.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Sprzedaż uprawianych roślin przez internet i wystawianie paszportów

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 02.07.2020

Jestem od kilku lat rolnikiem, ale mam niewiele ziemi i ubezpieczenie KRUS-ie „na wniosek” – co bardzo mocno ogranicza moje możliwości pracy. Chciałabym zająć się uprawą, rozmnażaniem i – co za tym idzie – sprzedażą roślin ozdobnych głównie przez internet. Przeglądając przepisy, całkowicie się pogubiłam, i nie wiem, jak do tego się zabrać, żeby nie stracić ubezpieczenia, bo mam już 56 lat, nie najlepsze zdrowie i nie mam już szans na podjęcie jakiejkolwiek pracy zawodowej, a chciałabym jakkolwiek dopracować do emerytury i nie stracić praw do niej na 4 lata przed osiągnięciem wieku uprawniającego mnie do niej. Ziemi ogólnie mam trochę ponad 1 ha, ale jest to ziemia kiepskiej klasy, wiec nie nazbierał się hektar przeliczeniowy i nie mam szans na KRUS obowiązkowy. Rośliny uprawiam w ogrodzie, którego areał wynosi około 40 arów i są to głównie nasze rodzime, stare byliny wiejskich ogrodów i tradycyjne polskie owoce. W niektórych latach pojawia się nadwyżka owoców i warzyw, wiec też chciałabym mieć możliwość legalnej odsprzedaży zamiast. Nie uprawiam tych roślin ani w szklarni, ani w tunelach, tylko na otwartej przestrzeni i nigdzie nie znalazłam informacji, jak to potraktować, bo działy specjalne produkcji rolnej nie przewidują takich upraw jak moja. Chciałabym zarejestrować (zgłosić?) swoją działalność, żeby móc przystąpić do egzaminu uprawniającego mnie do wystawiania paszportów roślin, które, jak wyczytałam, są w tej chwili obowiązkowe. A jeśli nie, to jak i gdzie zdobyć takie paszporty, żeby zalegalizować swoje rośliny? Chociaż nie ukrywam, że wolałabym mieć możliwość wystawiania takich paszportów sama, bo mieszkam w miejscu oddalonym od wszelkich urzędów, a komunikacja u mnie jest też sporym problemem. Mam nadzieję, że jest dla mnie jakaś droga, żebym mogła się tym zająć, nie popełniając przestępstwa i nie tracąc ubezpieczenia KRUS, bo dochód z takiego areału jak mój na pewno nie pozwoliłby mi opłacać ZUS-u, bo prawdopodobnie nawet nie da się osiągnąć tak wysokiego przychodu jak wynoszą składki ZUS.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż uprawianych roślin przez internet i wystawianie paszportów

Możliwość wydawania paszportów roślin

Wejście w życie z dnia 1 stycznia 2015 r. ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej otwiera drogę i daje szkółkarzom możliwość wydawania paszportów roślin w ramach upoważnień wydawanych przez wojewódzkich inspektorów ochrony roślin. Należy podkreślić, że dotychczasowe zasady wydawania paszportów przez PIORiN nie zmieniają się, inspektoraty nadal będą wydawały paszporty podmiotom, które się o to zwrócą. Nowością jest alternatywna możliwość ubiegania się o zezwolenie na wydawanie paszportów przez producentów roślin.

 

Paszport roślin wydaje, na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, składowania lub przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów lub miejsce zakończenia granicznej kontroli fitosanitarnej tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z państwa trzeciego, z zastrzeżeniem ust. 15.

Otwarcie działalności związanej z produkowaniem roślin i sprzedażą owoców

Dla Pani problemem jest wpis do rejestru przedsiębiorców i chęć pozostania na KRUS.

 

Zgodnie z przepisem art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników „rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

 

1) podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu (do pobrania: formularz oświadczenia). Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu. Oświadczenie można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1). Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych;

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej. Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej »Monitor Polski«, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi”.

Wpis do rejestru podmiotów profesjonalnych

Nie może Pani założyć działalności gospodarczej i pozostać nadal w KRUS-ie. Więc wyjścia należy szukać w starych przepisach – znowelizowanych od grudnia 2019 r. Zgodnie z definicją zamieszczoną w art. 2 pkt 9 ww. Rozporządzenia „»podmiot profesjonalny« – oznacza każdą osobę prawa publicznego lub prywatnego, zaangażowaną profesjonalnie w jedną lub większą liczbę następujących czynności w odniesieniu do roślin, oraz ponoszącą za nie odpowiedzialność prawną:

a) sadzenie;

b) hodowla;

c) produkcja, w tym uprawa, mnożenie i utrzymywanie;

d) wprowadzanie, przemieszczanie na terytorium Unii oraz wyprowadzanie poza terytorium Unii;

e) udostępnianie na rynku;

f) przechowywanie, gromadzenie, wysyłanie i przetwarzanie. Prowadzenie sprzedaży roślin i osiąganie z tego korzyści finansowych, oznacza zaangażowanie profesjonalne”.

 

Obowiązek wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych wynika z art. 65 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/2031. Obowiązkowi temu podlegają m.in. podmioty profesjonale przemieszczające w Unii rośliny wymagające zaopatrzenia w paszport roślin. Wyłączenia z obowiązku rejestracji, zostały określone w art. 65 ust. 3 ww. Rozporządzenia. W artykule tym wskazane jest, że z obowiązku rejestracji zwolnione są m.in. podmioty, które dostarczają wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym małe ilości roślin w sposób inny niż w ramach sprzedaży poprzez umowy zawierane na odległość. Z powyższego wynika więc jednoznacznie, że jeśli podmiot sprzedaje małe ilości roślin wyłącznie i bezpośrednio użytkownikom ostatecznym, to nie musi być wpisany do rejestru podmiotów profesjonalnych, a tym samym sprzedawane przez tę osobę rośliny nie muszą być zaopatrywane w paszport roślin. Wyłączenie to nie dotyczy podmiotów, które sprzedają rośliny przez internet.

 

Pani chce sprzedawać sadzonki przez internet. Musiałaby Pani zostać wpisana na listę podmiotów profesjonalnych – i nie oznacza to automatycznie prowadzenia działalności gospodarczej i wykluczenia z KRUS-u.

 

Według definicji zawartej w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 z 2004 r., poz. 1807 z późn. zm.) działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

 

W myśl art. 3 ww. ustawy jej przepisów nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.

Podatek dochodowy od uprawy i sprzedaży roślin

Przenosząc powyższe na grunt przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 z późn. zm.), należy stwierdzić, że na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin zdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych (…).

 

Informacyjnie przywołać można jeszcze art. 2 ust. 3 w związku z ust. 3a ustawy, w myśl których działami specjalnymi produkcji rolnej są m.in. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych (także roślin ozdobnych), przy czym zakwalifikowanie danej produkcji do działów specjalnych produkcji rolnej bądź działalności rolniczej uzależnione zostało od rozmiarów uprawy w szklarni lub ogrzewanym tunelu foliowym.

Działalność rolnicza

Reasumując: co do zasady produkcja i sprzedaż krzewów prowadzona przez Panią w ramach gospodarstwa rolnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ należy ją uznać za działalność rolniczą.

 

Dla pewności proponowałabym Pani zwrócić się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych ze sprzedaży krzewów i sadzonek. Albowiem różne są stanowiska urzędów skarbowych.

Wytyczne dla gospodarstwa rolnego

Ale moim zdaniem na tej podstawie mogłaby Pani prowadzić sprzedaż wyhodowanych sadzonek. Jednak zgodnie z art. 2 ust. 4 ww. ustawy: „ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym”.

 

W rozumieniu art. 2 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolniczą (za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwa, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb),o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

 

Ma Pani ponad 1 ha – nie musi być przeliczeniowy, aby do celów podatku rolnego było to zakwalifikowane jako gospodarstwo rolne.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl