolonego przez ZUS. Co będzie, jeśli jednorazowo dostanę dużą premię i tym samym znajdę się w danym miesiącu dużo powyżej tego dozwolonego progu? Czy utracę prawo do renty? Jeśli tak, to czy stracę to prawo natychmiast? Jak długo będę mógł jeszcze pobierać rentę? Kiedy dostaje się informację z ZUS-u o utracie prawa do renty? Czy może powinienem sam taki fakt zgłosić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli dostanę premię, czy utracę prawo do renty rodzinnej?

Zawiadomienie ZUS-u o podjęciu pracy oraz o wysokości osiąganego przychodu przez osobę pobierającą rentę rodzinną

Zakładam, że powiadomił już Pan właściwy oddział ZUS o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z której uzyskuje Pan przychód.

 

Na mocy bowiem art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emeryci i renciści mają obowiązek poinformowania organu rentowego o podjęciu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego oraz – do końca lutego każdego roku – zawiadomienia o łącznej wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu w ubiegłym roku kalendarzowym. Kwestie te szczegółowo regulują § 3-11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty.

 

Świadczeniobiorca we wzmiankowanym zawiadomieniu informuje o podjęciu (zaprzestaniu) pracy, służby i innej działalności objętej obowiązkiem ubezpieczenia oraz składa oświadczenie, czy jego zamiarem jest osiąganie przychodu: niepowodującego zawieszenia ani zmniejszenia świadczenia, powodującego zmniejszenie świadczenia albo powodującego zawieszenie świadczenia. W zależności od treści złożonego oświadczenia organ rentowy wypłaca pełne lub zmniejszone świadczenie albo zawiesza jego wypłatę, tj. wydaje decyzję o wstrzymaniu wypłaty emerytury lub renty.

Zawieszenie lub zmniejszenie renty skutkiem podjęcia pracy przez osobę z prawem do świadczenia

Zgodnie z art. 104 wymienionej ustawy działalnością podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, która ma wpływ na zawieszenie lub zmniejszanie emerytur i rent jest m.in. zatrudnienie, tj. wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy, a także inna praca zarobkowa, to jest np. przychody z umów cywilnoprawnych (zlecenia, agencyjnej i innych o świadczenie usług).

 

Prawo do renty rodzinnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (art. 104 ust. 7 wyżej wymienionej ustawy), nie ma przy tym znaczenia, czy jest to umowa o pracę czy umowa-zlecenie itp.).

 

W razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia (nie większą niż kwota określona zgodnie z art. 104 ust. 8 wymienionej ustawy). W tej sytuacji świadczenie zmniejsza się o kwotę przekroczenia, czyli różnicę między osiąganym przychodem a minimalnym progiem zarobkowym (70%).

Ustalenie czy przychody rencisty (emeryta) uzasadniały pełną lub zmniejszoną wypłatę świadczenia lub jego zawieszenie

Jak już wspomniałem, w celu ustalenia czy osiągany w minionym roku przychód uzasadniał wypłatę emerytury lub renty w pełnej, czy w zmniejszonej wysokości albo uzasadniał zawieszenie wypłaty, rencista (emeryt) jest zobowiązany do końca lutego każdego roku powiadomić oddział (inspektorat) ZUS o łącznej kwocie przychodu osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym lub o kwocie przychodów osiąganych w poszczególnych miesiącach.

 

Ustalenie, czy przychody rencisty (emeryta) uzasadniały pełną lub zmniejszoną wypłatę świadczenia lub jego zawieszenie, następuje w rozliczeniu rocznym, tj. porównanie przychodów osiągniętych łącznie w roku kalendarzowym z rocznym limitem przychodów. Na chwilę obecną ten roczny limit za 2009 r. nie jest jeszcze znany, natomiast orientacyjnie podam, że w 2008 r. wyniósł on 24 416,90 zł.

 

Reasumując, na chwilę obecną nie ma potrzeby zgłaszania faktu otrzymania premii do ZUS. To, czy Pana świadczenie rentowe ulegnie zmniejszeniu, czy też zawieszeniu, okaże się dopiero na początku przyszłego roku, kiedy złoży Pan zawiadomienie o łącznej wysokości osiąganego przychodu w obecnym roku kalendarzowym. Przypominam, że na złożenie takiego zawiadomienia ma Pan czas do końca lutego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus V =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »