Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata wspólników spółki jawnej a podatek do zapłaty

Autor: Marek Kowalski • Opublikowane: 10.09.2018

Od 28 lat prowadzimy trzy osobową spółkę jawną, wybudowaliśmy zakład na działce, która stanowi naszą wspólną własność (akt notarialny na trzech wspólników i ich małżonki). Z uwagi na wiek emerytalny 2 wspólników ma zamiar po uprzedniej zgodzie wspólników spłacić ich i w ich miejsce przyjąć na wspólnika syna. Taką możliwość dopuszcza spisana umowa spółki. Ziemia ma wartość x, zakład wartość y oraz udziały w spółce wartość z. Od jakiej wartości wspólnicy będą musieli zapłacić podatek i w jakiej wysokości? Obecnie wszyscy płacimy podatek liniowy 19%. Czy od ziemi, która stanowi własność prywatną i od budynków postawionych na niej przez spółkę, czy tylko od budynków i udziałów?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

UWAGA! Poniższy tekst stanowi jedynie fragment dłuższej odpowiedzi.

 

W świetle prawa (oraz według mnie) grunt jest składnikiem majątków wspólników oraz ich małżonek. Jest on współwłasnością ułamkową – po 1/3 dla każdego małżeństwa. Wnioski powyższe wywiodłem z opisu zawartego w Pana pytaniu.

 

Dalszy wniosek to taki, iż grunt nie został dotychczas wniesiony do spółki i nie stanowi jej majątku. Majątek spółki stanowi wybudowany na gruncie zakład (zapewne budynki, ogrodzenie, utwardzenia itp.). Grunt jest tylko wykorzystywany w działalności gospodarczej części jego współwłaścicieli (małżonków).

 

W myśl art. 22 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Stosownie do art. 8 § 1 spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Ponadto w myśl art. 51 § 1 każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach (art. 51 § 2).


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zgodnie z art. 65 § 1 w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika albo jego spadkobiercy oznacza się na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki. Udział kapitałowy obliczony w sposób określony w § 1 i § 2 powinien być wypłacony w pieniądzu. Rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze (art. 65 § 3).

 

Spółka jawna, aby mogła istnieć, musi mieć cały czas co najmniej dwóch wspólników. Pana plan zakłada – po uprzedniej zgodzie – 2 wspólników. Działanie w takiej kolejności: wystąpienie 2 wspólników oraz ich spłata, a dopiero potem przyjęcie syna – doprowadzi do tego, że jeszcze przed przyjęciem syna spółka jawna nie będzie miała co najmniej dwóch wspólników. A to oznacza rozwiązanie spółki i zakończenie przez nią działalności. Aby zapobiec temu, należałoby najpierw przyjąć do spółki syna, a dopiero potem niech owych 2 wspólników z niej występuje. Ewentualnie (o ile Pan zechce) może Pan odkupić wtedy od nich ich ogół praw i obowiązków w spółce (udziały) oraz odkupić razem z małżonką od wspólników oraz ich małżonek udziały we współwłasności gruntu.

 

(…)

 

Stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o PIT jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

 

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, sposób opodatkowania należności przysługujących wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej, zależy od tego, czy tytułem spłaty swojego udziału otrzyma on środki pieniężne czy też niepieniężne składniki majątku.

 

Pieniądze

 

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

 

Przychodem z działalności gospodarczej są również środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki (art. 14 ust. 2 pkt 16 ww. ustawy). Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r.), do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 8, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w tej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

 

Z przepisów tych wynika więc, że środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki osobowej, stanowią przychód z działalności gospodarczej.

 

Z otrzymanej kwoty należy wyłączyć tę część otrzymanych przez wspólnika kwot, która została już opodatkowana podatkiem dochodowym, a nie została wcześniej otrzymana przez wspólnika. Tak ustalona kwota stanowi przychód z działalności gospodarczej.

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochodem z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, w przypadku otrzymania środków pieniężnych, jest różnica między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce.

 

(…)

 

Spłata w formie niepieniężnej

 

Przekazanie wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej tytułem spłaty jego udziału kapitałowego innych składników majątku niż środki pieniężne nie powoduje powstania u tej osoby przychodu z działalności gospodarczej.

 

Osoba ta uzyska przychód z działalności gospodarczej dopiero wówczas, gdy dokona odpłatnego zbycia (np. sprzedaży) rzeczowych składników majątku, które otrzymała w związku z wystąpieniem ze spółki jawnej – o ile nastąpi ono:

 

  1. przed upływem sześciu lat liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiła z tej spółki, bądź
  2. w ramach wykonywania działalności gospodarczej

 

W takiej sytuacji opodatkowany będzie dochód, stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia składników majątku otrzymanych z tytułu wystąpienia ze spółki a wydatkami poniesionymi na ich nabycie lub wytworzenie, niezaliczonymi w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę (art. 24 ust. 3d updof).

 

(…)

 

Instytucja przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej nie może być traktowana identycznie jak wystąpienie z tej spółki.

 

Zbycie przez wspólników ogółu praw i obowiązków spółki osobowej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z praw majątkowych. Przychód ten będzie odpowiadać cenie określonej w umowie sprzedaży. Dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica pomiędzy kwotą uzyskaną ze zbycia ogółu praw i obowiązków a wartością wkładu wniesionego do spółki określonej w akcie notarialnym. Dochód z tego źródła będzie podlegał kumulacji z dochodami z innych źródeł, opodatkowanymi na tzw. zasadach ogólnych czyli wg skali określonej w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. uzyskanymi w ciągu roku podatkowego.

 

W zakres ogółu praw i obowiązków wspólników nie wchodzą ich udziały w gruncie. Zatem zbycie udziałów w gruncie (nieruchomości) stanowiłoby źródło przychodów odrębne od zbycia udziału kapitałowego w spółce jawnej.

 

Zbywającymi nieruchomość byłyby osoby fizyczne. Wskazuje Pan, że spółka działa od 28 lat. Jest zatem prawdopodobne, że grunt nabyty był dawniej niż w 2012 r. W takim przypadku sprzedaż nie podgalałaby podatkowi dochodowemu z uwagi na to, że zbycie udziału w nieruchomości następowałoby po upływie 5 lat od końca roku podatkowego, w jakim był on nabyty.

 

Informujemy, że świadczymy pomoc prawną z zakresu przedstawionej tematyki.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II - jeden =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Połączenie spółek – aspekty prawne

Chcemy połączyć dwa podmioty: działalność jednoosobową pana A i spółkę z o.o. X posiadającą dwóch udziałowców: pana B i pana C (po 50% udziałów). Oba podmioty prowadzą taką samą działalność i chcą to robić wspólnie. Po przekształceniu (przejęciu) podział udziałów

Wstąpienie do spółki cywilnej męża

Ja i mój mąż mamy spółkę cywilną (w niej jedynym majątkiem są 2 samochody osobowe wpisane do ewidencji środków trwałych i był od nich odliczony VAT). Nasze udziały to: 80% ja i 20% mąż. Mamy wspólność majątkową. Mój mąż z kolegą mają spółkę cywilną (udział procentowy 5
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »