Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszt wniesienia apelacji przy wysokiej kwocie z pozwu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 31.07.2014

Klient za moim pośrednictwem (udostępniłem hasło na aukcję z Kanady) kupił 22 zabytkowe pojazdy. Wniósł obecnie przeciwko mnie pozew o zapłatę 720 tys. zł, gdyż twierdzi, że nie mógł sprowadzić kilku pojazdów z mojej winy – bo rzekomo nie wydałem mu pewnego dokumentu (co nie miało miejsca). Tak naprawdę ma kłopoty finansowe i szuka sposobu na załatanie dziur w budżecie. Sąd rejonowy odrzuca świadków, nie dopuszcza do głosu mojego obrońcy. Obawiam się, że sędzia jest przekupiony i będę musiał złożyć apelację. Jaki będzie jej koszt przy takiej kwocie z pozwu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Koszt wniesienia apelacji przy wysokiej kwocie z pozwu

Roszczenie majątkowe o zapłatę 

Z Pana relacji wynika, że Pan (Pana firma) został pozwany o zapłatę sporej sumy – 720 tys. zł. Jest to więc roszczenie majątkowe o zapłatę, czyli wbrew podanym przez Pana informacjom sprawa powinna toczyć się nie przed sądem rejonowym, a przed sądem okręgowym. Jest to dość ważne, gdyż zasiadają tam sędziowie o większym doświadczeniu i wiedzy, co może świadczyć (niestety nie jest to zasada), że sprawa zostanie zbadana dokładnie.

Zgodnie z art. 17 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego „do właściwości sądów okręgowych należą sprawy o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym”.

 

Na marginesie dodam, że wprawdzie nie znam sprawy, jednak na pierwszy rzut oka wydaje się sprawą bardzo skomplikowaną, dlatego słusznie skorzystał Pan z pomocy fachowego pełnomocnika.

Oczywiście należy poczekać do wydania wyroku oraz jego uzasadnienia. O wydanie uzasadnienia należy zawnioskować (i pewnie zrobi to Pana pełnomocnik) w terminie 7 dni od ogłoszenia wyroku. Po doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem bieg rozpocznie termin 14-dniowy na złożenie apelacji.

Kaszty sądowe wniesienia apelacji 

Pyta Pan o opłatę sądową od ewentualnej apelacji. Kwestię kosztów sądowych określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy „opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych”.

Według art. 18 przedmiotowej ustawy:

„1. Całą opłatę pobiera się od pozwu i pozwu wzajemnego oraz wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

2. Przepisy ustawy przewidujące pobranie opłaty od pozwu lub wniosku wszczynającego postępowanie w sprawie stosuje się również do opłaty od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, interwencji głównej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Opłata od pism wszczynających postępowanie przed sądem

Jak z powyższego wynika, całą opłatę pobiera się od pism wszczynających postępowanie przed sądem (np. pozwu, wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego, interwencji głównej, zwanej też pozwem interwencyjnym, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego), od pism wszczynających postępowanie w kolejnej merytorycznej instancji sądowej (np. apelacji), wreszcie od pism służących zaskarżeniu prawomocnego orzeczenia sądu (np. skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia).

Wysokość opłaty od interwencji głównej, apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego ustala się na podstawie przepisów ustawy przewidujących pobranie opłaty w określonej wysokości od pozwu lub wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub innego postępowania.

Opłata od apelacji obliczona od wartości przedmiotu zaskarżenia 

Tak więc od apelacji pobiera się całą opłatę stosunkową – obliczoną od wartości przedmiotu zaskarżenia – jeżeli pozew podlegał opłacie stosunkowej obliczonej od wartości przedmiotu sporu, przy czym opłata od apelacji nie musi odpowiadać wysokości opłaty od pozwu, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia różni się od wartości przedmiotu sporu.

Powyższe oznacza, że od apelacji będzie musiał Pan zapłacić opłatę sądową w wysokości 5% wartości przedmiotu zaskarżenia, czyli z tą częścią zasądzonego świadczenia, z którą się Pan nie zgadza. Nie wiem i nie umiem przewidzieć, w jakiej części sąd zasądzi roszczenie, a w jakiej oddali. Jeżeli zasądzi całą dochodzoną pozwem kwotę, to gdy Pan w ogóle nie będzie się zgadzał z tą kwotą (wniesie Pan o oddalenie w całości), to będzie się Pan musiał liczyć z opłatą 5% od 720 000 zł. Będzie to kwota 36 000 zł.

 

Reasumując, po zapoznaniu się z uzasadnieniem ewentualnego niekorzystnego dla Pana wyroku, powinien Pan podjąć decyzję, czy zasadne, czy też nie będzie zaskarżenie wyroku apelacją.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 1 =

»Podobne materiały

Wartość przedmiotu zaskarżenia w apelacji

Jak należy rozumieć określenie „wartość przedmiotu zaskarżenia” w apelacji, jeżeli apelacja dotyczy żądania unieważnienia czynności prawnej dokonanej aktem notarialnym? Chodzi o sprzedaż nieruchomości z naruszeniem przepisów (jest to roszczenie windykacyjne &nd

 

Kto ponosi koszty sądowe?

Po zmarłym mężu dziedziczę zgodnie z testamentem całość majątku. Mąż miał jednak dwie dorosłe córki z poprzedniego małżeństwa. Otwarcie mówię, że chcę im wypłacić zachowek. Co, jeśli one nie wyrażą zgody na oszacowaną kwotę majątku i zachowku i wytoczą sprawę sądową? Kto poniesie jej koszty –

 

Jak uzasadnić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu wobec nieskutecznego doręczenia pisma

Nie dotrzymałam 7-dniowego terminu na uzupełnienie braków formalnych w sprzeciwie od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Przyczyna – babcia staruszka odebrała list polecony z sądu w piątek, a mnie przekazała informację, że to było we wtorek. Nie było mnie wtedy przez kilka dni w domu.

 

Wyrejestrowanie odbiorników RTV

Ponad 10 lat temu wyrejestrowałem odbiorniki RTV i przestałem płacić abonament. Kilka miesięcy temu dostałem jednak nakaz płatniczy z Poczty Polskiej. Nie otrzymałem jednak dokumentów, dlaczego PP ma roszczenia. Kiedy taki dług się przedawnia?

 

Apelacja od wyroku sądu pierwszej instancji

Prowadzono przeciwko mnie postępowanie karne o pobicie. Jestem przekonany, że osoba poszkodowana nie miała takiego uszczerbku na zdrowiu, jaki przedstawiła w sądzie. Wszystkie dokumentacje lekarskie wydają się sfałszowane. Odbyło się kilka spraw, ale o 2 ostatnich nie poinformował mnie mój adwokat i

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »