.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pojęcie pracy rodzajowo różnej

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.06.2020

Proszę o uszczegółowienie pojęcia „praca rodzajowo różna”. Czy można osobę zatrudnioną w stowarzyszeniu na umowę o pracę jako nauczyciel do zajęć edukacyjnych (cały etat) w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczym zatrudnić na umowę-zlecenie po godzinach pracy etatowej, do projektu finansowanego z PFRON-u, jako terapeutę do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych – terapii pedagogicznej? Czy można to uznać jako pracę rodzajowo różną? Zastosujemy wszystkie wymogi dotyczące pracy zleconej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pojęcie pracy rodzajowo różnej

Rodzaj pracy jako zespół czynności określony w umowie o pracę

Zgodnie z art. 22 ustawy Kodeks pracy „przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

 

Rodzaj pracy musi być określony w akcie będącym podstawą stosunku pracy. Rodzaj pracy oznacza zespół czynności, które będą należały do obowiązków pracownika. Można w akcie, będącym podstawą powstania stosunku pracy, określić więcej niż jeden rodzaj pracy.

 

Praca na umowę-zlecenie inna niż wykonywana w ramach stosunku pracy

Nie ma w przepisach definicji pracy rodzajowo różnej, ale w doktrynie podkreśla się, że musi to być praca o wyraźnie innym charakterze niż ta wykonywana na podstawie umowy o pracę.

 

Zgodnie z wyjaśnieniami MEN dla oceny, czy w określonej sytuacji można zawrzeć z nauczycielem umowę cywilnoprawną (najczęściej będzie to umowa zlecenia), należy każdorazowo ustalić takie kwestie jak: sposób wykonywania pracy, zakres podporządkowania i samodzielność osoby ją wykonującej, osobisty charakter zobowiązania tej osoby, odpłatność i sposób określenia wynagrodzenia – a więc elementy pozwalające na odróżnienie umowy o pracę od umów cywilnoprawnych, o których była mowa powyżej. W ocenie MEN „zawarcie takiej umowy byłoby dopuszczalne, jeżeli osoba prowadząca zajęcia nie podlegałaby podporządkowaniu pracowniczemu (nie będzie podlegała kierownictwu dyrektora szkoły, w szczególności nie będzie miała obowiązku wykonywania jego poleceń dotyczących sposobu, czasu i miejsca prowadzenia zajęć, a także nie będzie podlegała sprawowanemu przez niego nadzorowi), nie będzie miała obowiązku osobistego świadczenia pracy (np. w razie niemożności przeprowadzenia zajęć będzie mogła we własnym zakresie zapewnić zastąpienie przez inną osobę), ewentualnie będzie dysponowała swobodą co do programu nauczania”.

 

Umowa cywilnoprawna z nauczycielem a przepisy Karty Nauczyciela

W przypadku nauczycieli pracę rodzajowo różną należy rozpatrywać z uwzględnieniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela, w której znajdują się przepisy dotyczące czasu pracy nauczycieli. Zgodnie z art. 42 KN nauczyciel nie może zostać zobowiązany do wykonywania innych czynności niż przewidziane w tym przepisie oraz pracować w wymiarze przekraczającym 40 godzin na tydzień.

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w piśmie z dnia 10.10.2011 roku (DZF-IV-82252-535-KP/11) stwierdziło, że „w sytuacji, gdy zadania powierzone nauczycielowi w ramach realizowanego projektu PO KL wykraczają poza zadania określone w art. 41 ust. 1 i 2 Karty Nauczyciela i poza czas pracy regulowany Kartą Nauczyciela, zawarcie z danym nauczycielem umowy cywilnoprawnej na realizację zadań w ramach projektu nie oznacza obejścia przepisów prawa – jest tym samym prawnie dopuszczalne”.

 

W mojej opinii zatrudnienie opisane w pytaniu może spełniać przesłanki zatrudnienia do pracy rodzajowo różnej i nie powinno naruszać przepisów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »