.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Samochód w spadku i brak opłacania składek OC

• Opublikowano: 10-06-2022 • Autor: Adwokat Katarzyna Bereda

W 2011 r. wraz z trzema innymi osobami odziedziczyłam spadek po zmarłym wujku. Szybko przeprowadziliśmy sprawę spadkową. Spadek przyjęliśmy w całości, jednak nie wiedzieliśmy, że wujek posiadał samochód, gdyż sądziliśmy, że go już dawno sprzedał. Ostatecznie, po zakończeniu postępowań spadkowych i działach spadku po zmarłych z naszej rodziny, stałam się właścicielką gospodarstwa rolnego z domem i zabudowaniami. Jednak bywałam tam rzadko, dlatego dopiero teraz stwierdziłam istnienie na tyłach niewielkiego garażu z zaparkowanym w nim samochodem. Widocznie wujek go nie sprzedał. Chcieliśmy załatwić sprawę tego samochodu zgodnie z prawem – sprzedać, zezłomować, nawet oddać do muzeum, ale okazało się, że możemy mieć kłopoty z OC kierowcy. Wujek ostatni raz opłacił składkę niedługo przed śmiercią i dalej wpłat brak. Ja zgłaszałam śmierć wujka u ubezpieczyciela i mówiłam, że samochód najprawdopodobniej został sprzedany. Nie otrzymaliśmy żadnych wezwań do zapłaty. Proszę o radę, jak w tej sytuacji pozbyć się tego samochodu, nie narażając siebie i pozostałych spadkobierców na płacenie jakichś kar? Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Samochód w spadku i brak opłacania składek OC

Obowiązkowe ubezpieczenie OC a dziedziczenie pojazdu

Obecnie nie ma znaczenia, że nie poinformowała Pani ubezpieczyciela o śmierci właściciela pojazdu, albowiem polisa OC dalej była ważna, a jej ciągłość wymagana, albowiem przypisana jest ona do pojazdu, a nie do właściciela.

 

Niniejsze potwierdza art. 31 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych: „W razie przejścia lub przeniesienia prawa własności pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na posiadacza pojazdu, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że posiadacz, na którego przeszło lub zostało przeniesione prawo własności, wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC, ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Przepisów art. 28 nie stosuje się”.

 

Taka treść przepisu oznacza, iż ubezpieczenie OC przechodzi na spadkobierców – jako masa spadkowa. Obowiązek poinformowania ubezpieczyciela ciąży więc na spadkobiercach, jednak, jak wskazałam, co do zasady polisa przechodzi na spadkobierców. Jeżeli polisa się kończy, to spadkobiercy obowiązani są do jej przedłużenia i opłacania. Dlatego też proponuję jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem w celu wyjaśnienia sytuacji i ubezpieczenia pojazdu, a następnie jego sprzedaży, złomowania lub dokonania innej czynności zgodnie z Państwa wolą.

 

Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej w skrócie „ustawa”): „Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu”.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kara za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia OC

Zgodnie z art. 90 ustawy:

 

„1. Po przeprowadzeniu kontroli przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 87, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa osoby obowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, opłaty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie w roku kontroli obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, określonego w art. 10 ust. 1.

2. Po przeprowadzeniu kontroli lub po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 87 ust. 2, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gospodarstwa rolnego wzywa osobę wskazaną w tym zawiadomieniu do uiszczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, opłaty, o której mowa w art. 88 ust. 1, albo do przedstawienia dokumentów potwierdzających w roku kontroli zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie.

3. W przypadku przedstawienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, opłaty nie pobiera się.

4. Opłata staje się wymagalna następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2, jeżeli zobowiązany nie udokumentował zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia określonymi w ustawie lub nie wniósł powództwa do sądu powszechnego, zgodnie z art. 10 ust. 2.”

 

Przedawnienie roszczeń za nieopłacone OC

Zgodnie natomiast z art. 92 ust. 1 ustawy: „Roszczenia z tytułu opłaty ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia dokonania kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym nie spełniono obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z zastrzeżeniem ust. 2”.

 

Jak widać, kary ulegają przedawnieniu, dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze ubezpieczenie pojazdu i wyjaśnienie sytuacji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu