Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Samochód zajęty przez urząd skarbowy

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 20.11.2013

Ok. 1,5 roku temu kupiłem samochód. Oczywiście przerejestrowałem go bez problemu oraz opłaciłem podatek w urzędzie skarbowym. Następnie przekazałem połowę samochodu w darowiźnie mojemu ojcu (za co również zapłaciłem w urzędzie skarbowym), aby mógł być współwłaścicielem (chodziło tu głównie o zniżki OC). Rok później ten sam urząd skarbowy powiadomił mnie, że mój samochód w momencie kupna był zajęty przez urząd skarbowy na poczet długów poprzedniego właściciela i że powinienem go oddać. W związku z tym, że przebywam za granicą, urząd nie miał możliwości odebrania mi samochodu. Urzędnik odwiedził mojego ojca i poinformował go, że albo będzie trzeba oddać samochód, albo zezłomować za granicą i przesłać odpowiednie potwierdzenia do Polski. Samochód jest sprawny i nie chciałbym go złomować, więc co mogę zrobić? Czy prokurator może nakazać mi oddać samochód? Czy muszę im go dostarczyć, czy po prostu wystarczy, że udostępnię dane, gdzie samochód się znajduje, a wtedy niech sami go sobie transportują do Polski?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy w celu udzielenia odpowiedzi na Pańskie pytanie w pierwszej kolejności należy sięgnąć do przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 151 z późn. zm.), gdzie w art. 97 § 1-2 ustawodawca stwierdza, że:

 

„§ 1. Do egzekucji z ruchomości zobowiązanego poborca skarbowy przystępuje przez ich zajęcie.

 

§ 2. Zajęciu podlegają ruchomości zobowiązanego, znajdujące się zarówno w jego władaniu, jak i we władaniu innej osoby, jeżeli nie zostały wyłączone spod egzekucji lub od niej zwolnione”.

 

Ponadto, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu (tak m.in.: Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, red. R. Hauser, A. Skoczylas, wyd. 5, Warszawa 2011), zajęcie ruchomości wywołuje określone skutki prawne w sferze prawa materialnego i procesowego. Przez zajęcie nie następuje zmiana prawa własności, gdyż zajęta rzecz ruchoma pozostaje nadal własnością dotychczasowego właściciela. Zajęcie ogranicza jedynie uprawnienia właściciela w dysponowaniu zajętym przedmiotem i w korzystaniu z niego. Zbycie zajętej ruchomości jest przestępstwem. W sferze prawa cywilnego czynność podjęta w celu zbycia zajętej ruchomości, jako czynność sprzeczna z prawem z mocy art. 58 Kodeksu cywilnego, jest bezwzględnie nieważna (por. też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 marca 1998 r., I SA/Lu 182/97, niepubl.).

 

Zatem rzeczywiście jest tak, że zakupiony przez Pana samochód nie stał się Pańską własnością i w dalszym ciągu urząd skarbowy może z niego prowadzić egzekucję swoich należności.

 

Odnosząc się natomiast do tego, że pojazd ten obecnie znajduje się za granicą, to należałoby przyjąć, iż egzekucja z niego mogłaby zostać przeprowadzona właśnie za granicą, co umożliwiają przepisy wspomnianej ustawy ujęte w rozdziale 7 Udzielanie pomocy obcemu państwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych.

 

Jeżeli zaś chodzi o ewentualne zajęcie tego pojazdu w ramach postępowania karnego (choć raczej jest to mało prawdopodobna sytuacja, skoro jest już na pojeździe zajęcie egzekucyjne urzędu skarbowego), to podstawą takiego zajęcia byłby przepis art. 291 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.), zgodnie z którym:

 

„§ 1. W razie popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę, przepadek, nawiązkę lub świadczenie pieniężne albo nałożyć obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, może z urzędu nastąpić zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego.

 

§ 2. W razie popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu lub wyrządzenia przestępstwem szkody w mieniu może z urzędu nastąpić zabezpieczenie roszczeń o naprawienie szkody.

 

§ 3. W razie popełnienia przestępstwa z urzędu może nastąpić zabezpieczenie wykonania orzeczenia o kosztach sądowych w postępowaniu karnym na mieniu oskarżonego.

 

§ 4. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia zwrotu korzyści majątkowej może z urzędu nastąpić na mieniu podmiotu wymienionego w art. 52 Kodeksu karnego”.

 

Z kolei zaś art. 292 K.p.k. stanowi, że:

 

„§ 1. Zabezpieczenie następuje w sposób wskazany w Kodeksie postępowania cywilnego.

 

§ 2. Zabezpieczenie grożącego przepadku następuje przez zajęcie ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych oraz przez ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości. Zakaz ten podlega ujawnieniu w księdze wieczystej, a w jej braku, w zbiorze złożonych dokumentów. W miarę potrzeby może być ustanowiony zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa oskarżonego”.

 

Zatem powyższy przepis kieruje do regulacji Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), w szczególności zaś do art. 845 § 1-2 K.p.c., który mówi o tym, że:

 

„§ 1. Do egzekucji z ruchomości komornik przystępuje przez ich zajęcie.

 

§ 2. Zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakże w razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajęcie ruchomości na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej”.

 

Zatem, tak naprawdę, powyższy przepis ponownie odsyła do wcześniej wskazanej regulacji dotyczącej postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Podsumowując powyższe, uznać należy, że najzasadniej byłoby, gdyby Pan na żądanie organu egzekucyjnego wydał pojazd, ale w tym sensie, że umożliwiłby Pan egzekucję z tego pojazdu, przy czym brak jest na chwilę obecną podstaw do uznania, że powinien Pan ten pojazd również we własnym zakresie sprowadzić ponownie do Polski.

 

Dlatego też w zaistniałej sytuacji najlepszym rozwiązaniem byłoby po prostu oczekiwanie na ewentualną korespondencję w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego i weryfikacja wskazanej w niej podstawy prawnej żądania sprowadzenia samochodu do Polski, jeżeli organ egzekucyjny z żądaniem takim by wobec Pana wystąpił.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć - pięć =

»Podobne materiały

Rozporządzenie samochodem dokonane po zajęciu przez komornika

Kupiłem samochód. Sprzedający w umowie oświadczył, że pojazd stanowi jego własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich oraz że nie toczy się żadne postępowanie ani też nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia. Po upływie około 1,5 miesiąca od zakupu otrzymałem pismo od komornika, że prz

 

Zakup pojazdu objętego zajęciem komorniczym

Kilka miesięcy temu kupiłem ciężarówkę. Otrzymałem fakturę VAT. Udałem się do wydziału komunikacji w celu zarejestrowania pojazdu; otrzymałem tablice i czasowy dowód rejestracyjny. Zdążyłem już wyremontować pojazd, gdy otrzymałem z urzędu telefon, że na pojeździe jest zajęcie komornicze, auto nie po

 

Odpowiedzialność za wadę ukrytą a okres gwarancji

Ponad dwa lata temu kupiłem na firmę samochód. Gwarancja skończyła się cztery miesiące temu, a usterka w skrzyni biegów ujawniła się teraz. Na ostatnim przeglądzie technicznym (miesiąc przed końcem gwarancji) zgłaszałem jednak, że coś dzieje się ze skrzynią biegów. Czy mam obecnie szansę na bezkoszt

 

Wymiana zamków a korzystanie z mieszkania

Po ślubie zamieszkałam w mieszkaniu męża, w którym do dzisiaj jestem zameldowana. Jesteśmy jednak po rozwodzie (bez winy), sąd nie ustalił sposobu korzystania z mieszkania. Mieszkanie to jest moim domem; mam tam wszystkie rzeczy, pracuję niedaleko. Były mąż jednak niedawno (gdy byłam na weekend u ro

 

Czy dłużnik może zbyć lub przepisać nieruchomość zagrożoną licytacją komorniczą?

Proszę o poradę w sprawie konieczności zbycia lub przepisania nieruchomości zagrożonej licytacją komorniczą, a konkretnie, czy można bezpiecznie przepisać zagrożoną nieruchomość na żyjącą matkę?

 

Postawienie na działce starego, betonowego słupa energetycznego

Jaki słup energetyczny przysługuje mi (stawiamy z mężem nowy dom na naszej działce) zgodnie z prawem? Czy zakład energetyczny może postawić nam stary, betonowy słup, przyłączając prąd? Czy mam wpływ na tę sprawę?

 

Biuro w mieszkaniu a koszty uzyskania przychodu

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Jako biuro wskazałem w mieszkaniu, w którym zamieszkuję. Dotychczas zaliczałem do kosztów uzyskania przychodów 35% kosztów obciążających lokal (bez kredytu itp.), co stanowi powierzchnię mniejszego pokoju. Pokój ten wykorzystuję również do celów osobist

 

Składanie sprawozdań finansowych niedziałającego stowarzyszenia

Jestem prezesem stowarzyszenia od lat niedziałającego, ale niewyrejestrowanego z KRS. Do chwili obecnej każdego roku wysyłałam CIT 8 wyzerowany, ponieważ już od co najmniej 10 lat nie ma żadnych wpływów ani wydatków. Nigdy nie składałam sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego. Nagle dostałam w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »