.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaświadczenie o zarobkach z zagranicy najemcy mieszkania w TBS

Autor: Elżbieta Gołąb • Opublikowane: 11.05.2012

Jestem najemcą mieszkania w TBS. Od kilku lat przebywam z rodziną za granicą. Dwa lata temu* składałem wymagane zaświadczenie o dochodach (w moim przypadku była to deklaracja o braku dochodów w kraju) i zostało to zaakceptowane. Następnego zaświadczenia nie złożyłem w terminie ze względu na nieobecność w Polsce. Ustalono mi wyższy wymiar czynszu. Wyjaśniłem wszystko w rozmowie ustnej, natomiast deklarację na piśmie złożyłem kilka dni później. Prezes TBS poinformował mnie, że pismo jest nieważne i powinienem złożyć przetłumaczone zaświadczenie o dochodach z zagranicy. Czy jest wymagane składanie zaświadczenia o dochodach z zagranicy, skoro nie mam dochodu w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak podaje art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim. Ponadto według art. 30 ust. 4 ww. ustawy:

 

„Art. 30. (…)

4. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania”.

 

Jeżeli najemca nie złoży deklaracji w wyżej wymienionym terminie, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu.

 

Według art. 30 ust. 7 wspomnianej ustawy:

 

„Art. 30. (…)

7. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych”.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.

 

Ponieważ ustawodawca stosuje zapis „wszelkie przychody”, nie dotyczy to tylko przychodów, które są uzyskiwane na terenie naszego kraju. W związku z tym TBS może żądać dokumentów potwierdzających dochody uzyskiwane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (kwoty przeliczone na złotówki).

 

Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody z zagranicy muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Zatem żądanie wykazania dochodów z pracy za granicą przez TBS nie jest niezgodne z prawem. Jeżeli jednak w Pana TBS obowiązuje konkretny wzór deklaracji, można by powołać się, że Pana obowiązuje właśnie ta deklaracja, a w niej nie ma konieczności wpisywania przychodów z pracy za granicą.

 

 

 

 

*Stan prawny z dnia 25.08.2011 r.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa plus dziesięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »