.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opłacenie składki KRUS wstecz

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 22.04.2022 • Zaktualizowane: 05.05.2022

Córka ma skończone 20 lat, ukończyła technikum. Chciała rozpocząć działalność agroturystyczną. Ja jestem rolniczką od 2005 roku, otrzymuję dotację do 3 ha gospodarstwa rolnego. Nie kwalifikuję się do dotacji na rozpoczęcie działalności agroturystycznej, bo nie mam roku w opłacaniu składek KRUS. Pracowałam na etacie i opłacane było ubezpieczenie w ZUS-ie nie można było jednocześnie opłacać KRUS-u i ZUS-u. Kiedy córka się uczyła, zapomniałam ją ubezpieczyć w KRUS-ie. Teraz mi odmówiono i wychodzi na to, że zarówno ja, jak i domownik (córka) nie możemy skorzystać z dotacji dla rolnika. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Czy możliwej jest opłacenie składki KRUS wstecz?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opłacenie składki KRUS wstecz

Ubezpieczenie osoby

Ubezpieczenie może być z mocy ustawy albo na wniosek. Na wniosek – obowiązuje wyłącznie od dnia zgłoszenia. Ubezpieczenie z mocy ustawy – jest automatyczne od dnia spełnienia warunków.

 

Domownikiem jest  członek rodziny, jak też osoba zupełnie z nim nie spokrewniona. 

 

Art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników definiuje pojęcie domownika Domownik to osoba bliska rolnikowi, która:

  • ukończyła 16 lat,
  • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie,
  • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy,
    – jeżeli nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

Definicja rolnika

Definicja rolnika jest złożona. Ustawodawca, po pierwsze, uwypuklił bliski związek tej osoby z rolnikiem (pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkiwanie na terenie jego gospodarstwa albo w bliskim sąsiedztwie), a po drugie, postawił warunek wykonywania stałej pracy w gospodarstwie rolnym. Oznacza to, że niewystarczające jest ustalenie, iż domownik jedynie dorywczo (okazjonalnie) pomagała w gospodarstwie rolnym (wyrok SA w Białymstoku z 22 listopada 2006 r., sygn. akt III AUa 1100/06). Nie znaczy to, że synonimem stałej pracy w gospodarstwie rolnym jest permanentność i ciągłość jej świadczenia. Warunek wykonywania stałej pracy przez domownika wymaga uwzględnienia celu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Domownik rolnika

Decydujące znaczenie ma korelacja zachodzącą między definicją rolnika i domownika. Zabieg ten pozwala na uwzględnienie szczególnej relacji interpersonalnej między domownikiem i rolnikiem. Gdy się to weźmie pod uwagę, zrozumiałe staje się, że miernikiem stałości pracy w gospodarstwie rolnym nie jest czas realizacji obowiązków, ale potrzeby związane z jego prowadzeniem (wyrok SN z 4 października 2006 r., sygn. akt II UK 42/06). Podkreśla się, że wymiar czasu pracy domownika ma być stosowny do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego, zgodnie z jego strukturą, przy uwzględnieniu jego obszaru oraz ilości pracujących w nim osób (wyrok SN z 21 kwietnia 1998 r., sygn. akt II UKN 3/98).

 

Oznacza to, że warunek ten wymaga pewnego psychicznego nastawienia polegającego na związaniu się z gospodarstwem rolnym (wyrok SA w Rzeszowie z 28 czerwca 1994 r., sygn. akt III AUr 206/94). Nie znaczy to, że praca w gospodarstwie rolnym musi stanowić podstawowe zajęcie i stałe źródło utrzymania domownika. Zastrzeżenie, że domownik ma zamieszkiwać najdalej w bliskim sąsiedztwie, identyfikowane jest przez funkcję stałego wykonywania pracy. Prowadzi to do wniosku, że pojęcie bliskiego sąsiedztwa wyznaczane jest możliwością dotarcia do gospodarstwa rolnego, tak aby w racjonalny sposób wykonywać czynności służące prowadzeniu działalności rolniczej (M. O., Ł. S., Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego rolników, 2005, nr 2, s. 159).

 

Uzupełnieniem powyższej charakterystyki jest spostrzeżenie, że art. 6 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników przewiduje kolejny warunek. Domownikiem jest ten, kto stale pracuje w gospodarstwie rolnym będącym w posiadaniu rolnika. Przepis wprost nie odnosi się do relacji zachodzących między rolnikiem i domownikiem w trakcie wykonywania pracy. Nie znaczy to jednak, że z innych przepisów ustawy nie można wyinterpretować wiążących konkluzji. Pomocna okazuje się definicja rolnika zawarta w art. 6 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wynika z niej, że rolnik prowadzi osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą.

 

Powszechnie przyjmuje się, że rolnik może posiłkować się pracą małżonka, domowników oraz pracowników najemnych. Oznacza to, że zwrot „osobiście” nie koresponduje z jednostkowymi czynnościami niezbędnymi przy produkcji rolnej. Koreluje natomiast z ujęciem organizacyjnym i decyzyjnym (wyrok SN z 6 grudnia 2007 r., sygn. akt I UK 139/07). „Stała praca” domownika w gospodarstwie rolnym nie odnajduje się we wskazanym aspekcie. Ma ona charakter czynnościowy, obliczony na aktualne i jednostkowe potrzeby wynikające z prowadzonej działalności rolniczej. Zestawienie „organizacyjno-decyzyjnego” prowadzenia działalności przez rolnika z „czynnościową” powinnością domownika prowadzi do wniosku, że rolnik ma prawo kształtować i nadzorować pracę domownika. Założenie to jest rozsądne, jeśli uwzględni się, że w ujęciu ekonomicznym („na własny rachunek”) ryzyko działalności ponosi rolnik. W tym kontekście należy podkreślić, że na nim spoczywa obowiązek opłacenia składek również za domownika (art. 4 ust. 1 ustawy).

 

Pewne jest zatem, że ma on możliwość zlecania domownikowi na bieżąco poszczególnych prac, planowania jego pracy, a ostatecznie dokonywania jej oceny. Przybliża to konstrukcję domownika do kierownictwa występującego w stosunku pracy. Podobieństw tych jest zresztą więcej. Zatrudnienie pracownicze charakteryzuje się również ciągłością świadczenia pracy. Nie znaczy to jednak, że cecha ta jest tożsama na gruncie definicji pracownika i domownika. Świadczenie pracy przez pracownika ma co do zasady charakter powtarzalny w sekwencji dobowej. Pracodawca pozostaje dysponentem czasu pracy. Uwzględniając, że ryzyko techniczne ponowi zatrudniający, jasne jest, że ewentualne przerwy w procesie pracy są wyjątkiem. Ciągłość pracy wykonywanej przez domownika jest nieco odmienna. Wyznacza ją potrzeba związana z produkcją rolną. Dodać przy tym należy, że konstrukcja domownika nie została oparta na więzi zobowiązaniowej, jest stanem faktycznym, rodzącym skutki w sferze prawa ubezpieczeń społecznych. W rezultacie ciągłości pracy domownika nie jest uzależniona od postanowień umownych, ale od czynnika produkcyjnego, który w rolnictwie charakteryzuje się zmiennością (np. z uwagi na pogodę) i sezonowością. Właściwości te w znacznie mniejszym stopniu występują w stosunku pracy, w którym obowiązek świadczenia pracy wynika z umowy. W rezultacie wykonywanie jej odbywa się w zakreślonych przez pracodawcę powtarzalnych cyklach. Czynniki zewnętrzne w niewielki stopień wpływają na zobowiązanie pracownika.

Wymiar czasu pracy domownika

Wymiar czasu pracy domownika ma być stosowny do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa rolnego, zgodnie z jego strukturą, przy uwzględnieniu jego obszaru oraz ilości pracujących w nim osób Oznacza to, że warunek ten wymaga pewnego psychicznego nastawienia polegającego na związaniu się z gospodarstwem rolnym. Nie znaczy to, że praca w gospodarstwie rolnym musi stanowić podstawowe zajęcie i stałe źródło utrzymania domownika.

Zgłoszenie do KRUS-u z datą wsteczną

Jeśli córka spełniała te kryteria, proszę ją zgłosić do ubezpieczenia KRUS na druku, wskazując datę wstecz:

KRUS_UD-2_2021_02_Zgloszenie_do_USR.pdf

 

Przy zgłaszaniu do ubezpieczenia domownika wykonywanie przez tę osobę stałej pracy w gospodarstwie rolnym na rzecz rolnika powinno być potwierdzone zgodnymi oświadczeniami rolnika i domownika (druk oświadczenia KRUS UD-24A/2021_02).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa - II =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl