.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o.

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 06.12.2012

Jest pewna spółka cywilna. W związku z jej rozwojem postanowiliśmy założyć identyczną firmę, tyle że spółkę z o.o. Wszystkie umowy są na spółkę cywilną, lecz od 1 stycznia chcielibyśmy wystawiać faktury jako spółka z o.o. Nie chcemy zmieniać umów, bo jest tego za dużo. Czy możemy jako spółka z o.o. kupić naszą spółkę cywilną? Czy dzięki temu nie będą potrzebne aneksy do umów? Oczywiście napisalibyśmy pismo do klientów wyjaśniające zmiany w nazwie firmy. Podobnie postąpiła firma home.pl, tyle że oni przekształcili spółkę, a my założylibyśmy nową. A może lepszym rozwiązaniem będzie wniesienie przedsiębiorstwa aportem do spółki z o.o.? Jak wyglądałoby takie wniesienie przedsiębiorstwa aportem od strony podatkowej?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z Pana opisu:

 

 • istnieje spółka cywilna,
 • niezależnie powołana została spółka z o.o. o takim samym profilu,
 • spółka z o.o. miałaby świadczyć usługi dla klientów spółki cywilnej oraz przejąć kontrakty z nimi.

 

Wskazuje Pan na home.pl jako przykład działania. Tam doszło do przekształcenia spółki jawnej w spółkę z o.o., stąd też następstwo prawne – wejście spółki z o.o. w prawa i obowiązki spółki jawnej. Firma ta nie musiała uciekać się do podawania faktów niezgodnych z rzeczywistością.

 

W świetle prawa na chwilę obecną spółka cywilna oraz spółka z o.o. to dwa odrębne podmioty gospodarcze, dwa odrębne przedsiębiorstwa.

 

Oczywiście można wystosować takie pismo do klientów, tylko nie będzie to poparte faktami. Obawiałbym się ewentualnej reakcji US na taką sytuację.

 

Skoro doszło już do powstania spółki z o.o., to niecelowe jest dokonywanie przekształcenia istniejącej spółki cywilnej w spółkę z o.o. Takie działanie było możliwe i co prawda jest możliwe nadal, ale uważam je za zbędne.

 

Przy dwóch niezależnych od siebie podmiotach, kiedy jeden chce przejąć klientów drugiego, konieczna jest zmiana umów zawartych przez jednego z nich i wskazanie, że w jego miejsce wchodzi drugi podmiot. Oczywiście wymaga to aneksu do umowy i zgody drugiej strony umowy.

 

Pisze Pan o zakupie spółki cywilnej.

 

Takie wyjście jest jednak zbyt „podatkożerne”. Wspólnicy spółki cywilnej musieliby zapłacić podatek dochodowy.

 

Lepszym wyjściem jest wniesienie przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki z o.o. aportem. Będzie to formalnie przejęcie firmy s.c. przez spółkę z o.o. Według Kodeksu cywilnego:

 

„Art. 552. Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych”.

 

Możliwe jest w tym przypadku przejęcie umów, klienteli i rynków zbytu oraz zaopatrzenia.

 

Związane jest to niestety z opłatami notarialnymi, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz zmianami w KRS.

 

Opłaty notarialne zależne byłyby od wartości przedsiębiorstwa wnoszonego aportem.

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych to 0,5 od wartości podwyższenia kapitału zakładowego.

 

W tym celu należy wnieść wkład niepieniężny (aport) w postaci przedsiębiorstwa s.c.

 

Wartość przedsiębiorstwa s.c., które ma zostać wniesione przez wspólników aportem do spółki z o.o., określona zostanie na podstawie odpowiedniej wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

W związku z aportem wspólnicy s.c. otrzymają udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. w nominalnej wartości odpowiadającej wartości rynkowej s.c., tj. nie dojdzie do nadwyżki emisyjnej (tzw. agio), gdyż cała wartość zostanie wykazana jako kapitał zakładowy spółki z o.o.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 109 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni – objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

 

W konsekwencji wniesienie przez wspólników wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa s.c. do spółki z o.o. nie powoduje po ich stronie powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Definicja legalna przedsiębiorstwa została zawarta w art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).

 

W myśl przywołanego wyżej przepisu ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorstwie, oznacza to przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Przedsiębiorstwo zaś w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności:

 

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa),
 • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości,
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych,
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne,
 • koncesje, licencje i zezwolenia,
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej,
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
 • tajemnice przedsiębiorstwa,
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Należy zauważyć, iż katalog elementów (składników) przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 551 ustawy Kodeks cywilny, nie ma charakteru zamkniętego, o czym świadczy użyte w nim sformułowanie „w szczególności”. Zgodnie zaś z przepisem art. 552 ustawy Kodeks cywilny czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

 

Należy przy tym jednak wyraźnie zaznaczyć, iż definitywnej oceny przedmiotu czynności prawnej dokonuje sam podatnik, który jest w pełni zorientowany, czy składniki majątku będące przedmiotem czynności prawnej stanowią przedsiębiorstwo, o którym mowa w przytoczonych powyżej przepisach Kodeksu cywilnego.

 

Jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

 

Podkreślam, że stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 109 ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni – objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

 

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony zamiar wniesienia aportu, należy stwierdzić, iż wniesienie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci przedsiębiorstwa nie spowoduje powstania – na dzień objęcia udziałów w tej spółce – obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Operacja ta jest także zwolniona z podatku VAT. Według ustawy o podatku od towarów i usług:

 

„Art. 6. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

 

1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

 

W następnej kolejności mamy likwidację spółki cywilnej oraz dokonanie podziału współwłasności udziałów w spółce z o.o. objętych za aport.

 

Opcja z aneksowaniem wydaje się (pomimo liczby aneksów) wyjściem szybszym do przeprowadzenia oraz nie tak kosztownym na obecnym etapie.

 

W tej sytuacji proszę o rozważenie, co będzie dla Państwa lepszym rozwiązaniem: wniesienie aportem przedsiębiorstwa spółki cywilnej do spółki z o.o. czy aneksowanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • 0 - 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl