Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czym jest nieuciążliwa działalność gospodarcza?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 26.04.2011

W studium do miejscowego planu zagospodarowania terenu określono, że na działkach dopuszcza się nieuciążliwą działalność gospodarczą. Zastanawiam się, czy taką działalnością jest warsztat samochodowy (na dwa stanowiska)? Jakie przepisy regulują tę kwestię; kto o tym decyduje?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czym jest nieuciążliwa działalność gospodarcza?

Definicja nieuciążliwej działalności gospodarczej

W obecnie obowiązujących przepisach prawnych nie znajdzie Pan definicji pojęcia „nieuciążliwa działalność gospodarcza”. Termin ten jednak dość często pojawia się w uchwałach różnych gmin w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nierzadko też gminy w swoich uchwałach dotyczących miejscowego planu same próbują definiować to pojęcie. Proponuję więc w pierwszej kolejności sprawdzić, czy w uchwale podjętej przez radę gminy, w której Pan zamieszkuje (czy też w studium do planu zagospodarowania), nie doszło do zdefiniowania tego pojęcia.

 

Definiując to pojęcie, rada gminy nie może jednak sobie pozwolić na zbyt dużą swobodę w tym zakresie, gdyż ograniczają ją przede wszystkim powszechnie obowiązujące przepisy. Definicje te muszą więc znajdować swoje odniesienie do regulacji prawa powszechnie obowiązującego.

Czy rada gminy może we własnym zakresie definiować uciążliwości w sposobie dopuszczalnego zagospodarowania terenu?

Zwrócił na to uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19.02.2008 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1/08):

 

„Brak jest podstaw do sformułowania w planie miejscowym definicji usług uciążliwych i nieuciążliwych oraz działalności uciążliwej, w sposób nieadekwatny do używanego w przepisach z zakresu ochrony środowiska pojęcia przedsięwzięć znacząco oddziaływujących lub mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rada gminy nie może bowiem we własnym zakresie definiować uciążliwości w sposobie dopuszczalnego zagospodarowania terenu, lecz musi uciążliwość tę postrzegać przez pryzmat pojęć używanych w aktach prawa powszechnie obowiązującego ustalających ich znaczenie normatywne, aby ustalenia planu miejscowego dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu były spójne z prawem powszechnie obowiązującym, szczególnie w procedurach, dla których plan miejscowy stanowi podstawę oceny dopuszczalności zagospodarowania terenu w sposób zamierzony przez podmioty praw przysługujących do danego terenu”.

 

W uzasadnieniu wyroku sąd stwierdził, iż „nie można kategorycznie wykluczać dopuszczalności definiowania takich pojęć w planie miejscowym na użytek określenia w nim funkcji terenu w kontekście szczególnie konieczności uwzględnienia zasad ochrony środowiska, ale jednak definicje te muszą znajdować swoje odniesienie do regulacji prawa powszechnie obowiązującego. Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego jest podrzędnym wobec aktów prawa powszechnie obowiązującego źródłem prawa, dlatego jego normy nie mogą wykraczać poza treści normatywne, dające się wyprowadzić z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a już na pewno nie mogą bez wyraźnego w tym względzie upoważnienia modyfikować norm prawa powszechnie obowiązującego”.

 

Z kolei za dopuszczalnością posługiwania się takim pojęciem jak „działalność nieuciążliwa” opowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 15.03.2010 r. (sygn. akt II SA/Kr 1812/09).

 

Zdaniem tego sądu umieszczanie takich określeń przez radę gminy jest w pełni dopuszczalne i zgodne z prawem. W wyżej wskazanym wyroku uznano, że „rada gminy może posługiwać się w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pojęciem »działalność nieuciążliwa« pomimo tego, że taka definicja legalna obecnie nie obowiązuje”.

Co należy rozumieć pod pojęciem działalności nieuciążliwej?

W uzasadnieniu wyroku sąd ten uznał, iż obecnie pod pojęciem działalności nieuciążliwej należy rozumieć każdą inną działalność niż wymienione w odrębnych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Obecnie tymi przepisami jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Przepisy tego rozporządzenia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zaliczają m.in. stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków transportu z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów (§ 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia).

Czy warsztat samochodowy jest działalnością nieuciążliwą?

Moim zdaniem warsztat samochodowy mieści się w ramach przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 76 rozporządzenia i w związku z tym taką działalność należałoby uznać jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, a co za tym idzie – nie można jej zaliczyć do działalności nieuciążliwej.

 

Na marginesie warto zauważyć, że zgodnie z przepisami poprzednio obowiązującego rozporządzenia, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zaliczono też stacje obsługi lub remontowe środków transportu, a także stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego, składające się z nie mniej niż 3 stanowisk warsztatowych.

 

Wcześniej więc ustawodawca wymagał, by stacja naprawcza składała się z co najmniej 3 stanowisk warsztatowych, obecnie nie ma już tego wymogu i uznaje się, że każda stacja naprawcza środków transportu (bez względu na liczbę stanowisk warsztatowych) jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Reasumując powyższe, w świetle wyżej przytoczonych argumentów moim zdaniem działalność warsztatu naprawczego nie stanowi działalności nieuciążliwej, ale oczywiście potencjalny inwestor w celu przekonania się o możliwości zrealizowania takiej inwestycji na danym terenie może wystąpić do właściwego organu (starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu) z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (2):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - dziewięć =

16.10.2017

Witam, jaki jest obecny stan prawny w tej kwestii? Mamy podobną sytuację - działkę, która w planie zagospodarowania przestrzennego terenu funkcjonuje jako teren mieszkaniowy z nieuciążliwą usługą. Chcielibyśmy założyć tu mały warsztat samochodowy z 2 stanowiskami. Da się?

Juana

28.04.2017

UWAGA:
nieaktualny stan prawny

serdeczny

»Podobne materiały

Przepisanie mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty

Siostra mojej mamy chce zapisać mi mieszkanie, które wykupiła dwa lata temu z bonifikatą 90%. Jak wygląda możliwość przepisania na mnie tego mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty? Czy można w tym przypadku skorzystać z umowy dożywocia?

 

Przekształcenie gruntu o statusie użytku ekologicznego na działkę budowlaną

Jestem od 2001 r. właścicielem działki, którą w 2003 r. włączono w pas ekologiczny. Odprowadzany jest podatek rolny za łąki klasy IV. Czy gmina ma prawo pobierać podatek za grunt ekologiczny? Co powinniśmy zawrzeć we wniosku o przekształcenie części gruntu na teren pod zabudowę?

 

Wąska droga dojazdowa

Prowadzę hotelik w miejscowości nadmorskiej. Od 10 lat staram się, by gmina poszerzyła drogę dojazdową do mojego ośrodka (droga ma 205 cm). Gmina robi same problemy, nie wywiązuje się z obowiązku odśnieżania, ignoruje moje liczne doniesienia o niebezpieczeństwach. Dodam też, że straciłam wielu

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »